R. Švácha: Česká architektura a její přísnost

 

ohlasy
  Informační servis   Hospodářské noviny
  Lidové noviny   Respekt
  Domov   Euro
  Právo   Arch
  Architekt   Projekt 47, 2005, 1, 66 - 67.
  Internet 

 
Rostislav Švácha:
ČESKÁ ARCHITEKTURA a JEJÍ PŘÍSNOST

„Česká architektura se rozvíjela v silném kulturním prostředí, které má bezesporu větší vliv na koncipování architektonických forem než mnoho formálních inovací ve světě, blížících se až příliš často karosářskému designérskému postupu, architektuře v tradičním pojetí se vzdalujícímu. Rozhodně nechce být exhibicionistická.
Zdá se, že u nás naproti tomu přetrvává vztah k architektuře jako tradiční kulturní disciplíně a že česká přísnost spočívá spíše v prohlubování této kulturní povahy architektonické tvorby než v nadšeném přijímání dostatečně nestrávených forem. Můžeme tak pozorovat, jak jsou stavby „chudé" kladeny na stejnou rovinu se stavbami postavenými s vysokými náklady, jestliže se vyznačují dostatečnou mírou architektonické kultury."
Slova Pavla Halíka, teoretika architektury, které lze nalézt na zadní straně knihy, plně vystihují postavení české architektury jak dějinné, tak současné. Vezmeme-li v úvahu, že Šváchova práce je vůbec prvním pokusem u nás o určení charakteristických rysů složitého fenoménu české architektonické tvorby a pokusem o představení architektury jako pevné součásti českého kulturního života, nelze ho nazvat jinak než pokusem zdařilým. Kniha takových rozměrů totiž na pultech našich knihkupectví doposud chyběla.

 

Pohled první: pátrání po přísnosti
Úvodní kapitola knihy se zabývá vznikem a formováním fenoménu přísnosti a jeho působením. Druhá kapitola se věnuje vývoji oboru a zásadním změnám, ke kterým došlo po roce 1989. Jádrem knihy jsou pak komentáře k 50 vybraným a chronologicky řazeným stavbám našich (a v několika případech i zahraničních) autorů na území ČR realizovaných po roce 1989. Stavby byly vybrány nejen na základě architektonických kvalit, ale také podle jejich významu kulturního a politického. Vzhledem k záměru autora i vydavatele o prezentaci architektury jakou součásti národní kultury a dokladu života společnosti, jsou komentáře postaveny také na vyjádření autorů objektů, jejich kritiků i uživatelů a investorů. Poslední kapitolou knihy je stručná faktografie. Pragmaticky vzato, obsah knihy se snaží nalézt odpověď na otázku: „Co je a jaká je soudobá česká architektura?" Autor sám vidí základní problém české architektury v její přísnosti. Jinými slovy řečeno, v českém prostředí je dlouhou dobu zakořeněn princip morální architektury, což sice vede ke vzniku vynikajících staveb, ale na druhou stranu českou architekturu i podmiňuje při jejím vývoji.

Rok 1989 jako časový středobod
Náplň vzniklého díla rovněž dokumentuje tvůrcovo přesvědčení, že během 20. století byla česká architektura zásadně ovlivněna ideovým konstruktem, fenoménem, který soudobou architekturu nejzřetelněji definuje. Společenské klima, které po celou dobu jeho trvání nemělo stabilní ráz, se vždy podepsalo na výsledcích domácí architektonické tvorby. Historická centra měst a vilové čtvrti boháčů z první republiky obklíčily socialistické paneláky, aby je po roce 1989 začala nekompromisně svírat hadovitá výstavba kolonií rodinných domků úspěšných českých podnikatelů. Rok 1989 je pro vývoj české architektury významový ještě z jiného hlediska. Do naší republiky začal proudit zahraniční kapitál, který se postaral o vytvoření konkurenčního stavebního prostředí. „Účinkování mezinárodních společností na tuzemské scéně s sebou přináší jistou míru nebezpečí pro české architekty. Cizí investoři nemají příliš široké povědomí o jejich kvalitách, potažmo aby je znali jmenovitě. S jejích projekty tak zároveň přicházejí do České republiky jejich odborníci, kteří svými myšlenkami vnášejí do české architektury vývojové tendence tohoto oboru. Bylo by ale škoda, aby se naše města stala nevyváženými kosmopolitními architektonickými centry." Právě na tento fakt se snaží Švácha upozornit nejen svými myšlenkami, nýbrž i knižním výběrem, který má posloužit jako jakýsi „slabikář" ukázek tvorby českých architektů a současně je i „objevit" pro jejich zahraniční kolegy.

Pohled druhý: způsob zpracování
Faktu, že byl tento retrospektivní titul vydán souběžně v angličtině, a to při příležitosti vstupu České republiky do EU, bylo podřízeno také grafické řešení publikace. Jeho kouzlo je uschováno v živosti jeho provedení. Přísnost je přitom zachována z pohledu zpracování jednotlivých příspěvků tím, že se jejich popisy nacházejí pravidelně setříděné. Podobně je „ošetřeno" i číslování staveb, které je provedeno chronologicky jako obrana proti případnému egoismu architektů. Na tomto místě je důležité zdůraznit, že Švácha volil příspěvky bez autorizace jejich tvůrců. Zvoleným výběrovým klíčem se tak kniha stává nejen netradičním dokumentem vývoje oboru, ale i pro laické čtenáře srozumitelně podaným přehledem kvalitní soudobé české architektonické tvorby.

Prostor a budoucnost
Posláním neziskové společnosti Prostor je upozorňovat na zajímavá řešení v oblasti stavitelství, architektury a designu s důrazem na práce současných českých autorů. „Je to práce náročná, doslova mravenčí, která se ovšem neobejde bez potřebných finančních dotací." Krátké resumé D. Vernerové z Prostoru hovoří samo za sebe, co obnáší vydání jedné knihy. Při její přípravě ale celý kolektiv, spolupracující na vydání, narazil na tvrdou realitu. Jediným státním subjektem, který trochu sáhl do měšce, se nakonec ukázalo ministerstvo pro místní rozvoj. Bylo by jistě přínosem, kdyby na takových projektech, jakým je publikace Česká architektura a její přísnost, více participovaly státní instituce, zastřešující českou architekturu. Či je snad nutné chodit na naše úřady „s prosíkem" o finanční příspěvek pod cizí korouhvičkou? „Bláznů" se moc nerodí, a co pak, když jim dojde dech?Dočkáme se svatostánku architektury?
Závěrem ještě jeden postřeh. Česká architektura má hluboké kořeny, sahající do dávnověku. Je ostudou pro naše zřízení, že v něm ještě nenašlo prostor na vytvoření její muzeální podoby. „Tato myšlenka by jistě potěšila nejednoho milovníka české architektury. Těch je u nás dost a dost... Stačí připomenout přesun parlamentního úřadu z fundamentalistické budovy v centru Prahy do úchvatného barokního prostředí na Malé Straně." Nebo se profesor Švácha mýlí, a dotyční se zhlédli v kráse stavitelského umění za účelem nabrat korpulentních rozměrů svými příjmy? Jejich část by jistě posloužila i pro jiné účely, třeba k založení muzea architektury. Nehledě na to, že takový subjekt má velké ambice stát se „lákadlem" pro turisty z celého světa. Máme-li úctu k historii této země, postarejme se o to, aby naše republika patřila mezi státy s důstojným protagonistou, který bude mapovat přísnost české architektury. Cestiček, jak na Modré planetě budovat povědomí o její existenci, příliš není.

Bohumír Kotora

 

 

 

 

 

 


Rozsah knihy: 304+304 strany (50 staveb ve více než 300 fotografiích a 150 kresbách)
Jazyková mutace: čeština, angličtina
Vydavatel: Prostor - architektura, interiér, design, o.p.s.

Prof. PhDr. Rostislav Švácha je vědeckým pracovníkem Ústavu dějin umění Av ČR. Přednáší též dějiny architektury na Palackého univerzitě v Olomouci a Akademii výtvarných umění v Praze. Je autorem dalších titulů, např. Le Corbusier, The Architecture of New Prague, 1895-1945, Karel Teige 1900-1951 a Lomené, hranaté a obloukové tvary. Česká kubistická architektura 1911-1923
NOVÁ KNIHA ROSTISLAVA ŠVÁCHY

Hravý pohled na přísné stavby

Simona Juračková
/Od naší spolupracovnice/
PRAHA,13.12.2004


     Alena Šrámková:
     věž pro vědeckého pracovníka v Košíku (1993-1994).
     Šrámkovou označuje Švácha za nejhlubší myslitelku
     české přísnosti.

Reprezentativní publikace, vědecké pojednání, grafická lahůdka i analýza současné situace české společnosti. Do všech těchto kategorií se dá zařadit nová kniha Rostislava Šváchy s názvem Česká architektura a její přísnost. Na padesáti realizacích autor nejen přibližuje ty nejlepší stavby uplynulých patnácti let, ale s bravurou rozkrývá také rozpory a spojitosti myšlenkových proudů jejich tvůrců.
Třísetstránková kniha vznikala s myšlenkou na zahraniční mírně poučené publikum. Když si ale vydavatelka Dagmar Vemerová přečetla texty, rozhodla se sehnat peníze i na českou verzi. »Chtěli jsme prezentovat Evropě, že se tu dají najít zajímavé stavby a kreativní architekti. Zároveň jsme si položili otázku, jestli zde převládá nějaký trend,« uvedla Vemerová.
Ten před Rostislavem Šváchou vytanul v průběhu příprav. »Neměl jsem v plánu napsat knihu o přísnosti. Důležitost tohoto tématu jsem si uvědomil až při psaní - kolem tohoto konceptu se pohybují všechny stavby, tedy i ty nepřísné,« vysvětlil název knihy jeden z nejrespektovanějších českých teoretiků architektury.
Dvě úvodní teoretické stati objasňují názorový vývoj tvůrců české, architektury v průběhu celého dvacátého století. Švácha vysvětluje přísnost jako reakci na historismus 19. století a datuje její nástup příchodem žáků Oty Wagnera, zvláště Jana Kotěry, do Prahy. Mezi architekty začátku nového století tehdy zavládlo přesvědčení, že architektura musí být pravdivá a morální, a tudíž přísná.
Formálně obsáhlejší část tvoří prezentace samotných realizací. Ačkoli kniha může na první pohled vypadat jako náhodný mix nositelů architektonických cen a kontroverzních projektů, její koncept vznikl na průsečíku několika rovin.
Zastoupeny jsou jednak všechny základní kategorie: od rodinných domů a obytných celků přes kancelářské budovy, školy, sportovní areály, knihovny, radnice až po úpravu veřejných prostor. v každé z nich pak tvoří jádro jedna zásadní, kanonická stavba, která podle Šváchy vyřešila všechny zásadní problémy. Tu doplňují ty stavby, jež vyřčené otázky dále rozvíjejí. »Vše je samozřejmě silně limitováno osobním vkusem. Chtěl jsem ukázat, které architekty pokládám za nedůležitější. A když jsem někoho vybral, nepřipadlo mi správné představit ho jediným dílem,« vysvětlil třetí koncepční osu Švácha.
Každá stavba je poměrně podrobně přiblížena několika stranami barevných fotografií, které doprovází stránka textu. Namísto očekávaného popisu či hodnocení z pera autora publikace je však čtenáři naznačen kontext, ve kterém stavba vznikla, čím byli ovlivněni její tvůrci a jak na ni v době vzniku reagovala laická či odborná veřejnost.
Díky tomu se Švácha představuje jako výtečný analytik širokého záběru. Dokáže označit a přesně pojmenovat problémy současné české společnosti a vystopovat jejich kořeny. Shrnuje přístup českého státu k sociální a bytové politice a ke školství, na typických příkladech popisuje neshody architektů s památkáři, kritizuje parlamentní činitele za nezájem o současnou architekturu a umrtvení Malé Strany jejím praktickým zabráním.
Rozkrývá postupný vývoj vztahů mezi klienty a architekty od nedůvěry způsobené nekvalitní panelovou výstavbou před rokem 1989 po rovnocennou spolupráci. Upozorňuje na osvícené starosty Litomyšle, ale i českých Budějovic nebo Benešova, díky nimž vnikla řada vynikajících realizací mimo tradiční architektonická centra, poukazuje na existenci spolku Obecní dům Brno a vyzdvihuje výstavní a ediční činnost jeho členů.
Při hodnocení však neustupuje do pozadí jakožto historiograf a neskrývá své názory za citace jiných autorů. Otevřeně vyzdvihuje úpravu lounského pivovaru pro účely Galerie Benedikta Rejta z ateliéru Emila Přikryla, za druhý vrchol české architektury 90. let pak označuje Pleskotovu cestu Jelením příkopem na Pražském hradě.
Pojítkem je pak přímá návaznost jednotlivých komentářů, díky čemuž vzniká jeden souvislý text táhnoucí se knihou jako Ariadnina nit. Obdivuhodnost tohoto počinu vynikne obzvlášť při zjištění, že stavby jsou řazeny nikoli podle témat či ateliérů, ale chronologicky.
Samozřejmě by se Šváchovi dalo vytknout opomenutí řady kvalitních staveb i několika tvůrců. Otevřeně přiznaná subjektivita je mu však dostatečně pevnou oporou.
Za zmínku stojí i grafická úprava Mikuláše Macháčka ze studia Najbrt. Kniha pojednávající o přísnosti je díky jeho invenci všechno jen ne suchopárná a jeho grafické řešení má stejný švih jako Šváchovy texty. I díky tomu může být kniha směle zařazena mezi letošní nejvýznačnější vydavatelské počiny.


Rostislav Švácha: Česká architektura a její přísnost.
Padesát staveb 1989 - 2004.
Prostor, 2004.300 stran, 900 Kč.NOVÁ KNIHA

První seriózní zhodnocení české architektury

Nedávno vyšla nová kniha Rostislava Šváchy Česká architektura a její přísnost (Padesát staveb 1989-2004).
Tvoří padesát poměrně rozmanitých příkladů architektonických děl, postavených v České republice po listopadovém převratu. Jsou v ní zastoupeni architekti nejmladší generace i významní cizinci.

Pavel Halík
architekt


     J.Pleskot a kol.:
     Dům z knihy Česká architektura a její přísnost.
     Vila ve Vraném nad Vltavou 1994-1995.

      J. Linek:
     Dům z knihy Česká architektura a její přísnost.
     Na fotografii je rodinná usedlost v Kostelci nad Černými lesy
     1995-1998.

Konečně se objevila kniha, která představuje seriózní pokus o zhodnocení specifických vlastností architektonické tvorby v ČR v období posledních patnácti let a její vnitřní propojení se staršími kulturními tradicemi.
Autor, profesor Rostislav Švácha, jeden z našich předních znalců moderní a současné architektury, založil svou práci na výběru padesáti výrazných staveb, které charakterizují z jeho pohledu přítomnou situaci a postavení architektonické kultury v obecném povědomí. Téma „české přísnosti" či jisté výrazové střídmosti se před námi vynořuje zejména při porovnávání domácí architektury s některými významnými osobnostmi a ohnisky světové tvorby.
Pro definování základních postojů k tvorbě se autor vrátil hlouběji do historie, k přelomu XIX. a XX. století. Tehdy docházelo k prvním otevřeným projevům modemosti na české půdě, od samého počátku spojované s puritánskou morálkou pravdivosti, která historizující dekorativní nánosy zavrhovala coby lež. S nimi tehdy vstupoval na domácí scénu Jan Kotěra. Jeho modernizující a úsporný racionalismus však vyvolal reakci kubistických architektů, takže se už tehdy architektonická tvorba polarizovala mezi racionální přísnost a expresivní duchovnost, „jinou formu přísnosti", jak říká Švácha.
Architektura: instrument, nikoli ornament
V meziválečném období se hlučně ohlásila levicová konstruktivistická avantgarda. Její mluvčí Karel Teige spatřoval v architektuře účinný nástroj na transformování společnosti. Podmínkou pro něj ovšem je, že se z ní stane přísně vědecká disciplína, založená výhradně na racionalistickém přístupu a zbavená jakýchkoli uměleckých a formálních apriorismů. Architektura musí být instrument, nikoli ornament, tvrdil Teige.
Důsledky těchto představ se o čtvrtstoletí později promítly do velkých panelových sídlišť, jejichž průmyslovou technologii prosadili u nás na konci 50. let někteří Taigeho žáci. Do popředí vstoupila kvantifikace, která učinila z architektury stavební výrobu a omezila v maximální míře její tvořivé možnosti.
Tvorba se přenesla do urbanistické roviny, v jejíž typizovaných schématech se architektura rozpouštěla. Byly tu jistě výjimky, zejména v 60. letech v době „tání" vzniklo několik zajímavých staveb - na příklad věž na Ještědu či budova parlamentu aj., které vybočovaly z oficiální linie. Období normalizace vyvolalo v 80. letech u řady mladších architektů reakci, která je vedla k hledání opravdových hodnot architektonické tvorby i v rámci omezujících podmínek. Postmoderní tendence nalézaly u nás živou ozvěnu (byly považovány za disentní provokaci), přesto se však ujaly jen málo.
Šváchova kniha zdůrazňuje klíčovou roli architektky Aleny Šrámkové, jejíž myšlenky o prostotě a poctivosti architektonického díla měly na tehdejší mladší generaci nemalý vliv. A byla to právě tato generace (Přikryl, Pleskot, Lábus, Rajniš, Suchomel, Milunič, Línek, Pelčák, Hrůša, Burian aj.), která se v 90. letech ocitla v čele vývoje. Do nové situace nastoupila s jasným postojem, založeným na zásadách přísnosti a neokázalosti. Tento postoj odolal náporům povrchních módních tendencí, které se k nám hrnuly. Zároveň se rychle zorientoval v kvalitativně odlišné situaci, do níž vstupoval, a to jak po stránce kulturní, tak i po stránce technologické a ekonomické. Těžiště Šváchovy knihy tvoří padesát signifikantních a rozmanitých příkladů architektonických děl, realizovaných v ČR po listopadovém převratu. Jsou v ní zastoupeni i architekti nejmladší generace i významní cizí, kteří k nám zasáhli (J. Nouvel, F. Gehry, R. Bofill, J. Pawson).
Uvedené stavby představují souvislý dramatický příběh, odehrávající se mezi architekty, klienty, veřejnými institucemi a státem. Příběhy staveb jsou vzájemně protkány linií „české přísnosti", která v průběhu četby nabývá rozmanité podoby. V závěru autor naznačí otázku: neměli bychom snad přísnost považovat za typicky českou extravaganci?
Čtenář se setkává se stavbami různých druhů, od staveb veřejných (radnice, knihovna, galerie, muzeum, divadlo, administrativní budova, továrna, městské dláždění) přes inženýrské stavby (most), rekonstrukce a dostavby po silně zastoupené téma obytných staveb.
Jakkoli se odborná veřejnost může v knize pozorovat jako v zrcadle, je tato kniha otevřená především laické veřejnosti. Veřejnosti, která jejím prostřednictvím může snad poprvé vstoupit na živé a dramatické pole současné domácí architektonické tvorby a jejího jedinečného světa.


Rostislav Švácha:
Česká architektura a její přísnost
(Padesát staveb 1989-2004)
Nakladatelství Prostor - architektura, interiér, design, 2004

První zhodnocení české architektury není seriózní,
říká architekt Kroupa

[LN 21.12.2004 str. 19]
V minulé příloze Bydlení (14. 12.) vyšla recenze na knihu Rostislava Šváchy s titulkem První seriózní zhodnocení české architektury. Na text reagoval architekt Ivan Kroupa, který má na knihu zcela odlišný názor než autor recenze Pavel Halík.

Nová kniha Rostislava Šváchy Česká architektura a její přísnost projekty nerozebírá, nekritizuje, nevysvětluje, spojuje jen povrchní znaky a drby. Přísnost je pro autora prázdný pojem. Stejně jako pravdivost a zodpovědnost. Zneužívá nezaslouženě výjimečné postavení mezi českými kritiky, převrací fakta, mystifikuje veřejnost, přepisuje historii podle Rostislava Šváchy. Je smutné, že se nenašel v Čechách kritik moderní architektury, který by současnost či nedávnou minulost po psal nezávisle na architektonických lobby anebo s osobním přístupem, který se nemusí každému líbit. Švácha neudělal jedno ani druhé. Bez vlastního názoru na architekturu, povrchně, za pomoci odvolání na Platóna, Roškota či Pleskota,... manipuluje historií. Nerespektuje ani daná fakta, neobtěžuje se si je ověřit.
Kniha Rostislava Šváchy je uceleným kompaktním dílem, grafické zpracování knihy je vyvážené k obsahu - rutinní, módní, podbízivé, povrchní. Deformuje pohled na českou architekturu, na práci autorů, na stavby obsažené v knize, na práci fotografů, i citáty osobností z architektury a filozofie. V textech jsou uváděny mylné údaje, konstruovány nesmyslné souvislosti, fotografie jsou deformovány barevnými lazurními pruhy, což likviduje jejich atmosféru i popisnou hodnotu. Stejně tak číslice uprostřed obrázků. Rostislav Švácha michá autory mezi sebou, například často zmiňuje na začátku popisu jednotlivého díla úplně jiného architekta z této knihy, který ovšem s dílem nemá nic společného ani autorsky, ani filozoficky. Rostislav Švácha spojuje nespojitelné, hraje hru, kdy se projektům, které vznikly bez přímé inspirace, snaží přiřadit vzory, a naopak projekty neosobní, neoriginální vyzvedává. Tím, že se snaží zoufale najít inspirační zdroje u autorů, kteří takto nikdy nepracovali, a právě proto jsou v zahraničí publikováni v daleko kvalitnějších publikacích, než je tato, staví v knize českou architekturu do podřadné role.
Švácha vybral 50 příkladů architektury z tohoto období, publikovány jsou i dva domy, jichž jsem autorem. Měl bych být tedy autorovi knihy nejspíše vděčný, protože ani o nich text není negativní. Nejsem. Průvodní text je nesmyslný, obsahuje nepravdivé údaje, deformuje myšlenky i citáty v textu obsažené, protože je autor nepochopil, včetně toho mého, kdy chybně zdůvodňuje, proč odmítám publikovat v českých architektonických časopisech. Je to totiž kvůli neprofesionální práci, jakou je třeba práce Rostislava Šváchy.


Jak se v Čechách staví

Nejlepší porevoluční architektura podle Rostislava Šváchy


     Palác Langhans

      Průchod Jelením příkopem na Pražském hradě

      Budova MUZO v Praze Strašnicích

Před patnácti lety se rozpadl krunýř, v němž socialistická architektura dospěla k vrcholům typu žižkovské televizní věže i k monstrózní uniformitě nekonečných betonových sídlišť. Na to, co se pak začalo svobodně stavět, pohlížela veřejnost někdy okouzleně, někdy vyděšeně, nejčastěji však s rozpaky. Jako by se tu náhle dalo postavit cokoli: pronikaly sem nejvlivnější světové trendy, postmoderna se střetala s minimalismem, dekonstruktivismem či high-tech, ale snad ještě víc se rozbujely stavby podle všelijakých komerčních katalogů s nabídkou líbivých rodinných domků, vil i menších paláců. Má vůbec polistopadová česká architektura nějakou vlastní tvář? Odpověď můžeme hledat v reprezentativní publikaci Česká architektura a její přísnost s podtitulem Padesát staveb 1989-2004, kterou připravil přední teoretik a historik oboru Rostislav Švácha, proslulý zejména publikacemi o českém kubismu.

Přísnost proti baroku

Někde v Čechách už jistě stojí domy, v nichž budoucí generace najdou nejsilnější výraz neopakovatelné atmosféry konce minulého století, není ovšem zdaleka jasné, kterým z nedávných novostaveb ta čestná role připadne. Stavební sloh patří k základním vodítkům při pokusech definovat vnější i vnitřní ráz historických období a často slouží i k jejich pojmenování. K tradiční školské linii, jež se od doby románské vine přes gotiku, renesanci a baroko až po secesi, se už celkem samovolně přiřadila také éra mezinárodní moderny včetně kuriózního vybočení do stalinského empíru. Jaká je však současnost? V médiích patří k nejfrekventovanějším pojmům „podnikatelské baroko", takže není vyloučeno, že chtě nechtě žijeme zrovna v jeho epoše. Pak by ovšem Šváchův esteticky vytříbený výbor duchu své doby příliš neodpovídal.
V knize nalezneme padesát realizací, o nichž se hodně mluvilo i psalo a které získaly prestižní ocenění. Hlavním kritériem pro výběr se stala jejich architektonická hodnota, a to nejen absolutní, ale také relativní, plynoucí z konkrétních souvislostí problému, který řešily. Pro výběr naopak nebyla podstatná výše investice, společenská váha zakázky, ani její určení. Vedle významných státních budov, sportovních areálů či obchodních a kancelářských center zde nejnovější českou architekturu reprezentuje i kaplička, kterou si svépomocí postavili vesničané z Jestřebí u Brtnice, nebo úprava okolí potoka na sídlišti v Litomyšli. Za dva vrcholné výkony sledovaného období pokládá autor přestavbu bývalého lounského pivovaru v Galerii Benedikta Rejta, kterou uskutečnil Emil Přikryl v letech 1993-1998, a novou cestu Jelením příkopem na Pražském hradě od Josefa Pleskotá z let 1996-2002.
Výjimečně rozrůzněné projevy soudobé architektury v českých zemích postrádají společného jmenovatele, jejich stylotvorná východiska i praktické výsledky se asi nedají dost dobře porovnávat a řadit do nějaké vývojové linie. Jistým vodítkem mohou být jména respektovaných tvůrců, z jejichž konkrétních prací se dají některé obecné stylotvorné tendence odvodit. Svým způsobem tak jde o pravý opak avantgardního přístupu, kdy byly práce odvozovány z tezí.
Aby se kniha nerozpadla na řadu popisů vybraných jednotlivostí, stmelil ji autor jakýmsi spíš nadčasovým měřítkem „české přísnosti", které razil v duchu svého vídeňského učitele Otty Wagnera už zakladatel zdejší moderní architektury Jan Kotěra. Tehdy šlo o revoltu proti přebujelým historizujícím stylům druhé poloviny 19. století, v následujících desetiletích se však tento sklon k askezi začal spojovat s dalšími, zejména morálními a sociálními argumenty. Strohost výrazu souzněla s masarykovským étosem pravdy bez příkras i s utopickým rovnostářstvím levicové avantgardy, jaké prosazoval zejména Karel Teige. Odtud pak vývoj směřoval k socialistické nivelizaci a nedůvěře k individuálním tvůrčím výkonům.
Když za pozdního reálného socialismu vyústila oficiální architektura v těžkopádnou okázalost monstrózních staveb typu pražského Paláce kultury, začaly nonkonformní kruhy znovu volat po střídmosti, obyčejnosti a pokoře. Jejich nejvýznamnějším mluvčím se stala architektka Alena Šrámková (nar. 1929), jež ve Šváchově knize zastupuje nejstarší generaci. Zastoupena je vskutku charakteristickou ukázkou: prkennou věží pro vědeckého pracovníka z let 1993-1994, která se tyčí u tradiční venkovské chalupy kdesi v polích za městem jako wittgensteinovsky esoterické doupě s rozhledem. Sotva si lze představit pádnější odpověď podnikatelskému baroku, jehož éra tehdy teprve nastávala.

České tajemství

Je-li česká přísnost základním tónem tuzemského stavění, pak přirozeně vyvolává i protikladnou odezvu.V knize nechybí ani stavby bohémsky rozevláté jako slavný Tančící dům, nebo okázale nádherné jako Palác Euro či Centrum Zlatý anděl v Praze. Snad nejzřetelnější ukázkou toho, co autor českou přísností myslí, je kniha sama. Na první pohled působí profánně jako nějaký obsáhlý brožovaný katalog.její čistě typografická obálka dokonce evokuje odborná skripta, jedinečnost však tkví v koncepci.
Po stručném a obsažném historickém úvodu následuje padesát hesel s obdobnou osnovou: jména tvůrců, název stavby, adresa, datace vzniku, zhruba dvacet řádek esejisticky laděné charakteristiky, bokorys, půdorys, situační nákres, několik výstižných fotografií celku i detailů z různých pohledů a bibliografie odborných recenzí, to vše na čtyřech až osmi stranách. Laik trochu postrádá popisky k obrázkům, to však jen posiluje dojem strohé, ale důmyslné lapidárnosti, který chce svazek vyvolávat. Tím víc vynikne obsažnost a pronikavost Šváchových mikrostudií. Každá se vztahuje k určité stavbě, ale zároveň je propojena s ostatními četnými motivy a tématy, v nichž se filozofie a sociologie prolíná s technickou zkušeností, citem pro životní prostředí, ale třeba i s komentováním politického vývoje.
Taková obsahová přebujelost působí skoro barokně. Tajemství české přísnosti tkví možná právě v tom, že se proti cizáckému duchu baroka navenek asketicky vymezuje, ale kdesi v hloubi s ním zůstává pevně svázaná.


VIKTOR ŠLAJCHRT
Rostislav Švácha: Česká architektura a její přísnost.
Padesát staveb 1989-2004.
Vydal Prostor - architektura, interiér, design, 304 str.
Rostislav Švácha
ČESKÁ ARCHITEKTURA A JEJÍ PŘÍSNOST
Padesát staveb 1989-2004

Jak už podkul nově vycházející knihy obecné prospěšné společnosti PROSTOR napovídá, dostává se čtenářům do rukou kniha s výběrem padesáti staveb, které vznikly na území Čech, Moravy a Slezka za uplnulých 15 let. Jednotlivé stavby jsou vždy vyobrazeny na dvou či více stranách doprovázeny vysvětlujícím textem, který není jen suchým popisem stavby, ale snaží se čtenáři nabídnout a pochopit vznik stavby v kontextu doby a v souvislosti ke stavbám ostatním. Tímto způsobem se podařilo autorovi vytvořit ve své podstatě plynule navazující text reagující na výběr chronologicky řazených staveb od roku 1989 až do současnosti. Neméně zajímavá je v textu také rekapitulace reakcí a výroků autorů, kritiků, investorů a uživatelů stavby, které autor doplnil o svůj názor. Vznikla tak kniha o architektuře, která díky časovému odstupu s nadliledem sceluje a komentuje různé názory na tu či onu stavbu.
Kniha je patrně vůbec prvním pokusem o vysvětlení, co je a jaká je soudobá česká architektura. Autorův přístup vychází z přesvědčení, že během 20. století byla česká architektura zásadně ovlivněna ideovým konstruktem, který autor nazývá českou přísností, fenoménem, který soudobou architekturu nejzřetelněji definuje. Právě úvodní kapitola knihy se zabývá vznikem a formováním fenoménu přísnosti a jeho působením. Druhá kapitola se věnuje vývoji oboru a zásadním změnám, ke kterým došlo po roce 1989.Jádrem knihy je již zmiňovaný výběr 50 chronologicky řazených staveb našich (a v několika případech i zahraničních) autorů na území České republiky. Stavby byly vybrány nejen na základě architektonických kvalit, ale také podle jejich významu kulturního a politického. Dle slov autora i vydavatele jde o záměr: "Prezentovat architekturu jako součást národní kultury a dokladu života společnosti." Knihu uzavírá stručná faktografie. Zajímavostí knihy kromě netradičního grafického pojetí je také takt, že vznikla ve dvou jazykových mutacích. Česká i anglická verze byla vydána v nákladu 1500 výtisků. K dostání u každého dobrého knihkupce za doporučenou cenu 900 Kč.
Autor: Rostislav Švácha
Překlad: Veronika Hanušova,
jazykové konzultace: Albert Friess
Rozsah: 304 + 304 strany (50 staveb ve více než 300 fotografiích a 150 kresbách)
Jazyk: mutace - čeština, angličtina
Grafické řešení: Mikuláš Macháček / Studio Najbrt
Vydavatel: Prostor - architektura, interiér, design, o. p. s.


Architektura jako víno

Všechno, co jste chtěli vědět o české architektuře, ale neobtěžovali jste se zeptat.

Že si česká architektura dodnes libuje v jednoduchých formách, které jsou dědictvím meziválečného funkcionalismu, musí být zřejmé každému, kdo prolistoval jen pár čísel některého odborného časopisu. Proč tomu tak je, už natolik jasné není. Ve světě se dnes staví jinak a i zahraniční investoři přicházející do Čech bývají mnohdy z tuzemské produkce přinejmenším rozpačití. Na projekt neofunkcionalistícké kancelářské budovy na pražských Vinohradech z roku 1993, první realizaci ceněného ateliéru A.D.N.S., prý německý klient reagoval otázkou, zda by tam nemohlo být „víc architektury". Když už i Němci mají pocit, že česká architektura je příliš strohá, je to věc hodná zamyšlení.
Na otázku, proč současná česká architektura vypadá, jak vypadá, se pokouší v knize Česká architektura a její přísnost odpovědět Rostislav Švácha. Třísetstránková kniha, ve které fenomén „české přísnosti" rozebírá na příkladu padesáti staveb postavených po roce 1989, měla původně vyjít pouze v angličtině. To určuje i její limity: odpověď na tutéž otázku musí logicky znít jinak, je-li tazatelem cizinec, nebo člověk, který je s díly českých architektů dnes a denně konfrontován. Konstatování, že přísnost naší architektury nějak souvisí s národní mentalitou, zas až tak moc nového do domácí diskuse nevnáší.
To však neznamená, že si kniha nezaslouží pozornost českého publika. Švácha, vzděláním historik umění, je mimořádný autor v tom, že dokáže o architektuře psát jednoduchým a srozumitelným jazykem a jeho texty jsou přitom odborně velmi fundované. Samotný termín „česká přísnost", který na rozdíl od pojmů jako neofunkcionalismus či neomoderna funguje jako výstižné zobecnění pro mnohem širší okruh české architektonické produkce, je například Šváchovým konceptem. Pro českého čtenáře je zajímavá zejména úvodní kapitola knihy, ve které autor z historického hlediska vysvětluje, jak jsme dospěli k tomu, že přísnost a jednoduchost se staly nejpreferovanějšími architektonickými hodnotami.
To, že důraz na prostotu stavby nachází už u zakladatele české moderní architektury Jana Kotěry nebo u Karla Teigeho a představitelů meziválečné avantgardy, jistě nikoho nepřekvapí. Zajímavější je, když dokládá, že o jednoduchost šlo i architektům českého kubismu. „Nechceme si porušiti onen vzácný, čistý a hladký účin moderního díla, přísného i fantastického, nesnesitelným kobrtáním přes množství lhostejných nám ornamentíků a detailů." Tato věta kupodivu nepochází z knihy Ornament a zločin od Adolfa Loose, ale z článku Josefa Chochola, který napsal ve stejné době, kdy projektoval svůj známý kubistický činžák pod Vyšehradem.
To, že přísnost jako kvalitu nezdiskreditovala ani éra paneláků, Švácha vysvětluje tím, že pojmy jako pokora, střídmost a obyče nosí architektům umožňovaly v době normalizace vymezit se proti aroganci komunistických staveb, kterým mnohdy musely ustoupit celé historické čtvrti. O období po sametové revoluci pak v tomto historickém úhlu Švácha píše: „Záliba v přísnosti se usadila a v myslích českých architektů příliš hluboko na to, aby s ní dokázal otřást ten či onen politický obrat. (...) Jde o myšlenkový stereotyp propojený s českou národní mentalitou, která se v průběhu času příliš nemění."
Vlastní jádro knihy tvoří představení pádesáti staveb, které autorovi „připadaly důležité z kulturního, politického a v neposlední řadě také architektonického hlediska". Nejde tedy o výběr ve smyslu žebříčku Top 50, ale o pokus představit českou architektu u posledních patnácti let v určité celosti. Vedle děl českých architektů se v tomto přehledu objevují i stavby zahraničních autorů, například Gehryho Tančící dům či Nouvelův Zlatý anděl. Nejvíce realizacemi, pěti, je zastoupen Josef Pleskot. Jeho úpravy Jeleního příkopu považuje Švácha spolu s rekonstrukcí Galerie Bendikta Rejta v Lounech od Emila Přikryla za dva vrcholy české architektury poslední doby.
Strohost a přísnost současné české architektury Švácha rozhodně nepovažuje za cosi jednoznačně odsouzeníhodného. Hlavním motivem k napsání knihy byl prý naopak pocit, že svět si jí nedostatečně všímá, ačkoIiv by si pozornost podle něj zasloužila. Připouští, že naše architektonická současnost nepředstavuje tak silnou epochu, jakou bylo meziválečné období, ale co do významu ji považuje za srovnatelnou například s obdobím šedesátých let. Ona „česká přísnost" sice českou architekturu na jednu stranu svazuje, na druhou však zároveň motivuje ke skvělým výkonům.
Švácha sice tuto metaforu nepoužívá, ale myslím, že se nabízí srovnání s tím, jak jsou vnímána naše vína doma a v zahraničí. Pro svět sice nikdy nebudeme vinařskou velmocí, ale přesto by asi jen málokdo z nás dal dopustit na dobré moravské bílé.Jan Skřívánek

Rostislav Švácha: Česká architektura a její přísnost
Padesát staveb 1989-2004
Vydal Prostor 2004, 304 stran, 900 Kč

Zdenko Pavelka

Rostislav Švácha: Situace české architektury není beznadějná

Padesátka staveb, které jste vybral jako reprezentaci současné české architektury, spraví čtenáři uvyklému na prefabrikovaný design hypermarketu, benzínových pump a kolonií nových rodinných domku náladu. V Česku se staví i krásně, nápaditě, vtipně. Ale začněme rekapitulací: Co se v české architektuře po roce 1989 změnilo?
Dost. Do té doby se čeští architekti zoufale snažili sledovat západní trendy - mluvím o těch opravdu dobrých a poctivých architektech, například o manželech Šrámkových nebo o libereckém týmu SIAL - a neztratit s tím, co se na Západě děje, kontakt. Myslím si, že je k tomu situace nutila, že cítili potřebu vyjádřit i architekturou přináležitost k západní kultuře. A vlastně ani nic jiného dělat nemohli, než jen sledovat zpovzdálí, co se děje venku. Po roce 1989 se daleko víc otevřel prostor pro samostatné rozhodování, pro svobodu volby.
A během patnácti let stačili architekti srovnat krok? Může současná česká architektura obstát v mezinárodní konkurenci?
Tak to je otázka čím dál tím komplikovanější. Problém například může být už v tom, že světová architektura se ve velkých západních centrech začíná měnit. Celá 90. léta víceméně převládaly různé varianty přísnosti, to nebyl jen český směr, ale trend celé západoevropské architektury. V Americe je situace trošku jiná, ale západní Evropu v minulém desetiletí ovládala přísnější linie podobná té české. Zrovna v tuhle chvíli se to ale začíná hodně měnit. Vidět to bylo na posledním Benátském bienále loni na podzim. Hlavní expozice předváděly masivní návrat k dekonstruktivismu nebo organickou, bublinovitou architekturu, která s trendem přísnosti nemá nic společného.
Pokud česká architektura zůstane taková, jaká je, a bude nadále kultivovat.svou charakteristickou přísnost, tak v těch opravdu hlavních světových centrech velkou šanci teď mít nebude. Takže jde o to, zda zpanikařit a začít honem kopírovat, co je zrovna na Západě trendy, jak oni říkají, nebo se nad tím nějak hlouběji zamyslet a třeba získat v sobě odvahu jít vlastním směrem, který nejvíc vyhovuje naší mentalitě. Myslím si proto, že naši architekti před sebou mají velkou a zásadní volbu: buď budeme narychlo kopírovat ty bubliny, neodekonstruktivismus, který teď na Západě září, nebo půjdeme jinudy.
Jenže uspět dneska ve světě, na to nestačí být dobrým architektem. Sebelepší architektura, když není nějak rafinovaně propagovaná - česká architektura nemá prostředky na to, aby se sama na Západě propagovala - tak podle mě stejně nemá šanci se nějak výrazněji prosadit. Kulturní provoz architektury na Západě a u nás, nebo obecně na východě Evropy, jsou dvě úplně různé písně. Tam už dávno vědí, že nestačí architekturu jenom dělat, ale že se taky musí propagovat, vést o ní debatu na nějaké vyšší úrovni. A to u nás zatím moc není - i když je to zase lepší než před rokem 1989. Svou knihou jsem se aspoň útržky kritické debaty, která se u nás o architektuře vede, snažil zachytit.
Máte pro to dilema, jestli zpanikařit nebo se držet svého, nějakou historickou analogii? Jestli vytrvat nebo dělat, co se žádá? Řekněme za posledních sto dvacet let... A jak to kdy dopadlo?
Určitě třeba na počátku 20. let po vzniku Československé republiky tu byly snahy pěstovat náš národní styl, spojené hlavně s tím, co dělali Josef Gočár a Pavel Janák. Ale mladší generace už cítila, že západní architektura půjde někudy jinudy, že hlavní architekt epochy bude Le Corbusier, žádný národní styl, ale naopak kosmopolitní a internacionální architektura. A vsadili na Corbíka.
Ale neřekl bych, že to byla úplně stejná situace, protože vazby se Západem se u nás soustavně pěstovaly vlastně od středověku. I ta mladá generace po roce 1920 se nemusela rozhodovat tak rychle a překotně, jak to možná vypadá dnes s českou architekturou, a měla taky doma na co navázat. Oni se do určité míry vrátili před kubismus, k tomu, co dělal Jan Kotěra kolem roku 1910 - to se tehdejším západním trendům už podobalo.
Na druhou stranu bubliny a dekonstruktivismus, které najednou začaly teď na Západě tak dominovat, to u nás mnoho precedentů nemá. Snad s výjimkou kubismu. Teď jsem spolupracoval na výstavě Vlastislava Hofmana v Obecním domě a skoro mě překvapilo, jak sugestivně se některé jeho projekty z kubistického období podobají té dnešní bublinovité architektuře.
Ale základní problém je jinde a souvisí s politikou, s dnešní světovou situací - z ní vyplývá obrovská převaha několika západních center, která určují, co se bude dít. Možná, že imperialismus je příliš silné slovo, ale ve skutečnosti to tak funguje. I tady, v tom, co se děje v architektuře, cítíte nadvládu několika velkých a silných západních zemí. Což se týká i té volby, před kterou stojí dnešní česká architektura: jestli podlehne tlaku velkých západních center, nebo zůstane stát na svých vlastních nohou.
Kdo teď dominuje? Evropa, Amerika nebo východní Asie?
Kdyby se mluvilo o Japonsku, tak bych souhlasil, ale například současnou čínskou architekturu, kde se, asi staví nejvíc, bych nepřeceňoval. To je jen odvar toho, co se děje třeba právě v Americe.
Myslím spíš architekty samotné - často jsou pod významnými stavbami i v Evropě a v Americe podepsaní architekti z Východu.
To ano, ale tyhle případy nejsou úplně korektní, protože třeba Joah Ming Pei a jeho skleněná pyramida v Louvru a nebo ještě markantnější příklad, autor nešťastných newyorských dvojčat Minoru Yamasaki - to byli architekti už dlouho usazení v Americe a se svými kořeny neměli zas až tolik společného.
Japonsko je nesporně v architektuře už dlouho velmoc. A to jen potvrzuje souvislost architektury s penězi a s politikou. Světodějná architektura je výrazem velkých peněz a velkého politického vlivu. Právě to mohli vidět návštěvníci už připomenutého Benátského bienále. Nové tendence se tam předváděly hlavně na kulturních stavbách: koncertní síně, nová muzea... To jsou nepředstavitelně nákladné stavby, na jaké tady dlouho nebudeme mít peníze
A má vůbec český architekt šanci účastnit se takových projektů venku? Víte o někom?
Na některé takové spektakulámí stavby se vypisují mezinárodní soutěže i anonymní, což je důležité. Nedávno například tým architekta Roubíka téměř zvítězil v soutěži o velké muzeum vykopávek u Káhiry. Skončili v nejužším výběru. Na tom se ukazuje, že snad něco v nás je. Ale to byla zatím - řekl bych - dost výjimka. Víc takových mezinárodních úspěchů v posledních patnácti letech nebylo.
On se může stát zázrak, ale já si myslím, že se česká architektura bude ještě dlouho pohybovat na pokraji mezinárodního zájmu. To neznamená, že bude špatná, ale probudit zájem Západu o nějaký fenomén je hrozně těžká věc, což nakonec neplatí jen o architektuře.
Naše ekonomická provinčnost se projevuje i v tom, že se současná špičková česká architektura nejvíc prosazuje v komorních projektech - rodinné domky, úpravy, rekonstrukce, hlavně malé stavby. To souvisí s každodenním životem. Naproti tomu tu ale propukla průmyslová výroba satelitních městeček, marcipánových domečků, pro které i ten někdy užívaný výraz podnikatelské baroko je spíš pochvalou a s architekturou to moc společného nemá. Co to dělá s vámi, když se na ně díváte?
To já se přiznám. Dlouho jsem si myslel, že nemůže být nic horšího než výstavba panelových sídlišť. Ale realita po roce 1989 mi tenhle omyl vyvrátila. Ty takzvané beverly hills, nekontrolované rostoucí kolem každého většího českého města, jsou podle mě něčím ještě horším. Například už tím, jak hrozně nehospodámě nakládají s obrovskými pozemky, doslova zamořují okraje všech českých měst, v mnoha případech velmi krásné krajiny. Podle mě se s tím ale nedá dělat nic. Neexistuje žádný vysoký politický zájem nebo třeba zájem velkých měst, natož - až snad na výjimky, ale nevím o nich - zájem na místní úrovni, aby se stavební vývoj na okrajích obcí nebo i stavební vývoj měst jako celků přísněji reguloval.
Čeho je to důsledek? Došlo k nějaké poruše vazby k prostředí, ke krajině, v níž žijeme, jak o tom píše Václav Cílek? Máte pro to nějaké vysvětlení?
Že vedoucí politické síly nepodporují nějak moc plánování, to má několik příčin. Plánování se považuje za vynález takzvaného socialismu nebo za jeho relikt. Plánování je pro některé současné politické špičky už od podstaty špatná věc, nástroj, který omezuje svobodu jedince, brzdí svobodu podnikání. A trochu v tom hraje podle mne roli i nechuť zúžit prostor pro korupci. Musím to tak říct. Protože čím míň dbáte na pravidla, tím víc otevíráte dveře korupci.
Co vám udělalo největší radost za poslední rok a za posledních řekněme těch patnáct let?
V architektuře myslíte?
Jistě.
To jsem v té knížce možná nenápadně, ale přece napsal: že si nejvíc cením dvou staveb z těch padesáti - přestavby Galerie Benedikta Rejta v Lounech od Emila Přikryla a tunelu v Jelením příkopu Pražského hradu z ateliéru Josefa Pleskota. Ty mi udělaly největší radost. Možná slovo radost tady není úplně vhodné, ale pokud jde o nějaké aktuality a novinky, které ještě kniha nezachytila, tak mě nejvíc zaujal dům v Berouně od týmu HŠH, šestnáct úplně stejných kostek seskládaných dohromady stavebnicovým způsobem, jako by si každý mohl takové kostky koupit a sestavit je dohromady, jak potřebuje. Je v tom velmi zajímavá myšlenka. Provedení už může být problema tičtější, ale i tak je to velmi působivá stavba.
Proč právě ty první dvě stavby?
; To se nedá vysvětlit, zvlášť ne za pět minut. Vyplývá to z toho, že architekturu dlouho a soustavně sleduju,. srovnávám jednu stavbu s druhou - a pak mi to takhle nějak vyjde, že některé jsou lepší a jiné horší, ale vysvětlit se to nedá. Nebo jenom velmi přibližně... No dobře, tak to zkusím. Ty dvě stavby ukazují na parketu, na které můžeme být silní - rekonstrukce starých staveb, vstupy architekta do historického prostředí. Tohle, řekl bych, už dobře umíme a v tom se může česká architektura rozvíjet způsobem, který může západní publikum zaujmout.
Ještě jednu věc mi řekněte. Není vás moc, kdo dnes dokážou architekturu kvalifikovaně a přitom pro veřejnost srozumitelně komentovat, kromě vás je známější snad jen Zdeněk Lukeš. Necítíte deficit, nepřipadáte si jako osamělý osvětář?
Tak to strach nemám. Ona se objevuje už celá generační skupina, mimo jiné i mých žáků z Olomouce, mladí historici umění, absolventi filozofické fakulty, kde už čtrnáct let učím. Snažím se v nich probouzet zájem o současnou architekturu a v několika případech to docela dobře zabralo. Širší veřejnosti jejich jména ještě nemusí být známá, ale ti, kdo sledují architektonické časopisy, už znají jména Martin Strakoš nebo Jakub Potůček. A vzpomněl bych si na tři čtyři další, kteří se snaží o totéž.
Ale není to jen tenhle okruh. Takový hlubší, jakoby intelektuální zájem o architekturu je v posledních asi deseti letech obecnější trend, a že to funguje, ukazuje, jak se dobře prodávají knížky o architektuře. Martin Souček v nakladatelství Arbor vitae vydává edici textů umělců 20. století a vydal už čtyři knížky čistě architektonické, z čehož dvě jsou naprosté trháky, které vyprodal - Miese van der Rohe a Louise Kalina. Což taky dokazuje hlubší zájem českého publika nejen o to, jaké stavby se staví a jak vypadají, ale i jaký typ myšlení se za nimi skrývá, jak uvažuje architekt, který je navrhl. Situace není beznadějná.
ROSTISLAV ŠVÁCHA (1952) je předním českým kunsthistorikem, věnuje se především moderní architektuře. Pracuje v Ústavu dějin umění Aademie věd ČR, přednáší na Palackého univerzitě v Olomouci a na Akademii výtvarných umění v Praze. Doma i v zahraničí vydal řadu monografií, mj. Od moderny k funkcionalismu, Le Corbusier, Karel Teige, Lomené, hranaté a obloukové tvary. Česká kubistická architektura 1911-1923.
Na sklonku loňského roku vyšla jeho zatím poslední publikace Česká architektura a její přísnost.Padesát stveb 1989-2004 (vydala ji nezisková organizace Prostor - architektura, interiér, design).
V autorském výběru v ní Švácha představuje to nejlepší, co podle něho bylo v Česku po listopadu 1989 postaveno, a zároveň se v ní pokusil o charakteristiku české architektury 20. století. Kniha není odbornou příručkou - je sestavena z navazujících příběhů o stavbách i jejich tvůrcích. V krátkých kapitolách vypráví o projektech a okolnostech vzniku a realizace, s mnoha fotografiemi i situačními nákresy.Henrieta Moravčíková

Aká prísná je česká prísnosť?

Na prvý pohľad pripomína nová Šváchova kniha sériu Jodidiových monografií Architecture Now!, ktorá vychádza vo vydavateľstve Taschen alebo americký ANY magazine, pod ktorý sa editorsky podpísala Cynthia Davidson. Jej layout i typografia sú úplné iné ako při všetkých ostatných českých či slovenských publikáciách o architektúre. Vizuálnym poňatím knihy vydavateľstvo Prostor nepochybne urobilo krok na západ, krok do sviežich vôd súčasného knižného dizajnu. Môžeme sa len dohadovať, či je taký krok na mieste práve v súvislosti s knihou, ktorá je založená na hypotéze o českej prísnosti a odpore k výtvarnej stránke architektúry. Takmer tri centimetre hrubá farebná paperbacková publikácia je však v každom prípade lákavým módným produktom a to je vítaný bonus pri snahách servírovať dobrú architektúru co najširšiemu publiku.
Myšlienkovým jadrom knihy je historická štúdia, ktorá však v rámci celej publikácie predstavuje len subtílnu dvadsaťpäťstranovú časť. Ako píše Rostislav Švácha v predhovore, jej text je založený na hypotéze, že „teóriu i prax českých architektov po celé 20. storočie hlboko ovplyvňovala ideová konštrukcia českej prísnosti..., z ktorej účinkov možno vyvodzovať dobré i zlé vlastnosti modernej českej architektonickej tvorby". Túto hypotézu sa snaží potvrdiť najmä prvá kapitola štúdie nazvaná Česká přísnost a její nepřátelé. Švácha, tento bravúrny znalec českej architektúry, vedie čitateľa po stopách prísnosti, pričom citlivo vyberá vhodné dobové situácie a skvelo zvolenými citátmi argumentuje svoju hypotézu. Na úvod predstavuje ako zakladateľa českej prísnosti architekta Jana Kotěru. Ťažisko argumentácie tvorí funkcionalizmus, tradične považovaný za rodinné striebro českej architektúry, a s ním spojená ľavicová agenda Karla Teigeho. Najhutnejšiu charakteristiku tejto architektúry predkladá Švácha prostredníctvom slov Karla Honzíka: „k typickým vlastnostiam českých funkcionalistických stavieb patrila tažkopádnosť, opatrnosť, pedantnosť, nechuť k prudkým kontrastom a vôbec absencia výtvarnej radosti". Taká architektúra bola „zbavená formalistického gesta, oklieštená od všetkých zbytočných prvkov, predchnutá duchom praktického myslenia". V jej pozadí podľa Honzíka stojí pokojný ráz českej krajiny i „protestantská tradícia v českom myslení" a „náklonnosť k pravdě, ktorá viedla k výbuchu husitskej revolúcie" či rovnostársky ráz českej spoločnosti.
Druhá kapitola štúdie Po sametové revoluci referuje o změnách v spoločnosti a v architektúre po roku 1989. Argumentácia prísnosti sa tu už obmedzuje na lakonické „Záľuba v prísnosti sa usadila v mysliach českých architektov příliš hlboko...". Švácha už neanalyzuje postoje jednotlivých tvorcov a len ojediněle nenájdeme citáty, ktoré by podporovali autorskú hypotézu. Línia, ktorou Švácha vedie svoju argumentáciu, je presvědčivá, aj keď častokrát trochu účelová. Nie je však dôsledkom nedostatku Šváchovho rozhľadu, ale skôr sily zámeru. Veď autor jeho formátu by nepochybne dokázal hneď druhým dychom obhájiť hoci aj protikladnú tézu českej barokovosti. Štúdiu preto nemožno vnímať ako komplexnú historiografiu českej architektúry 20. storočia, ale „len" ako jeden z možných wittgensteinovských náčrtov tejto architektonickej krajiny. Švácha vo svojom náčrte krajiny postavil do popredia prísnosť. Verme, že v jej prípade nejde o vybitý, ale právě naopak, o nevybitý kontext, ako o ňom v súvislosti s globalizáciou píše filozof českého pôvodu Václav Bělohradský, ktorý sa v českej architektúre premieňa na energiu a motivuje jej tvorcov.
Takmer 270 strán knihy zaberá prezentácia päťdesiatich vybraných stavieb ostatných pätnástich rokov. Spájajú ich na seba nadväzujúce komentáre, ktoré sa už hypotézy českej prísnosti dotýkajú len výnimočne. Pravdepodobne aj preto, že ak chcel autor do publikácie zaradiť to najlepšie, čo sa v českej architektúre v ostatných rokoch objavilo, musel nevyhnutne rezignovať na absolutné kritérium prísnosti. V prísnejšej optike prísnosti by vo výbere iste nemal co hľadať Gehryho a Milunićov Tancujúci dôm, ČSOB v Českých Budějoviciach od Krupauera a Stříteckého, obytný súbor Hvězda od Milunića či Nouvelov Anděl alebo Bofilovo Corso Karlín. Na druhej strane, práve vďaka istej zhovievavosti výberu, publikácia nakoniec napriek svojmu výlučnému názvu ukazuje to najlepšie z českej architektúry ostatných rokov v celej šírke jej rozmanitosti.
Pavel Halík na zadnej strane publikácie píše, že „Šváchova práca je záslužným a vôbec prvým pokusom o určenie charakteristických rysov zložitého fenoménu českej architektonickej tvorby". Pavel Halík je príliš skromný alebo, primerane umiestneniu textu, preháňa. Veď práve kniha Česká architektura 1989 - 1999, ktorú zostavil spolu s Petrom Kratochvílom a ktorou vydavateľstvo Prostor zahájilo svoju činnosť na poli architektúry, bola tým prvým pokusom. Podobné je to aj s tými charakteristickými rysmi. V českej architektúre ich bude predsa len o čosi viac, ako je v tejto publikácii spomínaná prísnosť. Treba však priznať, že Šváchovi sa tú prísnosť, výraznú a najmä populárnu črtu českej architektúry, podarilo postihnúť ozaj skvelo.


Kniha kulovitého tvaru

Petr Rezek

Na jednom místě sám Švácha hlavní část své nové knihy označuje jako „medailonky". Několik hodnotících invektiv jsme sice mohli najít v úvodní stati, v „medailoncích" padesáti realizací však je i kritická výhrada přednášena s porozuměním, hrot kritiky je téměř nepřítomen, každá stavba je zasazena do celku knihy, nestojí zvlášť.

ZAOBLENOST MEDAILONKU A ČAS
Jednotlivé texty (o rozsahu cca 2200 znaků) jsou zaoblené, nepopichují, nanejvýš ironicky uvádějí věci na pravou míru. Takovou funkci plní medailonek ze své definice: detailem, poznámkou či citací připomíná rodové souvislosti, a tedy oznamuje, co je autor zač. K tomu je nejednou nutno uvést prehistorii předmětu po Homérově způsobu, aby význam věci náležitě vynikl. Tak vzniká u některých čtenářů - ovšem nesprávný - dojem, že se v daném medailonku píše o jiné stavbě než o té, která figuruje v nadpisu. Základní vlastnosti medailonu a jeho variant v architektuře pak v rozměrech nikoliv kapesních Švácha zachovává. Medailon vystihuje především zásluhy, objevy, krásu a to, co je alespoň v intimní sféře hodno zachování, připomenutí. Tvar medailonku naznačuje, jak bude souvislosti a odkazy chápat. Totiž jako soustředěné do zobrazené osoby. Aby soustředění zásluh a výkonu mohlo odolat vnějším vlivům, je třeba vše ohraničit, pojmout - a tvar, který ono usebrané nejtrvaleji uchová, je tvar oblý. Autor, který se spolu se svou realizací stal námětem medailonku, může nepochopit všechna zjednodušení vyplývající z daného žánru, může se cítit, ovšem neoprávněně, dotčen přehlížením souvislostí, kterými dosud žije. Ale medailonek myslí na to, co se z minulého zachová v budoucnosti.
Nikoliv náhodou padesátka polistopadových realizací začíná jednak při zemi, na které všechny uvedené stavby spočívají - vydlážděním historického centra Českého Krumlova - a jednak vztahem k bezčasí. Každý medailonek existuje přece v bezčasí, jeho zobrazení nestárne.
První zjištění je toto: autor píše své portréty z bezčasí, jako oslavy, a takovému výkonu lze odpovědět buď respektem, anebo znesvěcením; jiná možnost není a žijící autor prostě m uší mlčet. Jen tak může vyjádřit svůj vděk.

KRITIKA, TĚLO A PSANÍ
Všeobecně platí, že všechny obory umění naříkají, že není kvalitní kritiky daného oboru. Medailonek, jak jsme viděli, není žánr kritický, nicméně je třeba vztah Šváchových medailonků ke kritice prozkoumat. Kritik básnictví nemusí přikládat ke svému textu fotografie či nákresy básně, nýbrž může báseň jednoduše ocitovat, tj. text podat bez ohledu na typografické podání v knize. V principu si každý může básnickou sbírku opatřit. Kritik architektury ovšem musí psát i o realizacích, které nenavštívil. Má k dispozici právě jen fotografie a výkresy, často i ty jsou tajné nebo ztracené a stavba třeba ani nestojí. O čem potom psát?
Ani kritik píšící o románu ovšem nemůže jeho text (ze zcela jiných důvodů) přiložit jako přílohu, nemůže ho celý ocitovat, ale musí celé literární dílo přečíst. Ctě ho samozřejmě s jiným zaměřením než běžný čtenář. Kritik musí zrekonstruovat četbou rozvrh, osnovu čili plán díla. Právě plán jako rozvrh je ale podle Le Corbusiera principem vzniku nikoliv stavebního, ale architektonického díla.
Tak jako literární kritik musí i kritik architektury tedy nalézt nejenom plány, ale právě ten plán, který není v románu tématem a který není cílem stavby, nýbrž představuje základ, z něhož se dílo rozvíjí a buduje. V básni i stavbě je pak takový plán ztělesněn. To slovo chce říci, že plán není vnějším schématem, ale principem, který svou „pravdivost" ukáže teprve v realizaci, v básni či stavbě. Pak se ovšem nedá hledět na stavbu jako na „zprávu", protože se právě nebere v úvahu ono „ztělesnění", báseň je jen sdělením a jazyk jen nástrojem k dorozumívání. Cist stavbu a číst báseň jako sdělení - jakkoliv složité - znamená pro kritika nalézt mechanismus sestrojení a ten chápat jako plán „stavby". Jenže naproti tomu nalézt plán jako rozvrh, který byl ztělesněn, a sledovat míru úspěšnosti ztělesnění si žádá něco jiného než pouze sledovat strukturu sdělování.
Proto je třeba si vždy položit otázku, zda kritik architektury nalezl plán ve ztělesní plánu, kterým je stavba. Znamená to také, zda stavbu „navštívil", zda ji prošel a zda je schopen ji vnímat nikoliv jen podle znaků projevu, ale také jako tělesnou přítomnost. V krajním případě to snad někdo dokáže provést i pomocí fotografií. (Le Corbusierův popis zelené mešity jako proces postupného otevírání pohledů v chůzi je příkladem popisu, který dokáže spolu s půdorysem stavbu přiblížit natolik sugestivně, že četbu nepovažujeme za referát „o", ale za zpřítomnění zkušenosti.)
Švácha stavby nepochybně navštívil, ale nejsem si jist, zda je to patrné i v jeho medailoncích. Tuto námitku lze pochopit, když obecně zvážíme, proč se namísto analýz publikují rozhovory. Zdá se totiž, že nemůže být nic jednoduššího než se autora prostě zeptat, jak to myslí, jak by se sám charakterizoval, jak by reagoval kdyby, a vůbec co by kdyby. Nepochybně existují rozhovory rozličných úrovní. Jenže alibistické jsou všechny. Když totiž udělá chybu autor, je to jeho chyba, on sám si přece musí rozumět. Jenže základní chyba je ta, že autor na rozhovor přistoupí, že se vystavuje pseudorafinovaným otázkám typu „Na co myslíte?" či „Je architektura umění?". Dokud budou autoři dávat rozhovory jako hokejisté po zápase, nebude kritik nic psát, bude jen citovat. Autoři mají tedy mlčet, ale nemlčí.
Druhé zjištění nad Šváchovou knihou je: naštěstí není knihou rozhovorů s autory staveb, ale bohužel se o výňatky z rozhovorů opírá.

OBRAZ
Třetí zjištění se týká obrazu, otázky zda architekturu fotografovat. Lze tvrdit: dokud odborný tisk bude vyplněn magazínovými fotografiemi vyprázdněných staveb, nebude kam a co psát. Jinými slovy: všichni se chtějí jen dívat, nechat se stavbou vizuálně obklopit, získat dojem obrazové skutečnosti a naladit se z rozhovoru. Vypadá to, jako bychom se rozhovoru s autorem zúčastnili sami (a k rozhovoru bývají připojeny fotografie dokazující, že rozhovor byl skutečný). Konzumenti pak svůj přístup k obrázkovému rozhovoru nazývají „čtení". Šváchova kniha přináší obrázků relativně málo, takže nutí buďto k návštěvě, anebo k přemýšlení. Přispěl k tomu grafik, který s fotografiemi staveb zachází jako se svým majetkem, z něhož chce různými přetisky a zásahy vytvořit plakát. Plakáty si ovšem nepřehlížíme, mají nás zavést k výstavě, zde k domům a dílům. Grafik tím, že fotografie zcela znehodnotil, důmyslně znemožnil, abychom fotografie považovali za náhražku návštěvy díla.
Třetí zjištění tudíž zní: grafické řešení, které by u běžné knihy bylo katastrofou, Šváchově knize pomáhá: medailonky je nutno číst, fotografie jsou naštěstí zcela poškozeny.

PŘÍSNOST A SLUŠNOST
Švácha je znalec českého kubismu, ale jeho stručný přehled geneze české přísnosti by jistě bylo možné rozvinout. Upozorněme proto, že v roce 1911 Pavel Janák napsal: „nemoc nálady i v architektuře je rozšířená a mnohotvárná". Nálada je podle Janáka „škodlivá", protože „bére silám .... aby byly uvedeny s kázní v pohyb a docházely ku kladným, trvalým výsledkům díla...".1) Protože nálada dává „prchavé okamžiky snění", je pomíjivá, střídá se jedna s druhou jako módy, jsou i její výsledky netrvalé. Janákovu polemiku s náladou „účelnosti" a jeho odvolání se na umělecké zákony a na „prostor hmoty" můžeme ponechat stranou jako jednu z konkretizací; pak nám ale zbude dvojice: kázeň - nálada. Jedno je zdrojem stálosti, půdou pro trvalé hodnoty (vstupem do bezčasí) a druhé příčinou pomíjivosti.
Čtenář se samozřejmě pídí po vymezení „přísnosti" ve Šváchově pojetí. Každý má nějakou představu, již se s přísností setkal a zná běžná slovníková vymezení: příkrý, tvrdý, zakazující, prostý a jednoduchý. Jenže pak se dostaví otázka: „A proč přísnost?", „Proč nikoliv nálada?", „Proč trvalost?". Vilém Flusser by nám řekl: Je to jen jeden z pokusů, jak zapomenout na vlastní smrt.
Odpověď méně drastickou podává Le Corbusier. Přísnost ovšem nedemonstruje na dílech své doby, nýbrž na chrámech Akropole. Jeho postup má tři složky: 1. chrám je „vztyčen" na základě jedné myšlenky; 2. kompozice stavby (vedená onou myšlenkou) si „podrobuje" okolní krajinu; 3. vize (myšlenka) se pojí s obětováním nahodilosti. 2) Takto se dle Corbusiera děje vstup do „vyšší oblasti ducha", a tento postup je tudíž jednou ze základních odpovědí proč přísnost. Za oním vstoupením do duchovnosti nacházíme rozhodnutí. Bylo přece možné zůstat v nižším stupni. K vykročení do sféry vyšší nelze nutit - protože je to vstup do říše svobody. A v této říši kupodivu vládne přísnost. Tuto starou pravdu je nutno objevit vždy znovu. Příklady Janáka a Corbusiera naznačují, že je možné uvažovat o přísnosti přísněji, nestačí říci „přísnost-čili obyčejnost, skromnost". 3)
Švácha ovšem skrze své medailonky podává genealogii současné české (přísné) architektury. Hoden velikosti Hésioda nachází dvojici, od níž se vše základní odvíjí. Je tu Gáia, pramatka, jíž je profesorka Šrámková. Jejím protějškem, kterým je v mytologii Úranos, je autor stavby století na Ještědu. Čtenář si snad sestaví pavouka současných českých architektů, jejich rodokmen. Dva prarodiče: Hubáček a Šrámková, kteří sami ve Šváchově podání nemají rodiče, jako zjevení vyvstávají z chaosu, kterým je dění první republiky s náznaky možných krystalizací. Velkou roli ve Šváchově knize hraje dítě prvotní dvojice: Emil Přikryl, který na svět pomohl přivést další generaci: Koucký, Kuba, Hájek, Šépka. Další potomek Lábus už pomohl na svět vnoučatům (např. Wertig).
Mladší generace může žehrat, jak estetika předválečná anachronicky ovládá současnou českou scénu. Možná proto, že tu nevystoupil mytologický Chronos, který by svrhl a plodnosti zbavil svého otce Úrana. K výpadu proti českému architektonickému Úranovi nedošlo, neboť se - na rozdíl svého předchůdce u Hésioda - choval slušně, protože še cestou neefektní, prostou, nejtěžší. A tak slušnost jako druh prostoty, která se nemá čeho obávat, neboť není nic mimo ni, cesta skromnosti je tou příčinou, proč neofunkcionalistická architektura v Čechách žije, proč nebyla vystřídána. Otec všehomíra nezadal příčinu k povstání. Leccos lze přinést odjinud, ve Šváchově knize je řada dalších architektů, ale vzpoura tu není. Ta musí vycházet zvnitřku společenství. Může k ní vůbec ještě dojít? Příčinou současného, stavu není patrně přísnost, ale slušnost, nebo nanejvýš přísnost pojatá do slušnosti.

VRCHOLY A METODA
Naznačená genealogie jako základní a určující je ve Šváchově vizi potvrzena dvěma vrcholy daného období. Pokusím se právě na nich osvětlit celkové zaměření knihy. Je tu patrně i motiv popularizační, osvětový, Švácha ve vyměřeném rozsahu musí do několika vět, a často jen do jedné rozvité věty kupř. shrnout svou vlastní recenzi, kterou publikoval dříve, musí z celých knih uvést po jednom krátkém citátu. Proto odborná veřejnost snad ihned pochopí, že jednotlivé výhrady vlastně nemůže při takovém zaměření knihy vůbec formulovat. Jedna věc je ale přece jen důležitá. Srovnáme-li knihu, o níž referujeme, se Šváchovou knihou o kubismu, zjistíme, že styl je obdobný, rozdíly jsou jen v měřítku. Z toho by ovšem nejspíše vyplývalo, že v jednotlivých medailoncích máme před sebou metodu Šváchova uvažování a psaní v kostce. Vždyť tzv. recenze staveb v našem odborném tisku se rozsahem příliš neliší. Často zoufalé pokusy recenzentů kolísají mezi dubletou technické zprávy a výkřikem, který zjeví, že byla postavena na světě jen jedna stavba, ta recenzovaná.
Švácha vyjde ze souvislosti, z kontextu názorů na stavbu danou nebo stavby podobné, předcházející, upozorní na vlivy učitelů a vzorů. Tím ovšem jen zdůrazňuje relativitu soudů. To mu ovšem nebrání označit dva vrcholy zkoumaného období. Jak oba vrcholy zdůvodní? Popis Pleskotovy cesty vedoucí k jeho průchodu v Jelením příkopu (s citátem autora) se podobá charakteristice Přikrylovy galerie v Lounech, u které Švácha nejprve uvede okolnosti vzniku přestavby pivovaru na galerii, poté připomene silný ohlas v zahraničí a spolu s několika citáty z místních referátů připojí popis umístění výtahového pouzdra, tedy popis půdorysu. Legendu či mystérium lounské galerie, jak toto dílo sám nazývá, Švácha objasní Přikrylovou snahou zachovat logiku činů jeho předchůdců a působením světla. V rozsahu medailonku kupř. podobnost s manýristickou architekturou, kterou zmíní, nemůže čtenáři ukázat, ani nezbývá místo říci, co tajemného z manýrismu Přikryl převzal. Uvede se pak ještě častý - a pro galerii nepříliš lichotivý - argument, že síla stavby staví exponáty do pozadí a všemu dominuje. Švácha nemá místo, aby zvážil, zda citovaná námitka nesvědčí o primitivnosti instalací, které sílu prostoru nedovedou využít, které se jen dovedou bránit, protože jsou zvyklé na neutrální prostory. U Pleskotova tunelu je Šváchův argument ještě prostší; uvede názor samotného autora o rozdílném působení různých profilů podzemních prostor a k tomu zmíní cizí postřeh o jisté podobnosti s Plečnikovým tunelem u Masarykova bytu na Hradě.
Je tedy patrné, že hodnotící kritéria pro obě vrcholné stavby se opírají především o váhu autority autora. Jeho zkušenost, erudice, znalost domácího a zahraničního kontextu nás jednoduše vedou k tomu, abychom jeho názor přijali, nebo alespoň respektovali, odkazovali na něj, jako to sám s názory jiných činí Švácha. Kritika a dějiny architektury, má-li současnost nějaké, jsou citacemi citací, tříbením našeho pohledu přes pohledy jiné. Nikdo nic neřekl jako první, máme tu tedy hermeneutickou situaci par excellence.

ZÁVĚR
Ať měříme jak měříme, Šváchovi se podařilo neuvěřitelné. Na malém rozsahu podal pestrý přehled, který bude východiskem pro všechny budoucí úvahy, i pro ty problematizující. Jak se říká, napsal „příběh". Všichni, kteří budou chtít jeho mytické vyprávění, jeho pohádku, vypravovat jinak, budou posluchači upozorněni, že to přece je tak, jak to napsal Švácha. Toto prvenství Šváchu řadí k jeho genealogické pradvojici. Patří k nim i proto, že ve městě „ostrých" hran sepsal knihu oblého tvaru.

AUTOR JE PEDAGOG NA TECHNICKÉ UNIVERZITĚ V LIBERCI,
STÁLÝ SPOLUPRACOVNÍK REDAKCE

Poznámky
1) Umělecký měsíčník 1,1911/12, s. 107.
2) Le Corbusier, Za novou architekturu, Praha 2005, s. 161-182.
3) Recenzovaná kniha, s. 21.

Zvěst z českého ráje

Jan Tabor

Patnáct let máme (máte) za sebou a za tu dobu se, jak je nyní i knižně vidět, v architektuře v Čechách, na Moravě a ve Slezsku ledacos nasbíralo. Takový byl můj první dojem.
Rostislav Švácha něco z toho s pomocí boží a několika dalších odborníků vybral, zaokrouhlil na padesát, seřadil podle letopočtů a opatřil titulem, který mne, přestože vypadá tak nezaměnitelně česky - Czech architecture and its austerity - lehce irituje. To vše je vybaveno barvami, které mne iritují také. Nikoliv proto, že výrazně odpovídají současnému pestrému španělskému nebo holandskému typografickému designu, nýbrž proto, že se mi zdají vzhledem k apodiktičnosti titulu příliš rajské. Že zasazují tu takzvanou přísnou českou architekturu do pastelově něžných a sametově měkkých odstínů růžových zahrad.
K TYPOGRAFII
Můj druhý dojem vznikl potom, co jsem objemnou knihu vybalil a prolistoval a zjistil, že je nejenom půvabná, ale také pečlivě editovaná a že tato zpráva o nové české architektuře je zvěst z českého ráje. Grafický layout, zvláště pak barevné pruhy na pravých stránkách a mnohdy i velké číslice na stránkách vlevo zlepšují často výrazně nejen kvalitu vyobrazení, nýbrž i zobrazené architektury. Například číslo 30, cesta Jelením příkopem v Praze, nebo číslo 31 Dlouhý most v Českých Budějovicích. Právě mostu (jeho levé části na straně 194) propůjčil grafik Mikuláš Macháček dva hezké modré akcenty, které budí dojem, že most je pomalovaný, což by mu mohlo i slušet. Nebo číslo 18, Státní vědecká knihovna v Liberci: příliš tmavá namodralá fotografie ožívá díky žlutému přetisku. Zdůrazňuji ale, že jak layout a jeho barevnost (která kongeniálně odpovídá pestrosti výběru), tak kvalitu fotografií a jejich upořádání pokládám za velmi zdařilé.
VÝBĚR
Naproti tomu je podle mého pestrost výběru - i vzhledem k odvážnému titulu - možná přehnaná a titul sám příliš nepřísný. Například u čísla 5 vzniká otázka, co znamená pojem „česká architektura". Je Tančící dům od Franka Gehryho a Vláda Miluniče příkladem české architektury, nebo architektury v Čechách? To samé platí pro pražského Anděla od Jeana Nouvela a pro Centrum Corso od Ricarda Bofilla. Nehledě k tomu, že žádná z těchto tří v knize uvedených budov nepatří ke špičkovým dílům jejich autorů, kteří platí za světové hvězdy. Kdyby tyto stavby v knize nebyly, nepostrádal bych je. Umím si ale představit, jak by to jiné recenzenty rozzlobilo. Přísné rozlišení by bylo možné a pravděpodobně i účelné, a to zvláště pokud by se položilo několik zajímavých, v knize spíše naznačených než zodpovězených otázek. O tom, jaký byl vliv české klasické moderny na současnou architekturu nebo jak se českým architektům daří zapojit se do mezinárodního kontextu, se nedozvíme.
V knize se nacházejí i příklady poněkud nešťastného míšení české klasické moderny a mezinárodní postmoderny, které je pro velkou část novostaveb v Česku charakteristické. Je tu příliš mnoho postmoderny a postneomoderny. Je tu příliš mnoho budov v „trampském" stylu, například sídliště Hvězda od Vládo Miluniče nebo Linková rodinná usedlost v Kostelci nad Černými lesy.

NEPŘÁTELÉ ČESKÉ PŘÍSNOSTI
K mému rozčilení ale zásadně přispívá i Šváchův úvodní esej (který je, jako vše, co jsem od Šváchy četl, výborný) - nikoliv obsahem, ale titulem: „Czech austerity and its enemies". Přeloženo do češtiny to zní ještě hůře než v angličtině. Česká přísnost - budiž. Atributy jako tento patří zřejmě k českému sebevědomí jako pěna k českému pivu, jako patří něžnost k barbarovi, vlídnost ke strohosti nebo přísnost ke svobodě. V komentáři k jednomu z projektů v soutěži na novou pražskou fakultu architektury jsem - o Bože, země Komenského a Hrabalova - četl: „Fakulta je navržena jako škola. Přísná a svobodná. Nechce se předvádět, chce být." V jednom rozhovoru s Josefem Pleskotem jsem se zase dozvěděl, že je s označením „vlídná strohost", které dostala jeho architektura, spokojen. Budiž. But: Its enemies! Její nepřátelé! Nepřátelé strohosti a přísnosti. Kdo to jsou, co chtějí a proč? Vždy je někdo vinen tím, že Češi nedosáhnou oněch výsledků, kterých jsou na základě svého specificky česky velkého nadání nejenom schopni, nýbrž i ke kterým jsou předurčeni. Česká secese, český kubismus, český funkcionalismus. A nyní česká přísnost. Kdo jmenovitě platí za její nepřátele, se přímo ve výtečném Šváchově eseji opravdu těžko hledá. Jednoho - „an opponent of Czech austerity" - jsem našel v řádce první na straně 91 anglického vydání.
Z odstupu a bezpečného rakouského zázemí si dovolím na jednu ze svých řečnických otázek odpovědět: v době mezi lety 1989 a 2004 bylo postaveno dost budov, které svou kvalitou dokazují, ze architektura v Čechách, na Moravě a ve Slezsku evropské úrovně dosáhla. Teď je jen třeba dosáhnout toho, aby Evropa přestala být příliš přísná a vzala to na vědomí. Šváchova kniha tomu jistě napomůže.

AUTOR JE ARCHITEKT,
PEDAGOG NA UNIVERSITAT FÜR ANGEWANDTE KUNST VE VÍDNI,
KURÁTOR ARCHITEKTONICKÝCH VÝSTAV, KRITIK A PUBLICISTA

Vydavatel zapověděl redakci publikovat na kulérových
stránkách v nebarevném provedení ukázky grafického
řešení stránek knihy.


AMBICIÓZNÍ PATNÁCTIROČENKA

Imro Vaško

Kniha Rostislava Šváchy Česká architektura a její přísnost představuje kvalitně zpracovaný výběr zajímavé architektonické tvorby na území České republiky od změny společenských poměrů v roce 1989. Reprezentativní přehled zahrnuje padesát staveb - od vydláždění historických městských center, přes mono a polyfunkční solitéry a dostavby, kulturní, školské, dopravní, církevní, sportovní, zdravotnické objekty, veřejné a soukromé investice, komerční a průmyslové objekty, rodinné domy, bytové domy a obytné celky, až po inženýrskou architekturu oranžérie, tunelu, lávek a mostu. Chybějí snad jen některé významné interiéry a stavby českých tvůrců v zahraničí.

„Patnáctiročenka" potvrzuje Česko jako architektonicky nejvýznamnější zemi z nových evropských demokracií, jejíž úroveň je už dnes, z hlediska globálního západního světa, považována za standardní. Důvodem vydání knihy a pravděpodobně nepopiratelnou ambicí publikace je překonat nevšímavost nebo negativní kritiku zahraničí a posunout českou tvorbu z průměrných pozic zpátky do popředí, tam, kde se nacházela ještě v první polovině 20. století. Na tyto souvislosti poukazuje i úvod knihy, který přibližuje příběh české architektury a její slávy v období kubismu a funkcionalismu, přes epochu komunismu až po sametový zvrat - i když dnes ještě pořád chybí nezatížená reflexe období realizace modernistických idejí za železnou oponou v 50-80. letech.

MÉDIUM KNIHY
Pokusem, jak nabídnout světu nový obraz současné české tvorby, je médium knihy. Tento kultovní prostředek současné architektury, kde se texty a obrazy stávají rovnocennými se stavbami, má moc manipulovat těmi, kteří se o obor zajímají. To, o čem se v Česku - na rozdíl od okolních zemí - mluví, představuje slovo přísnost. Jde o součást argumentace mezi architekty i výtvarníky, je to pojmenování jejich ambicí a vůle, posedlosti, přesvědčení o principiálnosti a pravdě, náboženství a filozofie jako světonázoru. Všechno jsou to skutečnosti, jež permanentně prosakují z celého českého intelektuálního diskursu. Paradoxně žluté a bleděmodré litery přísnosti na bílé obálce jinak velmi pestrobarevné knihy začaly bojovat o své objevení na pultech knihkupectví, kde vládnou konkurenční tituly z Taschenu, Phaidonu a dalších silných nakladatelství.

TVORBA A NÁRODNÍ TRADICE
Slovo přísnost, jež je v Čechách po celá léta latentně přítomné, předurčuje neomylnou správnost a legitimitu veškerých architektonických počinů. Tímto zveřejněním interních pravidel českého odborného dikursu vznikla nabídková teze vnějšímu světu, totiž že vedle Super Dutch a Swiss Made zde existuje i další fenomén tvorby vázané na národní tradici, zemi a vlajku - Czech Austerity. l když k očekávanému naplnění konceptu české přísnosti při listování třísetstránkovou knížkou pravděpodobně nedojde, tento fenomén zde existuje. Je to hnutí exkluzivní skupiny lidí, pro niž je promýšlení tvorby spolu s morálním kodexem přísnosti generátorem všech dalších souvislostí, které nacházejí obecnou úctu a podporu širokého českého a částečně i slovenského odborného publika. Hlavními protagonisty tohoto fenoménu jsou Alena Šrámková, Emil Přikryl a Josef Pleskot. Tato trojice osobností je středem soustředných kružnic jejich následovníků, spolupracovníků, kolegů a spřízněných osobností, u Přikryla a Šrámkové navíc i nastupující generace jejich studentů.
Jde také o půdorys Šváchova uvažování o mantinelech této radikální filozofie, která i u ostatních umírněnějších českých architektů nachází podporu. Velikou nevýhodu u Šváchy představuje skutečnost, že kupříkladu na rozdíl od autora Super Dutch Američana Betskyho vychází z českého prostředí, což dokumentuje atraktivním zaznamenáváním nepřetržitého příběhu české tvorby napříč vybranými objekty, a zároveň je i souputníkem těchto osobností a ztotožňuje se s nimi. To mu ztěžuje, nebo přímo znemožňuje využít kritický odstup a propojení s mezinárodním kontextem, protože i sami protagonisté takové srovnávání odmítají. Navzdory této skutečnosti je koncept přísné radikálnosti české tvorby zajímavý a může najít ve světě odezvu, je však potřeba ho odlišit od ostatní, v Čechách neakceptované, „průměrnosti".

AUTOR JE ARCHITEKT, PEDAGOG NA VŠVU V BRATISLAVĚ,
VEDOUCÍ LABORATOŘE ARCHITEKTURY,
SPOLUPRACOVNÍK REDAKCE

ZE SLOVENŠTINY PŘELOŽIL MATĚJ ŠIŠOLÁK


ČESKÁ ARCHITEKTURA A JEJÍ PŘÍSNOST
Padesát staveb 1989-2004
Rostislav Švácha
Vydal Prostor - architektura, interiér, design, o.p.s.,
Praha 2004
303 stranyModernosť ergo prísnosť


Rostislav Švácha: Česká architektura a její přísnost. Padesát staveb 1989 – 2004. Praha, Prostor 2004. 303 s. ISBN 80-903257-3-4

V prvom momente by sa mohlo zdať, že Švácha názvom svojej knihy tvrdí, že česká architektúra je stelesnená prísnosť. Svoj výklad začína J. Kotěrom a jeho nechuťou k „lživým pseudotvarom“, zmieni sa o reakcii kubistov a spomenie „vecnosť, striedmosť, triezvosť, asketickosť“ – prívlastky ktoré K. Teige použil pri opise Krejcarovej budovy Jednoty súkromných úradníkov, a nezabúda na výhrady prísnej ľavice voči Miesovej vile Tugendhat. Autor načrtáva obraz vývoja českej architektúry, na ktorom sleduje fenomén „prísnosti“ bez toho aby túto „prísnosť“ apologeticky násilne preparoval. Hoci je jasné, že jej nadržiava. Tá môže mať viacero významov, môže sa dokonca stať speerovskou či totalitnou prísnosťou. Šváchova prísnosť je však pravdivosťou, morálnosťou, vecnosťou (možno na ňu použiť aj vyššie spomenuté Teigeho prívlastky) a v pozadí i sociálnou spravodlivosťou (tu Švácha odkazuje na Masarykovo dielo Otázky humanitní).
Aký je však rozdiel medzi touto prísnosťou a modernosťou? Keď sa autor dostáva k polovici 20. storočia objaví sa ďalšia fazeta prísnosti. Honzík tu objavuje údajne typické vlastnosti českých funkcionalistických stavieb: ťažkopádnosť, opatrnosť, pedantériu, nechuť v k prudkým kontrastom a vôbec „absenciu výtvarnej radosti“. Je však zrejmé, že tu Honzík hovorí názor človeka konca 40. rokov, ktorý do hodnotenia medzivojnovej moderny oktrojuje postoje svojej doby, tak trochu antimodernej. A Šváchov výklad sleduje ďalej túto líniu prísnosti založenej na centrálnom plánovaní. Švácha o nej hovorí Honzíkovými slovami: „Podobáme sa prísnemu profesorovi, ktorý s červeným atramentom a perom v ruke sliedi po chybách v úlohe školákovej.“ Ale nie je to predsa len dôsledné dovedenie myšlienok modernosti do reality, do Socialistického budovania, ak máme parafrázovať titul knihy Karla Janů z roku 1946? „Bludisko zlých omylov a chýb“ – ako nazval Fragner obdobie stalinského socialistického realizmu – sa teda očividne nevyznačovalo tou prísnosťou, o ktorú Šváchovi v jeho výklade ide. Práve naopak, až kritika po roku 1954 umožnila vrátiť sa k tejto prirodzenej prísnosti. Švácha napríklad cituje architekta Pokorného, spoluautora prelomového bruselského pavilónu: „Usilujme sa o architektúru pokrokovú a pravdivú, neuhýbajme na cestu zdanlivých úspechov efektných tvarov; nezodpovedajú ani našej mentalite, ani ekonómii.“
„Čím slobodnejšie pomery v českej spoločnosti vládli, tým odvážnejšími formami sa vyznačovala jej doposiaľ taká prísna architektúra.“ – komentuje autor situáciu v šesťdesiatych rokoch. To trochu neladí s konceptom prísnosti, ale i tu autor pozorne sleduje, ako sa ponorná rieka prísnosti napájala nielen z tých zdrojov, ktoré so socialistickým režimom spolupracovali, ale i z tých, ktoré mu skryte protirečili. Na jednej strane: „rétorika českej prísnosti sa v neskorých 50. a raných 60. rokoch obracala proti zdanlivým neobvyklostiam a extravaganciám Západu, aby v českej architektúre zabezpečila jej socialistický charakter...“, ale na strane druhej napríklad mimoriadna osobnosť českej architektúry Aleny Šrámkovej podľa Šváchu nenápadne obrátila túto moralizujúcu rétoriku „proti tomu, čo pôvodne táto rétorika chránila – proti štátotvornej línii v českej architektúre a proti oficiálnej kultúrnej politike Československa v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch.“
Aj v postmodernej epizóde, pri ktorej Jiří Ševčík vyzýval svojich priateľov, „aby svoje myslenie a jazyk vyvliekli z moralistických pút“ sa podľa Šváchu koncept prísnosti nestratil a „postmodernistický postoj sa schovával pod prísnejšiu neofunkcionalistickú masku.“
Bezprostredne prednovembrový odpor voči režimu (na príklade Přikrylovho súťažného návrhu na staromestskú radnicu s tvrdými betónovými lavicami v zasadačke, „aby zástupcovia režimu nezasadali v pohodlí“) je záverečnou fázou, ktorá dovolila vypointovať koncept prísnosti ako moralizátorskú alternatívu proti oficiálnemu režimu. Po novembri tento dominantný argument ustúpil, ba spočiatku zdanlivo celkom zanikol. Švácha už ďalšie obdobie uvádza iba ako načrtnutie toho, „čo dôležitého sa po roku 1989 v českých zemiach stalo práve s tým, čomu hovoríme podmienky...“
História je príbeh, na ktorom sa dohodneme, povedal Napoleon. Dávnejšia história akoby boli príbehy, ktoré sme už veľakrát počuli a zdá sa nám, že na nich netreba už veľa meniť. Ba dokonca ani taký odvážny čin, ako tvrdiť o českej architektúre, že je imanentne prísna, nepovažujeme za kacírsky, keď nám ho autor predostrie na stabilizovaných výkladoch dávnejších dejov. Chúlostivejšie je to však vtedy, keď vstúpi od súčasnosti. Tu má čitateľ pocit, že s ním nielen môže, ale priam musí diskutovať. O súčasnosť sa delíme všetci rovnakým dielom, zatiaľ čo na minulosť majú prednostné právo historici. Aj tu, pri tejto knihe akoby príbehy najnovšie vzbudzovali oveľa viac pochybností.
Treba povedať, že táto krátka záverečná časť úvodnej štúdie je chudobnejšia na skvelé autorove zovšeobecnenia a inteligentnú argumentáciu. Chýbajú aj autentické dobové citáty, na ktorých vie s takou brilantnosťou budovať svoje texty. Objavujú sa tu už iba konkrétne situácie a konflikty, ktoré však nie vždy presvedčia čitateľa, že sú tie podstatné. Niekedy sa argumentácia dostane do polohy diskusie o aktuálnych politických rozhodnutiach, o neúspechoch prísnych riešení, ktoré narážajú na súčasné bariéry. Pod prísnymi sa tu rozumejú počiny osvietene aktuálne, profesionálne opodstatnené, vytvorené s vnútorným presvedčením tvorcu o ich správnosti. Prekážky, ktoré pred nimi stoja sú však tie isté, s ktorými sa potýkala osvietená, vnútorne vypracovaná, prísne moralizujúca architektúra stále, najmenej od čias Kotěrových. Švácha však predtým nesledoval vo svojom výklade ekvivalentné javy (t. j. to, čo po novembri nazýva „podmienkami“), čiže to, čo by zodpovedalo: nedostatku peňazí v školstve, architektúre vytunelovaných bánk, vysťahovaniu parlamentu z Pragerovej budovy do barokových feudálnych palácov, absencii záujmu demokratických inštitúcií o svoj náležitý architektonický výraz, odsunutiu Masarykovho pomníku kvôli parkovaniu, faktu, že architektúra sa nestala verejnou témou (výrok P. Kratochvíla), neprekonateľností rozporov medzi architektmi a milovníkmi pamiatok, absencii záujmu politikov o urbanizmus, podnikateľskému baroku a Beverly Hills, nízkej autorite Komory, nerealizovaniu víťazných súťažných návrhov a pod. Ani fakt, že kvalitná medzinárodná porota Grand prix „na počudovanie temer v každom roku preferovala prísne, až minimalistické diela, akoby o tom existoval tajný dohovor“ nevedie autora k hlbšej analýza a vracia sa k menej podstatnému problému kolísavého záujmu médií o súťaž. Končí však bystrým kontrapostrehom: možno aj v neochote architektov, podporovať presahy architektúry do iných médií (časopisy, knihy, galérie, múzeá) – v tomto prízemnom pragmatizme – „sa ukrýva jedna z menej sympatických stránok tradície českej prísnosti.“
Redukovanosť záveru úvodnej štúdie však vyplynula z faktu, že Švácha venoval veľkú pozornosť vypracovaniu textov, ktoré súvislo sledujú vybraných päťdesiat najlepších stavieb od roku 1989. Autor brilantne prechádza medzi Scyllou svojej principiálnej línie o prísnosti a Charybdou – faktom, že je viazaný konkrétnymi dielami. Medzi nimi sa samozrejme objavuje aj to, čo síce je kvalitné, ale ťažko by sme to označili za prísne. Na tomto protikladnom konci stoja napríklad diela, ako je Gehryho a Miluničov Tancujúci dom („také niečo si želali postaviť i ďalší klienti, bez toho aby disponovali architektom Gehryho kvalít, a tak sa prínos tancujúceho domu devalvoval a autorita českej prísnosti naopak silnela“), ČSOB v Českých Budějoviciach od Krupauera a Stříteckého (podľa Czumala „ťažko uchopiteľné nedopatrenie“), alebo obytný súbor Hvězda od Miluniča („architektúra českej prísnosti skrátka podľa Miluniča pokrivkáva za bohatosťou životnej reality.“)
Prísne krídlo reprezentujú hlavne: Šrámkovej veža pre vedeckého pracovníka v obci Košík („drobná drevená stavba povýšená na veľdielo“), tunel pod Jelením příkopem na Pražskom Hrade od J. Pleskota a kol. („po Přikrylovej Galerii Benedikta Rejta v Lounech tu česká architektúra dosiahla svoj druhý vrchol, tretí nepoznám...“ píše Švácha), Obecný úrad, Šarovy od Sládečka a del Maschia („obľuba funkcionalizmu bola taká veľká, že vyústila do akejsi folklórnej verzie tohto štýlu“), ďalej sú tu zastúpené Pleskotove pozoruhodné reflexie kontextu, vrátane pokornej úpravy sídliska v Litomyšli, diela Lábusove (zložitý palác Langhans), Šrámkovej potvrdzovanie morality (dom s opatrovateľskou službou v Horažďoviciach), extrémne redukcie (Kroupa v Mukařove), technicizmus, smerujúci k technicistickej dekoratívnosti (Sipral a MUZO od Fialu a Polubědovej), alternatívny minimalizmus Hrůšu s Pelčákom (povodie Moravy) i extrémne provokatívny minimalizmus u Kouckého a spol. (prestavba v Slavoniciach) alebo veľkorysá tvrdosť a racionalita ADNS (kancelárska budova Vinohrady, rozhlas). Sú to napospol skvelé reprezentačné diela, možno s výnimkou Sportenu v Novom Měste na Morave.
Ak sme niekde nahradili pojem prísnosť pojmom modernosť nie je to nijaké spresnenie, práve naopak, je to rozostrenie. Modernosť je pojem s oveľa väčším trsom významov. Len sme tu chceli skúsiť cez modernosť osvetliť odtiene, ktoré Švácha sleduje na svojom kľúčovom pojme. Prísny vedec (pracovník Akadémie vied a profesor Olomouckej univerzity) Švácha však nebol nijako prísny ku grafickej úprave svojej knihy. Jej layout je veľmi moderný, pripomína úpravu kultových kníh a časopisov súčasnosti: menlivá veľkosť písma textov k jednotlivým stavbám, transparentné farebné pruhy a veľké čísla preložené cez fotografie (autorom tejto úpravy je M. Macháček – Studio Najbrt). Ešteže je Šváchova skvelá štúdia graficky prívetivá.
Na konci treba ešte zdôrazniť to, čo prísny Švácha píše s vkusnou stručnosťou: „Ročenky a knihy o súdobej českej architektonickej produkcii vydáva nezisková spoločnosť Prostor, riadená Dagmar Vernerovou.“ Aj táto závideniahodná kniha o závideniahodnej architektúre vyšla vďaka D. Vernerovej a spoločnosti ktorú založila.

Matúš Dulla


Recenze na internetu

 

Archiweb

Recenze Petra Šmídka

Stavební fórum

Recenze Jiřího Hlinky

[Na začátek stránky]