Praha - sever: Klecany

Svatý Alois (1568-1591)Obraz sv. Aloise z bočního oltáře kostela v Klecanech

Narodil se 9. března 1568 jako syn hraběte Ferdinanda z Gonzagy na rodinném zámku Castiglione u Mantovy v Horní Itálii.
Jeho bratr Francesco Gonzaga si vzal Bibiánu z Pernštejna.
Otec chtěl mít ze syna válečníka, matka v něm pěstovala zbožnost. Ve věku deseti let složil Alois, jako páže u dvora ve Florencii, slib ustavičné čistoty.

Byl silně ovlivněn osobností kardinála sv. Karla Boromejského v Miláně, od něhož Alois přijal ve svých dvanácti letech první svaté přijímání. Zrálo v něm rozhodnutí vzdát se práv prvorozence na majetek ve prospěch svého bratra Rudolfa, zříci se celého dědictví a sloužit jen Bohu.

Přes odpor svého otce vstoupil ve svých 17 letech (1585) v Římě do noviciátu Tovaryšstva Ježíšova a po dvou letech složil sliby.
Všechno své další úsilí věnoval studiím a péči o těžce nemocné. Během těžké morové epidemie v Římě se Alois všemožně staral o nemocné, až se nakonec sám nakazil morem. V době jeho nemoci se o něho staral sv. Robert Bellarmin, který později dosvědčil jeho svatost.

Alois zemřel 21. června 1591, když mu bylo teprve 23 let. Jeho ostatky se nacházejí v kostele sv. Ignáce z Loyoly v Římě.
Kanonizován byl 31. prosince 1726 papežem Benediktem XIII..

Je patronem mládeže a studentstva. Jeho atributem je lilie, kříž, lebka a růženec.