Praha: Spořilov: Aktuality

Na Spořilově moc židů nebylo, nebo jsme se o nich dozvídali, až když začali chodit do fabrik v montérkách, jako mladý Bruml, nebo s hvězdou, nebo až nám zmizeli z každodenního obzoru. Brumlovi bydleli pár kroků od nás. Měli krásnou dceru, asi osmnáctiletou, jmenovala se Herta, ale říkali jsme ji Estér, byla taková tajemná, jako ta Estér z bible, přitahovala nás svou odlišností, nedostupností. Teď chodila se sklopeným zrakem, v šedých, nenápadných šatech. Přihlížel jsem a nemohl jsem nic dělat. I pocit bezmocnosti musíte před svým svědomím omlouvat, a k tomu tenkrát docházelo často.
Adolf Branald: Převleky mého města, Academia, Praha 2002, str. 105

Epilog

Příběh královny Ester a vznik svátku Purim

Královna Ester podle obrazu anglického malíře Edwina Longa (1829-1891), který ho namaloval v roce 1878 pod názvem 'Queen Esther'.

Ester je starozákonní hrdinkou izraelského národa. Podle Est 2,7 měla původně židovské jménno Hadassa (myrta), asi jde o ekvivalent perskeho 'stara' (hvězda) či obdobu babylonského jména Ištar. Biblický příběh, který odráží život Izraelců v Persii, se odehrává za doby vlády perského krále Achašveroše (Xerxesa I. - vládl v r. 486-465 pr. Kr.) v Achašveroš hlavním městě Súsách (Šúšan).
Biblická kniha podle ní pojmenovaná říká, že už v dětství ztratila rodiče a výchovy se ujal její příbuzný Mardochej. Byla s ním v babylónsko-perském zajetí.
Král Achašveroš vladařskými schopnostmi příliš neoplýval a dny většinou trávil v harému a při pochybných zábavách. A vlastní příběh Ester začíná tím, že Achašverošova manželka, královna Vašti, nechtěla předvést své půvaby opilým hodovníkům na královské slavnosti, a král ji proto zapudil. Jenže za čas začal uvažovat o nové ženě. Byla vyhlášena 'soutěž krásy' a obyvatelé Sús začli vyhledávat vhodné adeptky. I židé ve své komunitě našli tu nejkrásnější, totiž Mardochejovu schovanku - Ester.
Královi všechny dívky předvedli a ten si vybral Ester a vyhlásil ji za královnu.
Achašverošovou pravou rukou byl velmož jménem Hamán. Mardochej se Hamánovi odmítl klanět, jak bylo zvykem, a Hamán se rozlítil. Chtěl se pomstít, a tak přesvědčil krále, aby vydal výnos o vyhlazení Židů. Mělo k němu dojít třináctého dne měsíce adaru; o tomto datu rozhodl púr čili "los". Mardochej požádal Ester, aby se u krále za svůj lid přimluvila. Ester zpočátku váhala, protože předstoupit před krále bez vyzvání znamenalo trest smrti, ledaže by král pozvedl své žezlo, a udělil tak předstupujícímu beztrestnost. Nakonec však Ester toto riziko podstoupila.
Nejdříve postila a modlila a zároveň žádala svoje soukmenovce, aby udělali totéž. Po třech dnech půstu a modlitby sa odvážila předstoupit před vladaře. Ten ji laskavě přijal a ptal sa jí, co si žádá. Ona ho pozvala, aby spolu s Hamanem přišel na hostinu, kterou mu připravila. Král přišel, a stejně tak druhý den, i se svým velkovezírem Hamanem.
Až po několika králových ujištěních, že ji splní, o co ho požádá, mu Ester predložila prosbu za svůj národ. Zároveň mu prozradila, že smrtelným nepřítelem jejího národa je právě Haman.
Rozčilený král dal Hamana pověsit na kůl, který chystal Mardochejovi a naopak Mardocheje dosadil na Hamanovo místo. A navíc dovolil Židům, aby se pomstili na svých nepřátelích - čehož židé beze zbytku využili ("zmordovali pak těch, jenž je v nenávisti měli, sedmdesáte pět tisíc" - Est 9,16).
Na památku této události Židé zavedli svátek "Purim", který slávili čtrnáctého a patnáctého dne měsíce "adar" (únor-březen).Korunovace Ester podle obrazu italského malíře Vincenza Morani (1809-1870), který ho namaloval v roce 1840.


Historická autentičnost knihy Ester je ale historiky zpochybňována vzhledem k mnoha nesrovnalostem mezi knihou Ester a současným poznáním perských dějin. Nicméně téma bylo zajímavé a zmocnila se ho řada umělců. Dokládají to také přiložené obrázky. A židé mají o jeden 'veselý' svátek víc.

Gregoriánská data svátků Purim do roku 2020:
Židovský rok 5775od 04. března 2015 po západu slunce do setmění 05. března 2015
Židovský rok 5776 od 23. března 2016 po západu slunce do setmění 24. března 2016
Židovský rok 5777 od 11. března 2017 po západu slunce do setmění 12. března 2017
Židovský rok 5778 od 28. února   2018 po západu slunce do setmění 01. března 2018
Židovský rok 5779 od 20. března 2019 po západu slunce do setmění 21. března 2019


Ester - film