Spořilov: Aktuality

Bohoslužba CČH v převečer svátku Seslání Ducha SvatéhoV sobotu dne 11. června 2011 od 14:00 hod se v prostoru farní zahrady konala společná modlitba společenství CČH na Spořilově k svátku Seslání sv. Ducha. Bohoslužbu vedl Vladimír Bubeník, farář CČH z Votic a koncelebrovali Jan Hlavsa, farář na Spořilově a Michaela Švestková, posluchačka Husovy teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
U Židů se tento den (Letnice) vzpomínal jako den, kdy Mojžíš na hoře Sinaj obdržel Desatero. Křesťanské Svatodušní svátky jsou pohyblivým svátkem. Slaví se padesátý den po velikonocích (tzv. Pentekosté), což je desátý den po Nanebevstoupení Páně. Letos (2011) svátek vychází na 12. června. Na svatodušní pondělí se na Moravě koná tradiční "Jízda králů" (Vlčnov).

    "Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden; všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. V Jeruzalémě byli zbožní židé ze všech národů na světě, a když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Byli ohromeni a divili se: 'Což nejsou všichni, kteří tu mluví, z Galileje? Jak to, že je slyšíme každý ve své rodné řeči: Parthové, Médové a Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje a Kappadokie, Pontu a Asie, Frygie a Pamfylie, Egypta a krajů Libye u Kyrény a přistěhovalí Římané, židé i obrácení pohané, Kréťané i Arabové; všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích Božích!' Žasli a v rozpacích říkali jeden druhému: 'Co to má znamenat?' Ale jiní říkali s posměškem: 'Jsou opilí!' Tu vystoupil Petr spolu s jedenácti, pozvedl hlas a oslovil je: 'Muži judští a všichni, kdo bydlíte v Jeruzalémě, toto vám chci oznámit, poslouchejte mě pozorně: Tito lidé nejsou, jak se domníváte, opilí - vždyť je teprve devět hodin ráno. Ale děje se, co bylo řečeno ústy proroka Jóele: 'A stane se v posledních dnech, praví Bůh, sešlu svého Ducha na všechny lidi, synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení, vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny. I na své služebníky a na své služebnice v oněch dnech sešlu svého Ducha, a budou prorokovat.'' (Skutky apoštolů, 2. kapitola)

Po slavnostní bohoslužbě se konala přednáška ThDr Jaroslava Hrdličky o životě a díle ThDr Karla Farského k 84. výročí jeho úmrtí (12. 6. 1927).

Několik záběrů z bohoslužby a přednášky:

 

[Na začátek stránky]