Spořilov: Aktuality

  Hřišťě  Projekt hřišť v dolní části Roztylského náměstí

Na spodní části Roztylského náměstí se objevil plot, resp. dva ploty za sebou. Připravuje se zde výstavba dětských hřišť. Na Spořilově je sice dětských hřišť dost, avšak intenzivněji jsou využívána jen ta na Roztylském náměstí, ať už jde o hřiště pro nejmenší (pod kostelem) či pro ty odrostlejší nad kostelem. Nelze však říci, že i tady by to nebylo k hnutí. Jiná hřiště ovšem většinou zcela zejí prázdnotou.
Pochybujeme, že v rozumné docházkové vzdálenosti se najde ještě "rezerva" dětí, které by se na stávající hřiště nevešly a musely zde mít hřiště další. Nedisponujeme však příslušnými ukazateli.

Dětské hřiště pod kostelemHřiště nad kostelem pokryté kobercem
Opuštěné, ale jinak parádní dětské hřiště v sídlišti Spořilov I.
Popravdě je nutno říci, že intenzivně jsou využívána i neveřejná hřiště u školy a u
sokolovny, ale to nejsou hřiště veřejná.

Protože v poslední době moc peněz nepřebývá, předpokládáme, když se konšelé pustili do výstavby hřišť v dolní části Roztylského náměstí, mají celou investici pečlivě zváženou a náklady porovnány s budoucím využitím. Nejde přeci jen o to nahradit "fádní", i když pečlivě ostřihaný trávník, oku lahodícími pestrými atrakcemi pro děti.

Oč tedy na Roztylském náměstí jde? V materiálu magistrátu k této kauze jsme se dočetli:
  • Upravovaná plocha dětského a sportovního hřiště (dále jen "plocha hřiště") bude v celé šířce pozemku parc.č. 5841 v k.ú. Záběhlice v Praze 4 a bude mít max. délku 70 m od severní hranice tohoto pozemku.
  • Plocha dětského a sportovního hřiště bude členěna pravidelnou pravoúhlou sítí komunikací pro pěší. V podélné ose hřiště bude probíhat chodník o šířce 3 m, který bude navazovat na dva příčné chodníky o šířce 3 m, probíhající mezi západní a východní hranicí pozemku parc.č. 5841 v k.ú. Záběhlice v Praze 4, umístěné ve vzdálenosti 37,4 a 63,4 m od severní hranice tohoto pozemku. Chodník v podélné ose hřiště bude dále pokračovat severním směrem v délce 10,5 m a dále bude na něj navazovat příčný chodník šířky 1,5 m a délky 37,6 m, umístěný podél jižní strany hřiště pro míčové sporty. Na chodník v jižní části plochy hřiště budou při západní i východní hranici pozemku parc.č. 5841 v k.ú. Záběhlice v Praze 4, po obou jeho stranách, navazovat zpevněné plochy o max, rozměrech 6,4 x 1,3 m pro umístění parkových lavic, delší stranou orientované podél tohoto chodníku.
  • V jižní části plochy hřiště budou umístěna 2 dětská hřiště o max. rozměrech 15,4 x 15,0 m, včetně chodníku a lavic po obvodu hřišť, delší stranou orientovaná ve směru podélné osy plochy hřiště. Hřiště budou umístěna po obou stranách chodníku v podélné ose plochy hřiště a severní stranou budou navazovat na střední příčný chodník v celkové ploše hřiště. Na jednom z hřišť bude umístěna lanová průlezka pro menší děti o max. půdorysných rozměrech 4,9 x 6,1 m a s max. výškou 2 m a 4 drobné herní prvky. Na druhém hřišti bude umístěna lanová průlezka pro větší děti o max. půdorysných rozměrech 9 x 12, 7 a s max. výškou 5,8 m. Na dvou stranách dětských hřišť budou umístěny betonové lavice s dřevěným sedákem a na jedné straně dětských hřišť budou umístěny dřevěné lavice ve tvaru hranolu.
  • V severní části plochy hřiště bude umístěno hřiště pro míčové sporty (polyfunkční hřiště) o max. rozměrech 32,6 x 15,5 m, delší stranou orientované kolmo na podélnou osu plochy hřiště. Příčná osa hřiště bude v podélné ose plochy hřiště a jižní strana hřiště bude navazovat na severní stranu chodníku šířky 1,5 m, umístěného na severním konci chodníku šířky 3 m, probíhajícího v podélné ose hřiště. Plocha tohoto hřiště bude ze tří stran opatřena ochrannou provazovou sítí na konstrukci z ocelových profilů o max. výšce 4 m. Na jižní straně chodníku podél tohoto hřiště budou umístěny betonové lavice s dřevěným sedákem, v celé délce hřiště.
  • Terén v místě jednotlivých hřišť bude výškově vyrovnán do roviny. Terén v místě dětských hřišť bude upraven svahováním a terén v místě polyfunkčního hřiště bude upraven pomocí opěrné gabionové zdi. Terén v místě tohoto hřiště, po obvodu vymezený gabionovými zdmi, bude upraven v ploše o max. rozměrech 37,6 x 19,5 m.
  • Zbývající upravovaná plocha hřiště bude ozeleněna. Na ploše mezi gabionovou zdí kolem polyfunkčního hřiště a herní plochou tohoto hřiště budou vysazeny půdokryvné keře. Po obvodu řešené plochy při hranici pozemku parc.č. 5841 v k.ú. Záběhlice v Praze 4 budou vysazeny vzrostlé stromy.
  • Pro provoz hřiště bude zpracován provozní řád, specifikující vymezenou dobu provozu max. do 22 hodin.
  • Stavba bude koordinována s novou koncepcí parku na Roztylském náměstí.
Poněkud zaráží, že si projektanti troufnou stavět hřiště v těsné blízkosti frekventované komunikace, jejíž zátěž po otevření části vnějšího okruhu nepochybně ještě stoupne. Doufejme, že s tím kalkulovali.

 Jestlipak se to stihne?

[Na začátek stránky]