Starý Spořilov
1. V popisu cílového charakteru území požadujeme doplnit požadavek na zachování a ochranu charakteru meziválečné zástavby Starého Spořilova s jeho specifickou urbanistickou strukturou.

2. Požadujeme vymezit místní park v místě tzv. spořilovského plácku mezi ulicemi Jižní XV, jižní hranou zástavby při ulici Čtyřdílná, Jižní spojkou a 5. května. Jedná se o neformální parkovou plochu s veřejně přístupnou sportovní plochou, která tvoří důležité sportovní a společenské zázemí Starého Spořilova, tuto plochu by měl Metropolitní plán chránit.

3. Požadujeme nahradit parkově upravenou část Roztylského náměstí jižně od ul. Hlavní místním parkem, charakterem se jedná o parkové plochy. Tuto plochu požadujeme přičlenit k místnímu parku 123/361/2977 Roztylské sady.

4. Požadujeme vymezit místní park mezi ulicemi Jižní III. a Jihovýchodní IV. Vymezení parku zamezí nekoncepčnímu umístění stavby v ploše, která má v návrhu Metropolitního plánu statut stavebního bloku, přesto se zcela zjevně jedná o veřejné prostranství-veřejnou zeleň.

5. Požadujeme v hlavním výkrese vymezit plochou stávající areály občanské vybavenosti určené k zachování (ZŠ Jižní, MŠ Jihozápadní IV).

Spořilov II
1. Požadujeme snížit výškový regulativ 4 RNP nad areály občanské vybavenosti mezi ul. Bělčická a Svojšovická na 2 RNP. Objekty v těchto areálech jsou dvoupodlažní. Požadujeme snížit výškový regulativ 6 RNP nad dvoupodlažním objektem městské knihovny a dalších vybavenosti v ul. Svojšovická na 2 RNP.

2. Požadujeme doplnit vymezení čtvrťového městského parku bodem mezi lokalitami Sídliště Spořilov II. a Starý Spořilov. V souvislosti se zastřešením Spořilovské má být na jejím zakrytí založen park, který bude mít, díky své náplni a velikosti, potenciál stát se veřejným prostranstvím významným pro celou čtvrť. Zároveň toto nové prostranství umožní zapojení lokalit Starého a Nového Spořilova, nyní rozdělených dopravně zatíženou Spořilovskou ulicí.

3. Požadujeme doplnit vymezení náměstí čtvrťové úrovně vymezeného plochou při křížení ulic Hlavní a Senohrabská. Jedná se o stávající náměstí, které je třeba chránit jako hlavní centrum Sídliště Spořilov II.

4. Požadujeme doplnit náměstí bodem mezi parkem na zastřešení Spořilovské a ulicí Na Chodovci. Doplnění náměstí vytvoří prostor pro jedno z center sídliště Spořilov II při plánované zastávce tramvaje a zároveň vytvoří místo propojení uličních prostranství sídliště s ulicemi starého Spořilova. 5. Požadujeme zvýšit výškovou regulaci občanské vybavenosti při ul. Choceradská 2 RNP na 4 RNP. Již dnes má 3-4 RNP.

6. Považujeme za zásadní řešení zcela nedostatečných parkovacích kapacit sídliště, nikoli zabíráním zeleného povrchu (zřejmě nutno podzemní objekty či kombinaci s nadzemními).

7. Požadujeme v hlavním výkrese vymezit plochou stávající areály občanské vybavenosti určené k zachování (Poliklinika Spořilov, MS Na Chodovci, ZŠ Na Chodovci, ZUŠ Dunická, Církevní VOS Hrusická, Zdravotnická VOS Na Chodovci, MS Svojšovická, Hospic Malovická, Gymnázium Postupická a občanská vybavenost v ul. Choceradská (Policie ČR, budoucí sociální kapacita)).