Spořilov v mediích

Josef Javůrek: Škola na "Spořilově" II.

V minulém čísle "Zájmů Spořilo va" byla projevena naděje, že ke konci prázdnin bude zde alespoň provisorní škola otevřena a že třídy s vedlejšími místnostmi budou do té doby již upraveny. Bohudík tato důvěra byla splněna a v jednom směru naši veřejnost mile překvapila. Po ukončeném zápise byla totiž v sobotu dne 1. září 1928 slavnostním způsobem ve Spořilově práce ve škole zahájena.
O zahájení v novinách uveřejněna tato stručná zpráva:

    "Dnes otevřena byla škola na Spořilově za velké účasti místního obyvatelstva. Dítky prvních třech tříd se svými rodiči přišly plným počtem k slavnostnímu zahájení vyučování v prozatímních místnostech pobud nebude vystavěna nová budova, moderním po žadavkům vyhovující. Řídicí učitel p. Blum uvítal srdečně dítky a vyložil jim význam školniho vyučováni pro život, načež člen ústředního zastupitelstva hlav. města Prahy a představenstva "Spořilova" p. Černý promluvil k rodičům i dítkám o poslání školy v národě. Po něm pozdravil a upřímně procítěnými slovy uvítal shromážděné děli člen představenstva a předseda důvěrnického sboru "Spořilova" p. vrch. fin. rada Máchán, jenž uvedl, že péče o zdraví dítek spořilovských vede představenstvo k tomu, aby ještě letos bylo umožněno dítkám vyučování ve vlastní škole spořilovské, aby nemusily mnohdy v nepohodě docházeti do vzdálené školy záběhlické. Po vřelém a dojímavém projevu p. Javůrka ze Spořilova zakončena byla slavnost národními hymnami, které dítky s celým shromážděním zapěly."

Pořad slavnosti byl sjednán teprve v pátek večer; slavnost byla tudíž nenastrojena a projevy řídícího učitele a ostatních řečníků zcela upřímné a srdečné.
Vnější úprava budovy a okolí není dosud úplně provedena a to hlavně z toho důvodu, že v době prázdnin, kdy většina úřednictva ještě na dovolené mimo Prahu, nebylo možno s rozhodujícími činiteli úřadů jednati. Tato překážka však měla i dobrý účinek, že jsme mohli další doklady ku 20. srpnu připraviti. Pisatel stále sledoval přírůstek dítek, který od posledního výkazu se zvýšil o 20 a měl rozhodný vliv na příznivé vyřízení žádosti.
Úřady školní, městský školní výbor a zemská Školní rada, zvláště pak p. vicepresident Dr.Rudolf Politzer žádost družstva za neprodlené otevření aspoň zatímních tříd zemské správní komisi co nejpříznivěji doporučili a deputaci p. vrch. fin. rady B. Máchána a pisatele další podporou ujistil.
Vzácné porozumění, zejména po předložení plánu Spořilova, z něhož je patrné, že nová osada není pouhou kolonií, projevil referent školního odboru zem. spr. komise p. Dr. Bouša, jenž uznal, že rychlý vzrůst .Spořilova je v našich zemích dosud jedinečný a že také povolení zdejší školy musí se proto řešiti i mimo dosavadní platné předpisy. K jeho návrhu přiklonila se většina pp. přísedících a dne 22. srpna 1928 povolila zemská správní komise pro Roztyly a Spořilov na rok 1929 smíšenou pětitřídní školu s dodatkem, že od l. září 1928 budou otevřeny definitivně třídy pro dítky nejnižších 3 školních roků, od školy záběhlické neodvislé. Dítky od 4. škol. roku, pokud nenavštěvují střední neb měšťanské školy, musí letos choditi do Záběhlic, ale příštím školním rokem bude zde otevřena 4. a pravděpodobně i 5. třída. Zařízení toto má pro budoucnost nemalé výhody. Již nyní vedle dvou sil učitelských jest obsazeno místo řídícího učitele a kromě učitelů náboženství bude sem docházeti i učitelka ženských ručních prací.
Městská rada bude požádána, aby ještě letos povolila přiměřený obnos na opatření obrazů a učebných pomůcek; hospodářský úřad hl. města Prahy se zajisté postará, aby mimo již dodané lavice zapůjčil blahovolně do tříd vhodné stoly, skříně a nábytek do ředitelny i sborovny.
Dne 5. září t.r. konala se komise za účelem zjištění, zda adoptované místnosti jsou pro účel provisorní školy vhodné. Komise vyslovila se o úpravě úplně příznivě a dala k používání školní budovy souhlas.
O zřízení školy na Spořilově přičinili se .také pp. vrch. mag. adj. Karel Havlík a mag. adm. úř. Frant. Říha, kteří si. zaslouží plného uznání rodičů, neboť nám pomáhali radou i skutkem a o zvelebení zdejší školy se zajisté dále starati budou. Řídícím učitelem na naší škole jmenován pan Jaroslav Blum, učiteli pan Ladislav Muchka a paní Marie Muchková.

[Na začátek stránky]