Spořilov v mediích

ing. arch. Dr.tech. K. Polívka: Komunikace ve Spořilově

Stavba komunikací ve Spořilově byla jednou z nejprvnějších prací, jimiž byla výstavba "Spořlova" zahájena. Ihned po provedení kanalisace a vodovodu v celém území Spořilova bylo započato s úpravou terrainu pro komunikace.
Ježto plocha pozemků pro výstavbu určená jest značně svažitá a v důsledku toho jsou značné výškové rozdíly, bylo nutno provésti velké vykopávky, odkopávky a navážky, takže celkový pohyb zemin, jež v některých partiích bylo nutno na značné vzdálenosti přemísťovati, činil as 120.000 m3, tedy množství Jisté ohromné. Po provedení hrubé úpravy přikročilo se ke zřizování t. zv. planií pro vozovky a chodníky. Jakost přemísťované zeminy, t. j. ornice neb zvětralé břidlice zahořanského útvaru nutila k několikeronásobnému doplňování násypů. Jeví totiž velké ssedání, až 30 %, což při několikametrových výškách násypů činí značné kubatury.
Planie před prováděním vozovky musí se uválcovatí, zejména v částech nasypávaných, načež provede se t.zv. štětování, to jest vrstva hrubého kamene as 25 cm vysoká, vyklínovaná a upravená ve spádu k okrajům vozovky. Na tento štětový podklad rozprostře se vrstva štěrku v síle as 10 cm, pevně několikráte uválí, načež provede se t.zv. kalení vhodnou zeminou, dostatečně vaznou, pískem promíšenou za stálého kropení a válcování a hotový povrch pokryje se pískem ve slabé vrstvě.
V podřadnějších ulicích provádí se vozovka způsobem zvaným makadamování (dle angl. inženýra Mac Adama) t.j. neprovádí se vrstva štětová, nýbrž na rozprostřenou a uválenou vrstvu hrubého štětu nanese se vrstva štěrku s konečnou úpravou jako vozovka štětovaná.
Aby se vozovka při válcování nerozjížděla na strany, musí býti založena chodníkovými obrubníky předem položenými, nebo udusanou hlínou. Po uválcování provede se dlažba odvodňovacích stružek pří okrajích vozovky z plochého kamene. Vykopaný štěrk hlínou promísený použije se pro vozovky makadamované neb pro úpravu chodníků a hospodářských uliček.
Chodníkové obrubníky jsou na Spořilově použity dvojího druhu. Jednak obrubníky o profilu 20/25 cm, jednak desky 30/10 cm, obojí žulové.
Tím, že obec pražská dovolila použití obrubníků uvedených profilů, daleko volnějších nežli obrubníků podle norem obce pražské, docílilo se podstatného snížení nákladů na zřízení chodníků, jež jdou v plné výši k tíží stavebníkově.
Rovněž v provedení dlažeb a úprav chodníků docíleno finančně výhodného řešení dohodou s dlažebním úřadem obce pražské v tom smyslu, že v chodnících zvláště podřadnějších komunikací bude provedena dlažba z přelisovaných cementových desek pouze v pruhu 90 cm širokém. Zbytek chodníku bude pískován. Toto řešení má dvoje výhody i v snadné rozbíratelnosti desek a v přístupnosti potrubí, vedených převážně v chodníkových částech nedlážděných.
Hlavní příčinou, pro kterou stavba komunikací nemohla pokračovati tak, jak by bylo žádoucí pro snadné nastěhování obyvatel a přístupnosti domků jest zmíněné již ssedání nasypaných částí komunikací. To vyžaduje jednak dobrého válcování a stálého dosypávání. Ssedne-li se vozovka již hotová, jest potřeba nákladných, úprav štěrkem a dodatečného válcování.
Kromě toho v postupu provádění vozovek značně bránilo zásobování stavby materiálem, dokončování betonových plotů rozvoz chodníkových desek a z toho plynoucí nutnost zachování sítě kolejí úzkokolejné drážky.
Další obtíží jest okolnost, že plynovodní přípojky k domkům mohou se zkoušeti až po úplné instalaci vnitřního zařízení plynovodního. Nutné opravy po přezkoušení přípojek, pak provádění vozovek na mnohých místech na čas úplně zastavily.
Na Spořilově provádí se celkem as 200.000 m2 komunikací, v délce as 22.000 bm, to jest v celku délka silnice z Prahy do Karlova Týna.
Pro tuto práci jest nutno dovésti štěrku a štětu as 35.000 m3 kamene, neb 5.000 desefítunonových vagónů. Tento materiál musí býti rozvezen a zpracován, tedy výkon zajisté úctyhodný.
Stavební komise "Spořilova" snaží se ze všech sil, aby těžký problém provedení komunikací uvnitř města byl i při nesmírných technických obtížích zhlédnut, jak za dané situace jest možno v nejkratší době nejekonomičtěji.

[Na začátek stránky]