Spořilov - osobnosti


doc. RNDr Milan Marvan, CSc (1932-2017)


Milan Marvan
Koláž od Milana Eislera
Milan Marvan se narodil 29. 7. 1932 v Kolíně jako Milan Eisler a zemřel 28.2.2017 v Praze.
V mládí se rozhodoval mezi kariérou malíře a kariérou fyzika. Jako dítě byl internován v Terezíně. Pokud někde uvidíte výstavu obrázků terezínských dětí, pak ty, co jsou podepsané M. Eisler, jsou jeho dílem. V terezínském ghetu strávil tři roky (1942-1945) a jen málo scházelo, aby skončil ve vyhlazovacích táborech v Polsku, tak jako většina jeho terezínských kamarádů.
Po maturitě na kolínském gymnáziu se v roce 1952 přihlásil ke studiu fyziky na přírodovědeckou fakultu Karlovy univerzity a po úspěšně složené přijímací zkoušce začal po prázdninách studovat na právě založené Matematicko-fyzikální fakultě. Na této fakultě strávil přes padesát let svého života.
Milan Marvan jako posluchač studijního oboru fyzika pevných látek vypracoval experimentální diplomku z oboru termoelektrických jevů. Na to, jak pod vedením prof. Kliera experimentoval a rozbíjel dewarky, rád se svým sebekritickým humorem vzpomíná.
V roce 1957 v příznivějším politickém klimatu byla založena katedra teoretické fyziky, kde Milan Marvan začal svou velmi úspěšnou pedagogickou a vědeckou činnost teoretického fyzika. Velmi brzo se její osou stala termodynamika a statistická fyzika. Po jedné z reforem, kdy katedra teoretické fyziky byla rozpuštěna s odůvodněním, že teoretici mají pracovat v bližším spojení s praxi, přešel Milan Marvan na katedru makromolekulární fyziky (tehdy se nazývala katedra fyziky polymerů), na které pracoval až do odchodu do důchodu.
První jev, kterým se Milan Marvan blíže zabýval, byla otázka existence záporných absolutních teplot. Napsal o ní populární knížku, která byla přeložena do angličtiny a němčiny. Dalším jevem, při jehož studiu dosáhl Milan Marvan řady originálních všeobecně uznávaných výsledků, je vznik elektrické polarizace v gradientu teploty. Tento a další jevy analogické klasickým termoelektrickým jevům předpověděl na základě termodynamiky nerovnovážných procesů.
Dva z předpovězených jevů byly později experimentálně prokázány. Na katedře fyziky polymerů byl z Marvanovy iniciativy studován flexoelektrický jev, který je analogický piezoelektrickému jevu, avšak vznik polarizace je podmíněn gradientem napětí a ne napětím samotným. Takový jev může vznikat i v amorfních látkách, tedy i v polymerních elastomerech.
Z řady dalších studovaných jevů zdůrazníme ještě výsledky dosažené při studiu skelného přechodu. Skelné přechody se nyní uvažují nejen v klasických sklech a polymerech, ale v celé řadě dalších látek, např. ve feroelektrikách. Marvan rozebral vztah skelných a fázových přechodů a upozornil na rozdílnou úlohu viskozity a susceptibility pro vznik jednoho z těchto přechodů.
Neodmyslitelnou součástí Marvanovy práce je jeho pedagogická činnost. Několika generacím studentů přednášel termodynamiku a statistickou fyziku. Tím, že jeho pedagogická práce je spojena s vědeckou, byly i jeho kurzovní přednášky neobyčejně hluboké, ukazující přesně základní principy vykládaných oborů. Kromě základních kurzovních přednášek vždy přibližoval aktuální otázky oboru studentům ve výběrových přednáškách. V těch byla mimo jiné probírána termodynamika a fyzikální statistika nerovnovážných dějů a fyzika kapalných krystalů.
I po osmdesátce byl Milan Marvan stále v plné tvůrčí aktivitě. Z iniciativy prof. J. Fouska se vrátil k některým problémům feroelektrik. Má např. zásluhu na vytvoření termodynamiky feroelektrika, do něhož jsou "pevně zabudovány" volné elektrické náboje.


Životní partnerkou mu byla astronomka Věra Marvanová - Derková.


Výběr z publikací:
  • Marvan, M.: Záporné absolutní teploty a nové základy termodynamiky. Praha, SNTL 1965.
  • Marvan, M.: The electric polarization induced by temperature gradient and assosiated thermoelectric effects. Czech. Journ. Phys. B 19 (1969), 1240–1245.
  • Marvan, M., Havránek, A.: Flexoelectric effect in elastomers. Progr. in Colloid &Polymer Sci 78 (1988), 33–36.
  • Marvan, M., Fousek, J.: Electrostatic energy of ferroelectrics with nonhomogenous distribution of polarization and free charges. Phys. stat. sol. (b) 208 (1998), 523–531.

Milan Marvan bydlel v bytovém domě na Spořilově na Hlavní třídě č. 2731/147.

[Na začátek stránky]