Spořilov: Stromy a keře: Javory:

Javory
Klen na Roztylském náměstí

JAVOR je jméno všeslovanské: rusky - яворъ či клен, polsky - jawór, chorvatsky - jahor (podle Jungmanna název souvisí s hebrejským jaar - les). Německy - ahorn, anglicky - Maple.
"Acer" - latinský název javoru u starých Římanů.

Opadavé stromy, vzácně křovitého vzrůstu, někdy i vždy zelené. U všech druhů listy vstřícné, jednoduché, často dlanitě laločnaté nebo lichozpeřené. Mnohomanželné květy v hroznech, latách nebo vrcholících. Plod je typická dvoukřídlé nažka.
Rod má asi 115 druhů v Eurasii a Sev. Americe, ponejvíce v mírném pásmu.
Na našem území rostou přirozeně 4 druhy: babyka - A. campestre, mléč - A. platanoides, klen - A. pseudoplatenus, javor tatarský - A. tataricum.
Řada cizích druhů se pěstuje. Jediný javor který byl zkušebně vysazován v našich porostech je severoamericky druh se zpeřeným listem, je javor jasanolistý - A. negundo. Zkoušel se v lužních lesích s nevalným výsledkem. Má křivý a netvárny kmen s mnoha výmladky. Houževnatě se zmlazuje z pařezů a nalétévá ze semene, takže může představovat nebezpečnou plevelnou dřevinu, podobně jako na jiných místech akát. V zahradnictví se dočkal dosti rozsáhlého použití, díky velké proměnlivosti. Nejčastěji se vysazují kultivary s bíle panašovaným listem /cv. 'Variegatum/. Velmi atraktivní je zlatolistý javor jasanolistý /cv. 'Odessanum/. Na Spořilově musel být vymýcen, protože si majitelé zahrad stěžovali na jejich neustálé zamořování semenáčky tohoto javoru.


Jednoduchý klíč k určování spořilovských javorů

listy složené z několika lístků:  Acer negundo L. - javor jasanolistý (Syn. Negundo fraxinifolium Nutí.) Nejvýznačnějším znakem je lichozpeřený list se 3-9 lístky dlouhými 5-10 cm. Kvete v hroznovitých květenstvích před rašením. Nažky jsou protáhlé a mají dlouhá, úzká, na koncích se rozšiřující křidélka. Dvojice nažek svírá vždy ostrý úhel.
  Mladé větévky modře ojíněné.

  Acer negundo L. - javor jasanolistýčepel listu nedělená na jednotlivé lístky:  Je rozšířený v celé Evropě, hlavne ve střední a severní, na východ až k Uralu.
  Roste převážně v nižších pahorkatinach a nížinách roztroušeně mezi listnáči. U nás roste až do 700-800 m nadmořské výšky. Je to 20-30 m vysoky strom s široce vejčitou až kulovitou korunou. Dlanité 5 laločné, 10-18 cm široké listy mají laloky protáhle a zašpičatělé; na bázi jsou na rozdil od jiných javorů oblé.
  Na podzim se zbarvují žlutě. Poraněný řapík roní mlečnou šťávu. Žlutozelené květy se objevují již na počátku rašení před listem. Plodem je dvounažka sestavená v řidkých latách. Křídla nažek jsou otevřená, téměř vodorovná. Nažky jsou ploché.
  Javor mléčný je přizpůsobivý a nenáročný na půdy. Nesnáší jen půdy trvale zamokřené a půdy velmi chudé. Odrůdy s barevnými listy se lépe vybarvuji na susším stanovišti. Je velmi odolny proti působení exhalátů a odolný proti mrazu. Zastínění snáší pouze v mládí. V sadovnictví má všestranné použití. Hezký je i jako solitéra, především jeho kultivary (mimo kultivar A. platanoides 'Globosum'). Vyborně se hodí jako alejový strom pro města i pro krajinu.

  Acer platanoides L. - javor mléčný (mléč)  Acer pseudoplatanus L. — javor horský (klen)
  Roste skoro v celé Evropě, hlavně ve střední a jižní a zasahuje až do Malé Asie. U nás je rozšířený v horách až do 1100-1400 m nadmořské výšky. Roztroušeně roste ve smrkových, bukových a v nižších polohách i borových porostech. Jeto mohutný, asi 30-40 m vysoký strom se široce oválnou korunou. Borka javoru horského se na rozdíl od borky javoru mléčného loupe destičkovitě. Květ je méně nápadný, objevuje se až po vyrašení listů. Květy jsou sestaveny v dlouhých hroznech. Listy jsou přibližně stejně velké jako u javoru mléčného, jejich laloky jsou však širší, tupě zašpičatělé, avšak jejich zářezy jsou ostré. Na podzim se zbarvuje žlutě. Nažky jsou plné a oblé, jejich křídla svírají ostrý úhel.
  Je náročný na vlhko, nejlépe mu vyhovuje větší vzdušná vlhkost a středně vlhká půda, daří se mu i na březích potoků, nesnáší však polohy zamokřené. Má menší nároky na teplo. Proti mrazu je odolný, namrzá jen v abnormálních zimách, rovněž proti exhalátům je odolný.
  Hodí se pro velké parky a pro krajinářské úpravy. Vhodný je do skupin, alejí i jako solitéra na velká prostranství. Má mnoho kultivarů a forem, z kterých jsou nejdůležitější:
  • A. pseudoplatanus 'Atropurpureunť (Spáth) — má normální vzrůst, listy jsou na vrchu tmavě zelené, na spodní straně fialově červené. Nejkrásnější je na podzim, kdy listy jsou navrchu žluté, naspodu tmavofialově červené, a to zvláště tehdy, prosvítá-li korunou slunce.
  • A. pseudoplatanus 'Atropurpureum' (Spaeth) má lístky na líci tmavě zelené, vespod nachově opalizující. Semenáče tuto vlastnost podržují.

  javor horský (klen)

  Acer campestre L. - javor polní (babyka) Rozšířený je takřka po celé Evropě, Malé a Střední Asii, Roste v nižších polohách a v teplých částech pahorkatin, obyčejně v lužních a smíšených lesích, s duby, lipami, javory a jilmy; najdeme ho i na stráních, pastvinách, podél řek a potoků a v porostech křovin. Je to menší strom dosahující výšky asi 15 m. Korunu má široce rozložitou. Bořka se loupe v malých destičkách, ve spárách bývá často světle až bíle zbarvená. Na mladých větévkách bývají někdy korkovité listy. Květy jsou nenápadné, objevují se po rašení listů. Listy jsou podstatně menší než u javoru mléčného, jsou hladké, s tupými laloky. Řapíky roní po poranění mléčnou šťávu.
  Na podzim barví žlutě. Dvojnažka je menší, plochá, s úplně rozevřenými křídly.
  Je nenáročný, vyžaduje však teplejší nížinné polohy. Dobře se mu daří i na vápencových svazích.
  Je velmi vhodný pro městské stromořadí do ulic, dobře se uplatňuje pro střední a vysoké živé ploty, protože dobře snáší řez. Pro nenáročnost a regenerační schopnost se vysazuje v lesích jako přípravná dřevina a k zpevnění svahů. Je možno ho použít i jako solitéru, zvláště jeho odrůdy. Pro sadovnické použití jsou vhodné kultivary. javor polní - babyka (Acer campestre)

  Acer tataricum L. - javor tatarský. Pochází z jihovýchodní Evropy a západní Asie, původní také na Slovensku.
  Roste v podrostu sušších dubin. Dosahuje výšky 5-10 m. Korunu má kulovitou až nepravidelnou, někdy široce rozložitou. Kmen je často křivý a odspodu dělený.
  Listy má široce vejčité, až 10 cm dlouhé, nedělené nebo se dvěma mělkými laloky, nepravidelně dvakrát pilovité, na podzim žluté nebo načervenalé. Květy jsou bělavé, ve vzpřímených latách, kvete v květnu. Křídla nezralých plodů jsou červená, ozdobná. Zralé nažky mají křídla téměř rovnoběžná.
  Je zcela otužilý a nenáročný, snese sucho, slunce i stín. Sází se do podrostu vyšších stromů, vtroušeně do pozadí keřových skupin, na suché stráně apod.
  Na Spořilově v Roztylských sadech a pod Geofyzikálním ústavem. javor tatarský (Acer tataricum)

[Na začátek stránky]