Jak Sedlčanští v Kňovicích o svobody přišli (podle prof. V. Sedláčka)
Sedlčanští se těšili své svobodě, která jim byla králem zaručena listy pod pečetěmi. O tom sice Krčin věděl, ale protože je chtěl dostat pod svou moc, tvářil se tak, jakoby Sedlčanští byli jeho poddanými. Posílal k nim, aby mu dávali úroky a platy jako pánu svému, a když mu jich dávat nechtěli, hrozil jim jako neposlušným poddaným.
Jednou přišel na sedlčanskou radnici Krčínův posel a přinesl list, ve kterém stálo:
"Rychtáři! konšelé sedlčanští, věrní milí! Poněvadž jste mi za té doby, co já držím zboží křepenické, ještě slib člověčenství neučinili a já takovou nedbalost vaši jakožto pán váš přirozený od Pána Boha ustanovený těžce nesu, přikazuji vám, abyste neprodlévajíce tento příští čtvrtek před mou osobu na zámku křepenickém jistě se dostavili a povinné člověčenství, jímž jste pánům křepenickým zavázáni, slíbíce, povinnost svou jako řádní poddaní vykonávali jinač nečiníce, ač chcete-li hněvu mému a těžkým pokutám uniknouti.
Datum na Novém hrádku Krčínově v úterý po svaté Markétě léta 1584"
Když to purkmistr a konšelé četli, nevěřili svým očím. Protože věděli, že mají svobody potvrzené od králů, vypravili purkmistra ke Krčínovi, aby tomuto sdělil, že jsou lidé svobodní a že Krčínovi nejsou ničím povinováni.
Krčin však prohlásil, že to by mohl říci každý, že tomu věřiti nemusí, leda že by mu příslušná privilegia ukázali, aby mohl ohledati, zda jsou pravá. A hned bylo ujednáno, aby privilegia přinesli do krčmy Na Zavadilce v Kňovicích. S tím Sedlčanští byli spokojeni a když nadešel dohodnutý den, šli konšelé do Kňovic a městský písař nesl truhličku s listinami. Krčin tam už na ně čekal a hned jim nabídl piva. Byl plný řečí a měšťanům se zdálo, že si již pořádně nahnul a pili také až začali usínat jeden za druhým. A na to právě Krčin čekal. Vzal truhličku s listinami, nasedl na koně a odjel.
Sedlčanští poznali pozdě, že byli oklamáni. A protože psané svobody neměli, museli slíbit člověčenství a ještě se jim sousedé vysmívali, že zavadili na Zavadilce a svou při prohráli.