Vnitřní městský okruh v Plzni - rekonstrukce ulice U Trati
Místo | Doudlevecká - Mikulášská, Plzeň
Projekt | VIAPONT, s.r.o., Brno, Pris, s.r.o., Brno, SHP, s.r.o., Brno
Investor | Magistrát města Plzně, zastoupený Útvarem investic města Plzně
Náklady | 816,9 mil. Kč
Hlavní dodavatel | Stavby silnic a železnic, a.s., závod OZ Plzeň
Dodavatelé | Dopravní stavby Holding, a.s., závod 07 mosty, Metrostav, a.s., divize 1
Projekt | 1993-2000
Realizace | 1997-2000
Charakteristické technické údaje |
Délka 686 m | Bednění 61 250 m2 | Zakládání - vrtané piloty 4900 m | Plocha vozovky - mosty 8050 m2,
na zemním tělese 10 200 m2

Město Plzeň přistoupilo k realizaci vnitřního městského okruhu, aby řešilo neutěšenou dopravní situaci, zejména aby zklidnilo centrum města. Úsek Doudlevecká - Mikulášská, nazvaný ulice U Trati (II. stavba), je veden souběžně s železniční tratí a vyžádal si nové přemostění řeky Radbuzy a výstavbu mimoúrovňového křížení s Mikulášskou třídou.
Sběrná městská čtyřpruhová komunikace vede ulicí U Trati (příčně na předešlou I. stavbu) od ulice Doudlevecké směrem k mostu. Na něm se rozděiuje na dvě části. Hlavní trasa, tvořená dvěma vnitřními jízdními pruhy, je vedena po stoupající estakádě nad integrovaným objektem a mimoúrovňově nad Mikulášskou třídou. Tato trasa ústí v křižovatce a navazuje na ulici Železniční. Druhou část tvoří dva vnější jízdní pruhy základního čtyřpruhu. Ty zajištují propojení ulice U Trati s Mikulášskou třídou i obsluhu integrovaného objektu. Podél těchto jednosměrných ramp jsou navrženy zastávkové pruhy pro MHD (především pro trolejbusy) a pro příměstskou autobusovou dopravu, které jsou součástí dopravní obsluhy stavby v přímé návaznost i na důležité pěší trasy k centru města. Most přes Radbuzu má železobetonovou obloukovou konstrukci o světlosti oblouku C5 m a vzepětí 9 m. Celková délka přemostění činí 134,5 m. Vnitřní stoupající rampy mostu propojuje s estakádou nad integrovaným objektem přechodový úsek dlouhý 71 m. Nosná konstrukce není pouze mostem ve smyslu dopravní stavby, ale současně tvoří "zastřešení" pozemního integrovaného objektu. Je navržena jako spojitá, předpjatá, segmentová s monolitickou spřaženou deskou o sedmi polích. Délka mostovky je 291,65 m. Souběžně vznikala také ocelová předpjatá lávka pro pěší a cyklisty přes řeku Radbuzu, která spojuje hlavní pěší a cyklistické trasy s nábřežím. Lávka má rozpon 82 m.