Nově vydaná publikace

 

Obytná kolonie Pod Kozincem v Praze

ZÁMĚR INVESTORA
Kolonie měla moderním způsobem doplnit zástavbu lokality a současně obohatit na- bídku na trhu rezidenčních nemovitostí mladou a nápaditou architekturou/která do doby realizace tohoto projektu v tak velkém rozsahu nebyla uplatněna. Cílem bylo vytvořit příjemný prostor pro bydlení v odpovídajícím měřítku, a to kombinací řado- vých domů, dvojdomů a solitérů a jejich uspořádáním do ulic klasického typu. Deve- loper a zároveň investor si přál udržet jednotný výraz celého souboru, kdy budou mít majitelé domů možnost upravovat pouze interiéry, a nenaruší tak celkovou koncepci. Kolonie neměla být budována na etapy, ale naráz jako celek tak, aby obyvatelé jed- né části nebyli rušeni výstavbou probíhající v dalších částech souboru. O úspěšnosti celého projektu, který je ojedinělým počinem svého druhu, svědčí i fakt, že více než šedesát procent objektů bylo prodáno již před zahájením výstavby a poslední dům deset měsíců před dokončením.
POPIS ÚZEMÍ
Lokalita je ze západu ohraničena lesním masivem hostivařského lesoparku. Severní část navazuje na výstavbu benzinové stanice a Hornoměcholupskou ulici, od které je kolonie oddělena ozeleněným protihlukovým valem. Západní hranice je částečně de- finována panelovou vozovkou a volnými plochami, jih je ohraničen valem a plotem vodárenského objektu.'Pozemek vytváří nepravidelný obdélník v mírném svahu, který stoupá směrem k jihu. Páteří je Hornoměcholupská ulice, která je spojnicí s centrem města a pomyslně dělí stávající území na dvě části - severní, jež je architektonicky nesourodá, a jižní, kterou lze považovat za rezidenční. Značně různorodý charakter existující zástavby lokality byl určen dobou svého vzniku a podmínkami území.
URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
Hlavní ideou celkového řešení bylo navrhnout na dosud nezastavěné ploše rezidenční zástavbu, která citlivě reaguje na stávající urbanistickou podobu území. To znamená, že celý soubor byl důsledně řešen jako prostorový městotvorný prvek s jasnou definicí ulic. V souvislosti s tím byly určeny i pohledové osy a výška zastavění. Nová architek- tonická struktura nejen že nenarušila současný ráz okolí, ale celou oblast obohatila a zkvalitnila krajinotvornými prvky.
Objekty určené pro bydlení byly důsledně řešeny jako dvoupatrová zástavba s plochou střechou tak, aby se nová obytná kolonie co nejvíce přiblížila současné rezidenční zástavbě okolí, tedy směsi solitérních domů, dvojdomů a domů řadových. Nebytové objekty, taktéž dvoupatrové, byly situovány na okraji souboru, a to co nejblíže k Hor- noměcholupské ulici. Díky architektonickému řešení a vhodně uspořádané zeleni si kolonie zachovala svůj svébytný charakter, ale současně se dobře snáší se starší zá- stavbou.
Osu čtvrtě představuje komunikace ve směru sever - jih, na kterou kolmo navazují „komunikační zátoky" ve směru východ - západ. Podél této osy jsou na východě situovány dva řadové domy ve tvaru „L", jejichž uliční fasáda osu sever-jih jasně de- finuje. Domy spočívají v jakémsi architektonickém napětí vůči ostatní zástavbě, která je na ně napojena kolmo. Na východ od této osy jsou parkovací stání a velké parkové plochy, do nichž je umístěna občanská vybavenost - dětské hřiště, dětská klubovna, hala pro squash a administrativní budova.
Různorodou strukturu ulice vytvářejí v „komunikačních zátokách" ve směru východ - západ kombinace řadových domů, dvojdomů a solitérů. Příznivého výsledného do- jmu je dosaženo členěním staveb a použitím nejednotných fasádních materiálů (šedá a cihlově červená omítka v kombinaci s tmavě a světle hnědým smrkovým dřevem). V západní části u lesoparku je po dodrženi" ochrahného pásma lesa zopakována osa sever - jih, kterou tvoří solitéry. Osy vymezují „komunikační zátoky" a dávají celé- mu prostoru jasný řád. Řešení dopravy v obytném souboru spočívá v napojení hlavní severojižní osy na stávající komunikace. V „komunikačních zátokách" jsou navržena podélná stání doplněná zelení. V celé kolonii byla striktně zachována uliční čára, od které se odvíjí členění objektů, a to směrem do nitra pozemků. Tím vznikly ja- kési předzahrádky, podtrhující rezidenční charakter souboru. Dostupnost lesoparku usnadňují dvě pěší komunikace.
Celkový architektonický výraz působí i přes záměrnou dílčí různorodost jednotným dojmem (architektonická čistota, fasádní materiály, drobná architektura), což zkva- litňuje bydlení a vhodně doplňuje zástavbu lokality. Handicapovaným osobám je umožněn bezbariérový přístup do všech dvoupodlažních objektů přímo z chodníku do přízemí. Bezbariérově je řešena i vnitřní dispozice vstupního podlaží.
STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE
Stavební řešení je v souladu s elegantní architekturou areálu. Vnější povrchy tvoří tenkovrstvé omítky zateplovacího systému s barevným nátěrem. Ve druhém podlaží je obvykle dřevěný, u některých domů keramický obklad. Okna jsou dřevěná s izolačními dvojskly - profil euro, příčky zděné cihelné, podlahy z pěnobetonu a anhydritového potěru pod našlápnou vrstvou. Izolace proti zemní vlhkosti jsou klasické asfaltové. Terasy a střechy, vesměs ploché, jsou zatepleny pěnovým polystyrenem, hydroizolaci tvoří pásy z FPO-fólií typu Sarnafil, uložené na tepelné izolaci a zatížené kačírkem, respektive pochozí vrstvou terasy. Na klempířské prvky byl použit titanzinkový plech. Garážová vrata jsou sekční s bílými lamelami, opatřená systémem automatického ovládání.
Výstavba rodinných domů je řešena klasickou konstrukční technologií. Založení bylo provedeno na pasech z prostého betonu, svislé nosné konstrukce vyzdívané tvarov- kami Porotherm jsou místy vyztuženy ocelovými sloupky. Stropní konstrukce jsou že- lezobetonové filigránové, s vloženými ocelovými válcovanými profily v místě skrytých trámů. Schodiště jsou železobetonová prefabrikovaná.
Tři domy jsou vybaveny krytými bazény, u deseti domů jsou bazény venkovní. Deset větších domů je doplněno domácími saunami. Každý dům je vytápěn kotlem na zem- ní plyn a je vybaven otevřeným teplovodním systémem s deskovými topnými tělesy, případně konvektory. U kotle je vždy instalován nepřímý teplovodní ohřívač na vodu. Větrání všech domů je přímé okny, vzduchotechnika je použita pouze v sociálních zařízeních a případných skladovacích prostorách. Na odsávací potrubí jsou rovněž napojeny kuchyňské digestoře.
Za samostatnou zmínku stojí řešení objektu golfového tréninkového odpaliště. Vlast- ní konstrukci tvoří ocelové trubkové sloupy a válcované U-profily, které představu- jí nosnou strukturu stropu. Oblouková konstrukce střechy je založena na půdorysu 5,25 x 33 m v modulové osnově 10 x 3 m. Střešní nosníky tvoří konzolová konstrukce z ocelových trubek, na koncích zavěšená na lanových táhlech.
Na střešní nosnou krytinu byla použita předpjatá membrána, vyrobená na bázi tech- nické textilie Précontrait Ferrari z polyesterových předpjatých vláken obalených vrst- vou PVC a UV-ochrany. Střešní membrána je napnuta na ocelovou obloukovou kon- strukci ve tvaru dvakrát zakřivené plochy.
ZELEŇ A DOPRAVA
Jednotlivé parcely jsou vzájemně odděleny oplocením z pozinkovaného pletiva s plastovou povrchovou úpravou, upevněného na ocelové sloupky. V místech různých úrovní terénu jsou do výše 1 m postaveny betonové opěrné zídky. Ze strany ulice do- sáhují zídky výše 1,5 m a nesou připojovací skříně médií. Vstupy do objektů a vjezdy do garáží jsou pokryty betonovou zámkovou dlažbou. Stejně jsou vydlážděny i terasy směrem do zahrady.
Přechod mezi obytnou zástavbou a lesoparkem na západní straně areálu je vytvořen výsadbou lípy srdčité a keřů. Z východní strany je obytný soubor vymezen liniovou výsadbou podél parkoviště a páteřní komunikace. Pás pozemků navazující na místní komunikaci je zatravněn a osázen lipami, jasany, javory a borovicemi. Uliční prostor oživují keřové skupiny, které plní roli živých plotů, a nízká vegetace.
Z pohledu širších dopravních vazeb se území nachází v těsné blízkosti významné sběrné komunikace Hornoměcholupská, která ho spojuje s celoměstským komuni- kačním systémem. Nové ulice jsou navrženy bez výškového rozlišení chodníků a vo- zovky jako obslužné komunikace v obytné zóně s předností chodců. Dopravní prostor je šestimetrový, s podélnými parkovacími stáními, takže minimální průjezdná šíře činí 3,5 m. Uliční prostor má šířku 8 m, po stranách dopravního prostoru vedou pásy zeleně, které jsou využity pro uložení inženýrských sítí.
Konstrukce obslužné komunikace jsou ze zámkové dlažby. Každý dům je vybaven ve- stavěným garážovým stáním, takže není přetěžován parter. Pro návštěvníky obytné kolonie jsou určena parkovací stání podél obslužných komunikací.

 

[Na začátek stránky]