Čeští architekti: Zlín

prof. ing. arch. Vladimír Červenka [1912-2004]


prof. ing. arch. Vladimír Červenka

Vladimír Červenka se narodil 19.3.1912 v Praze a tamtéž zemřel 14.12.2004.
V letech 1932-1938 studoval na ČVUT v Praze na fakultě architektury a pozemního stavitelství. V letech 1938-1948 pracoval u fy Baťa a.s. Zlín a v Sezimově Ústí. Když byla firma Baťa v roce 1945 znárodněna, stavební oddělení bylo z koncernu Baťa vyčleněno. Vznikly Čs. stavební závody n.p. Praha, v rámci nichž se ustanovila hlavní správa pro Jižní Čechy. Zmocněnci pro Jižní Čechy byli jmenováni inženýr Vladimír Červenka, stavitel Josef Sedláček a ekonom Karel Hudeček.
V letech 1945-1948 architekt Červenka projektuje závody a sídliště v Sezimově Ústí a podílí se na řízení velkých projektů, jako je metelurgický závod na Slovensku, VŽKG, NHKG. Za Československo zasedá ve výboru pro bydlení, stavebnictví a územní plánování EHK OSN a aktivně se účastní mezinárodních kongresů.
V Jižních Čechách byl nejprve ředitelem pobočného podniku v Táboře, potom ředitel technického odboru na ústředním ředitelství. V letech 1951-52 HS výstavby průmyslových kombinátů ministerstva stavebnictví. Po reorganizaci Čs. stavebních závodů vznikl podnik Vodní stavby. Prvním ředitelem byl inženýr Vladimír Červenka.
V letech 1952-55 se účastní na výzkumných pracech v oboru zprůmyslnění stavebnictví. V letech 1959-60 přípravuje a řídí experimentální bytovou výstavbu v ČSR. Účastní se na zpracovaní velkých koncepčních a výzkumných úkolů, mj. 1952-55 koncepci dlouhodobých plánů stavebního výzkumu, 1959-62 zpracování výhledu bydlení do r. 1970, 1965 výzkumu vlivu investic na životní prostředí. Zároveň zpracovává expertní zprávy pro orgány OSN.
Stoupající složitost úkolů výstavby způsobila, že v letech 1949-51 spolu s prof. Z. Voženílkem (1908-1986) pracují na koncepci stavebního výzkumu v ČSR. Vyvrcholením těchto snah bylo založení Výzkumného ústavu výstavby a architektury (VÚVA) v Praze, kde je prvním ředitelem prof. Voženílek. V tomto ústavu pak ing. arch. V. Červenka pracuje v letech 1952-55.
Odtud je povolán do vedení Ústřední správy pro bytovou a občanskou výstavbu. Zde pracuje v letech 1956-58. V letech 1958 se vrací do VÚVA už jako ředitel, když prof. Voženílek odchází na ČVUT.
V roce 1963 je jmenován náměstkem ministra - předsedy Státní komise pro investiční výstavbu. V témže roce je jmenován profesorem na stavební fakultě ČVUT v Praze. VÚVA mezitím vede další "baťovec" ing. arch. Oldřich Stach (*1914). Profesor V. Červenka se do VÚVA opět vrací jako ředitel v roce 1964.
Jeho zásluhou byl mj. ve VÚVA zahájen vývoj matematických metod pro stavebnictví a urbanismus, ve kterých se na tomto pracovišti dosáhlo mezinárodně uznávaných výsledků.


Bydlel v Praze 5, Na Provaznici 172
[Na začátek stránky]