Tančící dům / The Dancing House Praha


FRANK 0. GEHRY, VLADO MILUNIČ

1994 - 1997

Foto: Pavel Štecha, Filip Šlapal

Zařazovat novostavbu na Rašínově nábřeží do přehledu české architektury lze samozřejmě jen s jistou rezervou. Rukopis amerického architekta F. 0. Gehryho je zřetelný a zcela zapadá do jeho koncepce skulpturální architektury, pracující s volnou kompozicí vzájemně se prostupujících či vyvažujících objemů a zvlněných linií. Nicméně o dva roky starší nerealizovaný samostatný projekt Vlada Miluniče na tutéž parcelu naznačuje patrně nezanedbatelný přínos i tuzemského spolupracovníka nebo alespoň jeho předchozí obdobné naladění. I on totiž předpokládal dynamické vykročení stavby do prostoru a symbolicky zdůrazněný vertikální akcent.

Stavba vyvolala i širší diskusi o kontextualismu a možných cestách, jak zasahovat do historického prostředí. Vstoupila totiž do snad nejreprezentativnější novodobé uliční kulisy v Praze, v exponované poloze viditelné i přes řeku z hradního návrší. Autoři na tuto situaci reagovali radikálně. Vytrhli stavbu z horizontálního plynutí sousední zástavby a dominantním prvkem dvojice věží na nároží jako by ji zcela osamostatnili; vytvořili tak protipól historické Novoměstské vodárenské věži na opačné straně )iráskova náměstí a zároveň vnesli vertikální rytmizující akcent do průběžné stěny celého nábřeží. Ukazuje se však, že i nápadný kontrast může být v určitých případech vhodnou kontextuální odpovědí.

Stavba na nábřeží je především velkým výtvarným gestem; vychází z výtvarné či sochařské představy, jíž je pak přizpůsobeno vše ostatní. Expresivnost formy je zde důležitějším motivem než její věcné zdůvodnění. Můžeme z ní vyčíst především pohyb a energii, aniž bychom se přidržovali prvoplánové asociace s tančící dvojicí Ginger a Fred. Pohyb a protipohyb je nesen velmi elegantními liniemi skleněné a plné věže. Zakončení jedné z věží dutou bání potvrzuje nároží a přitom si s vtipem pohrává historickými předobrazy. Pohyb se však dále přenáší i do nábřežní stěny domu: Zvlněné linky, které naznačují pozvolné předstupování vyšších pater, můžeme zároveň číst i jako symbol blízké řeky. Toto průčelí má však především vytvořit přechod a spojnici k sousedním domům. Proto ono zvýraznění horizontálně uplývajících linií. Rovněž nepravidelné rozložení oken mělo zastřít odlišnou výšku a počet pater v novostavbě a v sousedních domech (i když vrozená hravost obou autorů byla patrně důvodem stejně důležitým).

Přestože celkový tvar budovy je velmi nekonvenční, neklade překážky účelnému uspořádání vnitřního prostoru. Do jeho obrysu se promítá zakřivení i sklony obvodových stěn. Promyšlené umístění vertikálních komunikací a technické infrastruktury umožňuje variabilní členění plochy jednotlivých poschodí. Úpravy interiérů, jak v pronajímatelných administrativních patrech, tak v přízemní kavárně a horní vyhlídkové restauraci, jsou však již převážně dílem jiných autorů.

Realizace se svým rázným popřením pravoúhlé geometrie ve jménu "nedefinovatelných" tvarů (které však zároveň nelze přiřadit ani k tvarům organickým) i oním postupem projektování "zvnějšku dovnitř", kladoucí důraz na expresivnost formy, velmi odlišuje od trendů převládajících v českém architektonickém myšlení. A teprve budoucnost ukáže, zda tento impulz zůstane ojedinělým importem nebo nalezne dlouhodobější odezvu.

- Kra -

Literatura:

Dům a debata v pohybu - diskuze o Tančícím domě; Architekt 16-17/1993
M. Sršňová: Nationale Niederlanden v Praze; Stavba 6/1996
R. Švácha: Otázky pro dům, který tančí; Architekt 14-15/1997
A. Janser: Triumfující zdrženlivost; tamtéž
P. Kratochvíl: Socha v kontextu; Fórum architektury a stavitelství 1/1998

F. O. Gehry co-operated in the design of the building with the Czech architect V. Milunič who had prepared his own design for the same site earlier. The building is situated on a site exposed to view on a representative l9th century embankment. However, its sculptural concept offers an adequate answer to the given context. The marked couple of towers provides a new accent in the continuous embankment front and forms a counterpart to the historical tower near by. Apart from leased offices the ground floor and the top floor house restaurants, the latter with a terrace offering an exquisite panorama of Prague Castle.