7. 12. 2004

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE

NOVÝ DOMOV ROKU 2004

LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC PRAHA

 

 

 

 

 

 

Struktura tiskové zprávy

1. Nový domov - jediná státem garantovaná architektonická soutěž

2. Nový domov roku 2004- shrnutí

3. Vítězné projekty - charakteristika, hodnocení poroty

 

Shrnutí Nový domov roku 2004

Do letošního ročníku bylo řádně přihlášeno 21 projektů ve dvou kategoriích - novostavba bytového domu a novostavba rodinného domu. Jedenáct staveb postoupilo do užšího výběru a podrobilo se přísnému hodnocení poroty. Ta si všechny vybrané domy prohlédla, většinou za přítomnosti architektů a investorů staveb, od kterých vyslechla komentáře o motivacích a důvodech jednotlivých postupů a řešení. Vítězové jednotlivých kategorií byli zvoleni jednomyslně.

Porota se rozhodla udělit tři zvláštní ceny (viz níže).

K příležitosti 3. ročníku soutěže Nový domov vydává Ministerstvo pro místní rozvoj katalog se shrnutím uplynulých ročníků a kompletním seznamem všech výsledků.

Výstava všech přihlášených projektů se bude konat od pátku 10.12. – 12 hod do 15.12.2004 -12 hod v prostorách Písecké brány (K Brusce 5 – Praha 6). Výstava bude pokračovat od 6. do 14. ledna 2005 na stejné adrese.

Ceny vítězům předal ministr pro MMR Ing. Jiří Paroubek a náměstek ministra Ing. Jan Slanina.

Poděkování

Generální partner vyhlášení výsledků soutěže: Česká spořitelna, a.s. a RSČS, a.s.

Mediální partneři: Development News, Nedělní svět, Designblok 04

Sekretariát soutěže: Marketingová agentura Rooney & Bennett, a.s.

 

 

 

 

 

 

 

Nový domov - jediná státem garantovaná architektonická soutěž

Vyhlašovatelem projektu je Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) ve spolupráci s Českou komorou architektů (ČKA).

V letošním roce se přehlídková neanonymní soutěž pro architekty, projektanty, investory, dodavatele a developery Nový domov koná už potřetí.

Jde o jedinou státem udílenou cenu pro architekturu a bydlení.

Předmětem soutěže jsou stavby realizované na území České republiky, dokončené v průběhu roku 2003 nebo 2004 a nepřihlášené do předchozích ročníků této soutěže.

Účelem a posláním soutěže “Nový domov roku 2004” je především podporovat hodnotnou architekturu pro bydlení. Soutěž oceňuje a popularizuje kvalitní realizace obytných budov, zejména s ohledem na konečného uživatele.

Ministerstvo pro místní rozvoj uvolnilo letos na ceny vítězům celkovou částku 205 000,- Kč.

Zároveň MMR vyhlašuje další ročník soutěže Nový domov.

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE:

1. novostavba rodinného domu

2. novostavba bytového domu

3. rekonstrukce bytového domu nebo jiné budovy pro účel trvalého bydlení

4. výstavba bytů v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou, chráněné bydlení)

 

 

 

POROTA SOUTĚŽE:

řádní členové poroty závislí:

- Ing. Lenka Novotná (místopředseda poroty, odbor vnějších vztahů MMR)

- Ing. arch. Daniela Grabmüllerová MBA (ředitelka odboru bytové politiky MMR)

- RNDr. Jiří Klíma (ředitel odboru podpory bydlení MMR)

řádní členové poroty nezávislí:

- Ing. arch. Ján Stempel (předseda poroty, člen ČKA)

- Ing. arch. Dalibor Borák (člen ČKA)

- Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková (vedoucí odd. architektury ÚSTARCH SAV)

- arch. Antal Puhl (člen maďarské asociace architektů, člen maďarské komory)

náhradníci poroty závislí:

- PhDr. Hana Stará (odbor vnějších vztahů MMR)

náhradníci poroty nezávislí:

- Ing. arch. Markéta Cajthamlová (člen ČKA)

- Ing. arch. Jan Jehlík (člen ČKA)

 

 

 

 

 

Výsledky soutěže Nový domov roku 2004

Vítěz kategorie: Novostavba bytového domu

Bytový dům Nedvědovo náměstí (Praha - Podolí)

Autor: Ing. arch. J. Šafer, Ing. arch. O. Hájek, Ing. arch. L. Fecsu, Ing. arch. T. Pavlík,

spolupráce: Ing. arch. P. Čížková, Ing. arch. S. Grebáčová - Šafer Hájek Architekti, s.r.o.

Přihlašovatel do soutěže: Šafer Hájek Architekti, s.r.o.

Cena pro vítěze: 60 000 Kč

Výstavba nových obytných celků se orientuje především na okrajové městské čtvrti, kde v nezastavěném území vytváří monofunkční periferní prostředí. Většina našich měst přitom stále disponuje dostatkem zbytkových ploch různého druhu přímo v širších centrech. Bytový dům v Podolí je příkladem úspěšného využití podobného prostoru. Vyrostl na místě dočasné zástavby a kompaktní formou dotvořil městský blok – základ standardní městské struktury. Důsledné je využití vlastností a možností staveniště, maximální výtěžnost pozemku bez překročení kapacitních možností. Vytváří velmi dobré poloveřejné prostředí vnitrobloku. Reaguje dobře na urbanistický kontext a zhodnocuje jej. Obytný dům je výsledkem práce zkušeného architekta, který umí dobře odhadnout a respektovat potřeby stavebníka a budoucích uživatelů. Jde o profesionální výkon, příkladnou, oboustranně prospěšnou spolupráci developera a architekta, o stavbu hodnou následování.

Jednotlivé byty mají citlivě řešené volné dispozice, které se bez problémů přizpůsobují rozmanitým potřebám svých obyvatel. Za zmínku stojí i společné domovní prostory řešené sice úsporně, ale kultivovaně. Vzhledem k vhodnému použití materálů není třeba experimentovat s komplikovanými technickými detaily. Fasády jsou řešeny nápaditě, jejich členitost není formální a posiluje obytnou atmosféru domu. Cena bytů odpovídá lokalitě a kvalitě domu.

 

Vítěz kategorie: Novostavba rodinného domu

Rodinný dům Dobřejovice

Autor: Ing. arch. Jiří Poláček, Ing. arch. Václav Škarda, Ing. arch. Zdeněk Heřman -

Atelier K2


Přihlašovatel do soutěže: Ing. arch. Jiří Poláček

Cena pro vítěze: 60 000 Kč

Příměstské vesnice jsou velmi často atakovány novou rodinnou výstavbou, která většinou nerespektuje celkový ráz prostředí, ani jemné souvislosti původní architektury a urbanismu. Právě urbanistická struktura je přitom často nejhodnotnějším prvkem.

Rodinný dům v Dobřejovicích je výjimečný hned z několika důvodů. Stavebník a architekti od začátku přistupovali k původní situaci – dům babičky a hospodářské stavby – s porozuměním a smyslem pro hodnotu tradic. Původní soustavu objektů neznásilňovali, ale snažili se najít řešení v rámci jejích limitů.

Výsledkem těchto úvah je rodinný dům, který vznikl na místě jedné z hospodářských staveb, převzal její základní obrysy a dnes tvoří s ostatními vyvážený harmonický celek. Novostavba, i přesto, že je svébytným moderním rodinným domem, na sebe vlastně ničím neupozorňuje.

Výškou, omítkou, sklonem střech, použitými materiály i celou svou prostou formou harmonizuje s tradiční venkovskou zástavbou. Tvoří protiklad romantizujícím pseudo tradičním řešením, které tak často vidíme na současných rodinných domech. I přesto, že reaguje na místní stavební tradici, plně se hlásí k poučení moderní architekturou. Rodinný dům v Dobřejovicích nám ukazuje, jak je možné citlivě zúročit zdánlivě nepříznivou situaci na pozemku, jak je možné moderně bydlet na selském dvoře, jak mohou prostředky moderní architektury vytvářet malebné a romantické obytné prostředí. Právě díky těmto vlastnostem ho můžeme považovat za významné poselství pro budoucí stavebníky.

Architektura domu je soudobá, ale nechová se kontrastně k historickému prostředí, naopak z něho vychází. Stejně tak materiálové řešení odkazuje k lidové rukodělné tradici a k prostému, ale fortelnému detailu.

Schéma tvarového a dispozičního řešení přesně odráží život obyvatel i umístění domu. Dům vyniká velmi příjemnou obytnou atmosférou, zcela ojedinělou u současné standardní produkce rodinných domů.

Stavba je rovněž technicky dobře provedená. Prostor dostaly vhodně vybrané přírodní materiály, technologie a úpravy povrchů.

Je třeba ocenit sílu a jednoduchost konceptu a rovněž odhodlání, se kterým byla moderní, ale s původním prostředím harmonizující stavba prosazena ve stavebním řízení.

Zvláštní cena poroty

Rodinný dům Zdiby čp.,188

Autor: Ing. arch. Tomáš Drašner

Přihlašovatel: Ing. arch. Tomáš Drašner

Cena pro vítěze: 20 000 Kč

Proměna příměstských rekreačních čtvrtí na rezidenční vilové čtvrti v poslední době postihla všechna větší města v bývalých komunistických zemích. Víkendovou chatu vlastnila většina populace. Kultura chataření a chalupaření byla jistým druhem úniku ze stereotypního života v totalitní době. Dnes je často právě rodičovská chata pro mladého člověka jedinou alternativou jak se dostat k vlastnímu bydlení. Přestavba chaty, či výstavba nového domu na zahradě původně určené k rekreaci bude pravděpodobně v blízké budoucnosti častým úkolem architektů.

I pozemek ve Zdibech má podobnou minulost – dřívější víkendovou chatu tu nahradil jednoduchý rodinný dům. Stavba byla umístěna do zahrady bez hlubšího urbanistického kontextu, ale velmi dobře reaguje na charakter lokality.

Prostorové a dispoziční řešení je lapidární a odpovídá skromnému pojetí domu. Architektonické řešení je příjemné, ale postrádá větší hloubku zpracování, a to jak v konceptu, tak ve vlastním provedení. Finančně poměrně úsporná stavba zaujme kultivovaným módním dřevěným obkladem. Jisté výhrady lze mít k rozporu banální vnější formy domu, s jedinečným designerským řešením interiéru. Rezervy možno najít i v tom, jak se tvůrci stavby vypořádali, či spíše nevypořádali s okolní zahradou. Autor nazval svůj dům alternativou k bytu a přitom nevyužil největší výhodu, kterou má rodinný dům oproti bytu – kontakt s pozemkem. Výraznější spojení vnitřních obytných prostor s exteriérem by podstatně zvýšilo kvalitu bydlení v zahradním domě ve Zdibech.

Technické provedení odpovídá zvoleným materiálům a ceně domu. Nutno ocenit vysokou užitnou hodnotu při neobvykle nízké ceně. Jedná se o dobrý příklad cenově dostupné formy levného “startovacího” bydlení.

 

 

Zvláštní cena poroty

Vila v Berouně

Autor: Ing. arch. Petr Hájek, Ing. arch. Tomáš Hradečný, Ing. arch. Jan Šépka -

HŠH Architekti, s.r.o.

Přihlašovatel: HŠH Architekti, s.r.o

Cena pro vítěze: 20 000 Kč

Vila – kontejner je vzrušující výzvou vypořádat se s tématem, které opakovaně zaměstnává architekty už více než staletí: vytvořit obytnou buňku, modul, který by jednoduchým opakováním reagoval na různé prostorové a funkční požadavky stavebníka. Ocelová konstrukce, základní rám rozměrů 3x3x3 m je rámcem, který budoucí uživatel naplňuje funkcemi dle svých potřeb. Vila v Berouně je jakýmsi ověřováním únosnosti tohoto prostorového modulu, který se má v úvahách architektů stát základní stavební jednotkou flexibilních obytných struktur.

Architekti a stavebník umístnili svůj experimentální koncept do prostředí maloměstské periferie s charakteristickou pokleslou “procovskou” architekturou. Avantgardní forma záměrně vyčleňuje dům ze svého prostředí, staví se k němu radikálně a kontrastně. Právě tento kontrast však současně ukazuje, že rozmanitost v obytném prostředí je přeci jen podstatnější, než jednotně působící výstavba.

Výtvarné řešení je podřízeno modulové sekci 3x3m, vnější výraz zdánlivě připomíná levná mobilní staveništní zařízení. Jednoduchý kvádr s vhodnými poměry stran i harmonickými poměry plných a prosklených ploch působí esteticky. Vnitřní vybavení koresponduje s výrazem stavby a je výtvarně i materiálově pečlivě vyvážené. Stejně tak kvalitní je i architektonické řešení celého objektu; řešení kůlny a přístřešku pro auta je naproti tomu neústrojné a a z hlediska působení celku nevhodné.

Dispozice je naprosto podřízena geometrické mřížce modulového schématu domu, je však čistá a překvapivě dobře majiteli zabydlená.

Technicky je stavba mimořádně kvalitně provedena. Maximální snaha o jednoduchost tvarů vyvolala potřebu netradičních, technicky komplikovaných detailů, které se pravděpodobně projeví na provozních nákladech. Efektní skleněné posuvné stěny zajíždějící do subtilních obvodových stěn snižují jejich izolační schopnosti. Z hlediska tepelných bilancí a efektivity užité energie pro provoz bude dům pravděpodobně problematický.

Nejvážnějším problémem je však skutečnost, že objekt má v sobě řadu rozporů. Připomíná levný, mobilní kontejner, ve skutečnosti je však nemobilní a vzhledem ke standardním domům stejného objemu, neúměrně drahý.

Je třeba ocenit důslednost, se kterou autoři i klient realizovali objekt balancující na hranici možností architektury. Jde o zcela unikátní přístup vzbuzující obdiv nejen nad společným nadšením a souhrou klienta a architekta, ale i nad odvahou zasadit tento neobvyklý objekt do zmíněného prostředí. O vynikající experiment, který však prokazuje, že pro standardní trh tudy cesta nevede. Jde o pozitivní akci umožňující uvědomit si kvalitu současné architektonické a stavební produkce.

Nutno také ocenit odvahu místních úřadů, které svým progresivním rozhodnutím umožnily vznik tohoto díla.

 

 

 

 

Zvláštní cena poroty

Dům – Plot (Cheb)

Autor: Atelier 69 - architekti, s.r.o.

Přihlašovatel: Atelier 69 - architekti, s.r.o.

Cena pro vítěze: 20 000 Kč

Autoři rodinného domu na okraji Chebu pozoruhodně zúročili zdánlivě negativní vlastnosti nárožního pozemku. Novostavbou nejenom pevně vymezili křížení dvou ulic, a tak potvrdili trochu nejasnou urbanistickou situaci, ale jejím umístěním na okraji pozemku současně poskytli budoucím obyvatelům velkorysou obytnou zahradu. Rodinný dům se ve vztahu k okolnímu prostředí projevuje nenápadně až zdrženlivě, je v souladu s okolním prostředím periferní změti plotů, užitkových staveb a obytných domů, a povyšuje ji na princip. Pracovní označení poroty “dům – plot” tuto skutečnost vyjadřuje. Vynikající spojení “ducha lokality” s objektem.

Jednoduchá obvodová zeď téměř bez okenních otvorů nedemonstruje vkus stavebníka, ale naopak harmonizuje okolní rozmanité prostředí. Přímé spojení vnitřních obytných prostor s přilehlou zahradou představuje největší užitnou hodnotu domu. Řešení vnitřního dvoru (zahrady) a atria je kultivované, vizuální propojení chráněného prostoru s interiérem domu jej povyšuje na exteriérový obytný prostor. Interiér obohacuje nepřímé osvětlení střešním světlíkem.

Architektura rodinného domu ukazuje jak je možno i bez okázalých gest a velkých finančních prostředků vytvořit kulturní bydlení. Jde o kompaktní dům, který si zároveň uchoval dojem rozvolněnosti. Přehledná, noblesní dispozice, jednoduché prolínání prostorů. Obdivuhodné dosažení dvou efektů zároveň – sevřenost (osobní části - ložnice, koupelna) a otevřenost (obytné místnosti). Příjemné bydlení, čistá architektura, jasný provoz bez “zbytkových” prostorů.

Výjimečné splynutí architekta s vymezeným prostorem – maximální využití možností.

Dům současně vyjadřuje, jak úspěšná může být spolupráce s architektem a jak dokáže jedinečné architektonické řešení zúročit každou parcelu.