Renovace kostela v roce 1907
K renovování kostela upotřebeno bylo 3041 Korun 17 h. chrámového stavebního fondu a ku stavbě školy 4805 Korun 92 h. školního stavebního fondu. S přípravnými pracemi bylo započato ihned po novém roce 1907, a poněvadž byla mírná zima, docílilo se tolik, že nová učebna školní do svátků velikonočních z hruba byla postavena. O velikonočních svátcích naposledy roku 1907 byly byly v starém kostele konány služby Boží a vysluhování sv. večeře Páně. Hned v úterý povelikonoční počalo se s odklízením střechy kostelní, nadobro již ztrouchnivělé a z celého kostela zůstaly nám čtyři holé zdi, že jsme se tím až poděsili; tak byl již kostel chatrný. K tomu ještě ve zdech musila se pracně prosekáváním zvětšiti stará okna, což byla práce nevděčná.
Než přeze všechny nesnáze práce pokračovala. Služby Boží se mezitím konaly ve staré škole, přespolní pak oudové byli odkázáni do sborů sousedních. První služby Boží v obnoveném chrámu Páně, spojené se slavností konfirmační, konaly se dne 30. června 1907.
Repartice na výdaje stavební se neučinila žádná, sbíralo se dobrovolně. Přispívali sami od sebe jistě dvě třetiny sboru ještě v roce 1907 částkou 1701 Korun 84 h., což k poplatnosti těchto darů činí asi 200% přímích daní. Z milosti Boží i od jinud dostalo se nám hojně podpory. Přímo šlechetně se zachovalo zastupitelstvo města Lysé nad Labem, které v uznání našich chudobných poměrů věnovalo na obnovení chrámu Páně 1200 Korun, částku tuto, které jsme se vůbec nenadáli. I spolek vyšel nám vstříc. Pan hrabě Kinský daroval na naši stavbu 10 tisíc cihel zdarma a 15 tisíc cihel za cenu výrobní. Pan Michal Benies věnoval - jako majitel cukrovaru Litolského - 100 m. centů vápna a 500 Korun na hotovosti.

Celkem jsme prostavěli: při kostele 9 983 Korun 85 h.
a při škole 8 206 Korun 55 h.
úhrnem 18 190 Korun 40 h.

Úhrnem dluhu nám koncem roku 1907 zůstalo: chrámového 2 504 Korun 85 h.
školního 2 735 Korun 83 h.
úhrnem 5 240 Korun 07 h.

Byla to podniky na církev Lyskou veliké, ale Pán Bůh nám zjevně pomáhal.
Dne 28. září 1907 byla nová škola slavnostně svému účelu odevzdána vysoce důstojným pánem superintendentem J. G. Salatnajem, který se z našeho konání velice radoval. Po slavnosti školní šlo se ihned do chrámu Páně, kde vysoce důstojný pan superintendent opět před velkým shromážděním od stolu Páně promluvil a slavnostní kázání pronesl s milou upřímností důstojný pán Jozef Souček, farář z Prahy.
Slavnosti byli také přítomni pan místodržitelský rada Komers a pan c. k. okresní školní inspektor Houdek z Mladé Boleslavi vysoce důstojný pan círk. rada z Tardy, členové městského zastupitelstva z Lysé i z Litole a mnoho jiných hostů.