Spořilov - osobnosti


Josef Hudec (1873-1957)Josef Hudec
Josef Hudec se narodil 24. 5. 1873 v Zaječicích (okr.Chrudim) a zemřel 27.12.1957 v Praze.

Vyučil se zedníkem. Od 1898 byl redaktorem Práva lidu a činitel č. soc. dem. strany, představitel jejího pravicového, nacionálně orientovaného křídla. Roku 1907, při prvých volbách za všeobecného volebního práva, byl zvolen říšským poslancem v Čechách. V letech 1911 až 1914 byl Hudec ve Vídni parlamentním zpravodajem "Práva Lidu". Za světové války jako voják byl i členem Maffie. Za tuto činnost byl odměněn pak čsl. revoluční medailí. Jako voják napsal také do revue "Akademie" řadu esejí pod různými pseudonymy, z nichž tehdy vzbudily některé velikou pozornost v denním tisku, jako na př. jeho "Filosofie války". Jiné studie J. Hudce se týkaly krise socialismu a internacionalismu.
Od něho také pocházejí první delší statě protibolševické, uveřejňované od r. 1917 v "Socialistických Listech". Jako novinář se účastnil mírové konference v Paříži.
V roce 1919 založil spolu s F. Modráčkem Socialistickou stranu čs. lidu pracujícího, vycházející z národně orientovaného družstevního socialismu. Byl spoluzakladatelem a tvůrcem jejího denního listu "28. říjen". V roce 1923 však z této strany pro neshody s Modráčkem vystoupil.
Posléze Hudec vstoupil jako hospitant do poslaneckého klubu národně demokratického a počal psát do "Národních Listů«, jejichž spolupracovníkem zůstal trvale. V roce 1925 vstoupil do Čs. nár. demokracie. Stal se organizátorem národně demokratických odborů. V roce 1934 přestoupil opět do Čs. sociálně demokratické strany. V letech 1918-25 a 1929-34 poslanec NS. .
Pseudonymy: J. H. Aquila, Mojmír Svoboda, J. Vojáček, J. H. Nový.


Publikace:
  • Ruská revoluce, (1920)
  • Boj o Marxe, (1921)
  • Socialismus a buržoazie, (1926)
  • Bolševism v Čsl. republice (1927)
  • Sebeurčení národů a marxism
  • Jest bolševism ideou ruskou?

Josef Hudec bydlel na Spořilově, Jihozápadní V., čp. 987

[Na začátek stránky]