Průvodce Praha-jih: Neveklov

  Neveklov (2517 obyv.)

   Panorama Neveklova


Základní informace
První písemná zpráva: 1285
Počet obyvatel: 2517 (k 1.1.2012)
Katastrální výměra 54,45 km2
Nadmořská výška: 413 m/n.m.
GPS:49° 45' 11” N / 14° 32' 9” E
Adresa městského úřadu: Městský úřad Neveklov, Náměstí Jana Heřmana 80, 25756 Neveklov
Webovská stránka: http://www.neveklov.cz
Plánek obce a mapa širších vztahů

Historie
  Stará mapa

Přesné datum založení Neveklova ani původ jeho názvu není znám. Víme však, že od starodávna náležel pánům z Růže, neboť podle jedné z nejstarších zmínek byl právě jedním z Rožmberků - Jindřichem - prodán roku 1285 klášteru na Zderaze za 300 hřiven. Do poloviny 16. století však zůstával "v zástavě" Vladyků z Neveklova. Do bitvy na Bílé Hoře Neveklov obdržel různá práva - podací, várečné, jarmareční; občanům neveklovským byly udělovány úlevy na robotách. Zásluhou rytíře Adama Řepy byl povýšen na město v roce 1563.
Osudná bitva bělohorská však znamenala pro celé české země a tedy i pro Neveklov veliké změny poměrů. Tehdejší majitel Smil z Hodějova se zúčastnil vzpoury protestantských stavů v roce 1618, a proto mu byly zabaveny veškeré statky, které koupil 12. května 1622 Pavel Michna z Vacínova.
Michna byl horlivý katolík a jako takový se snažil katolickou víru s bezohlednou přísností zavést po celém panství. Také zbavil Neveklov veškerých výsad, jelikož prý měšťané se vzpourou souhlasili. Na místo vypuzeného protestantského faráře byl dosazen farář katolický a pod jeho správu byly postupně dány i okolní osady (Maršovice, Křečovice). Rokem 1652 počínají v Neveklově matriky.
Neveklovu se nevyhnul ani mor, kterému v roce 1772 podlehlo 133 obyvatel. Také zhoubné požáry si vyžádaly svou daň: roku 1752 lehlo popelem padesát měšťanských domů, roku 1790 byla zničena mimo jiné i kostelní věž s krásnými zvony a roku 1814 vyhořelo děkanství, škola a 50 měšťanských domů.
Od roku 1550 patří k Neveklovu také panství Tloskov. Za vlády krále Ferdinanda I. v roce 1563 byly Neveklovu uděleny městské výsady a zároveň také městský znak, na kterém jsou dvě věže, symbolizující spojení Neveklova s Tloskovem. Roku 1872 koupil první Tloskov Vincenc Daněk, spoluzakladatel firmy Breitfeld a Daněk. Neveklovsko za války a po ní
Tragický osud postihl Neveklovsko za 2. světové války. Od roku 1942 byl celý kraj vysídlován a bylo zde zřízeno cvičiště zbraní SS.
Toto vysídlení hluboce poznamenalo život obyvatel. Nejenže podstatně narušilo stávající život lidí, kteří pracovali převáženě v zemědělství a již po několik pokolení byli srostlí s krajem a půdou, která jim dávala obživu, ale znamenaly i silné komplikace v zařizování existence nové.
Po válce se obyvatelé vraceli na místa kde bydleli, ale našli jen pobořené zdi, vyražená okna a dveře, zpustošená pole, otrávené studně. Všude kolem číhala smrt - miny a granáty. Přesto se národní poutě v Netvořicích 19. srpna zúčastňuje několik tisíc lidí. Všichni účastníci a s nimi celý národ si znovu uvědomuje co je to fašismus. Obnova území byla po válce financována organizací UNRRA, tato pomoc však po odmítnutí Marshalova plánu ustala.
Historická rešerše dokumentaristy V. Šmeráka k vystěhování v sekci Aktuality - Neveklovské ohlédnutí.
Jednotné zemědělské družstvo bylo v Neveklově založeno v roce 1952. Tomu předcházelo několik společných akcí. V letech 1945 - 1948 byl vybudován místní vodovod, vodárna a dvě studny. V letech 1948 - 1950 bylo založeno v Neveklově Strojní družstvo pro společnou výpomoc zemědělskými stroji. Americké traktory Farmer se staly základem první traktorové stanice v Tloskově.
Již v roce 1946 byla otevřena zemědělská škola v Neveklově, která zde zůstala do roku 1955. V roce 1952 bylo v budově neveklovské radnice postaveno kino. V tomtéž roce bylo postaveno 6 bytových jednotek u sokolovny. Od roku 1966 se v rámci družstevní výstavby předalo občanům 60 bytových jednotek. Dalších 12 bytů postavilo JZD, 24 bytů Státní statky, 10 bytových jednotek vzniklo v řadové zástavbě, 140 v individuální bytové výstavbě a 30 v panelových domech.
Za zmínku stojí také poválečné osudy zámku Tloskov. V roce 1946 zde měl sídlo Svaz vynálezců, od roku 1954 hračkářské družstvo Dereda, v roce 1958 patřil armádě a konečně od 1. 11. 1959 je zde Ústav sociální péče pro mládež.

Současnost V současné době žije v Neveklově 2350 obyvatel. Velká část pracuje v zemědělství, jiní dojíždějí za prací do okolí či do hlavního města. Město Neveklov se úspěšně rozvíjí, v roce 2011 se podařilo rekonstruovat náměstí J. Heřmana, na počátku roku 2012 byl otevřen nový sběrný dvůr. V současnosti probíhá přestavba bývalého obchodního centra na náměstí na multifunkční dům s přilehlým parkovištěm.

Památky a zajímavosti

Kostel sv. Havla
  Pohled na kostel s márnicí

Existoval pravděpodobně již ve 13. století ale zmiňovaný až ve století následující. Původně gotický kostel byl ve 2. polovině 17. století zbarokizován, zdivo je však zřejmě z velké části gotické. Jednolodní, obdélný, s kaplí po severní straně a s pravoúhlým presybytářem; k němu přiléhá věž se sakristií v přízemí a oratoří v patře a obdélný přístavek schodiště. Západní průčelí členěno pilastry a ukončeno štítem. Roku 1790 vyhořela věž.
Jižní stěna lodi je hladká, s třemi polokruhově ukončenými okny, presbytář má bosovaná nároží, v jižní stěně obdélné okno, ve východní stěně okno okrouhlé. Věž se sdruženými pilastry na nárožích a obdélnými, půlkruhově ukončenými okny. Severní kaple má zkosené rohy, vpadlá pole a obloukem vyklenutou římsu. Presbytář je sklenut plackou, s novodobou malbou sv. Vojtěcha na koutové konzoly. Oratoř je otevřená stlačeným obloukem, lemovaným penízkovým ornamentem, sklenuta valeně, s lunetami jako sakristie. V lodi strop s fabionem a zděná kruchta na dvou pilířích, podklenutá valené s lunetami. Kaple, otevřená do lodi obloukem, s koutovými, na koso postavenými pilastry, sklenuta plackou.

  Půdorys kostela

Zařízení: hlavní oltář z r. 1671, raně barokní, portálový, sloupový, s boltcovým ornamentem, obraz sv. Havla od K. Javůrka z r. 1881, v nástavci, vyvrcholeném soškami, obraz P. Marie Pomocné; v lodi nové oltáře Božského Srdce Páně a P. Marie lurdské. Barokní kazatelna s figururální výzdobou. Cínová rokoková křtitelnice z 2. poloviny 18. stol., v presbytáři obraz Veraikonu od J. Götzia z r. 1875, podle originálu Maxova, v lodi obraz Madony z doby kol r. 1800.
V kapli: na oblouku socha sv. Jana Nepomuckého z 19. stol., v nárožních nikách kaple jsou sochy sv. Josefa, Ondřeje, sv. Anny s P. Marií a světice bez atributu ze 2. čtvrti 18. stol. Oltář s postranními polosloupy a obrazem sv. Barbory od J. Götzla z r. 1876 (kopie obrazu J. Palmy sv. Vecchio), oltář se skupinou Kalvárie na tabernáklu - pololidová práce z 2. pól. 18. stol.

  Ohradní zeď s bránou

Interiér obnoven roku 1900 a 1934. Další obnova kostel proběhla roku 1934 a v 90. letech 20. století. Kolem zrušeného hřbitova obíhá zeď s náhrobky a barokními brankami na západní a severní straně. V západní části zdi je vsazeno několik architektonických článků z 13. - 14. století.

Kaplička z roku 1700
  Kaplička

Drobná barokní stavba, otevřená čtyřmi arkádami, zasvěcena Panně Marii. Opravena v roce 2004.

Fara
  Fara

Fara v Neveklově je doložena již roku 1350. Po husitských válkách byla utrakvistická, po r. 1574 luteránská, po roce 1622 katolická. Nová budova fary byla postavena za faráře Vojtěcha Maxmiliána Křižátka v letech 1750-52, roku 1807 byla fara povýšena na děkanství. Po velkém požáru roku 1814 postavena nová jednopatrová budova děkanství s využitím části zdiva vyhořelé fary.

Radnice

  Radnice. Před radnicí stojí morový sloup ve tvaru Božích muk.

Původně renesanční z doby po roku 1598, později přestavovaná 1885. V původních prostorách je zachována restaurace, velký sál v patře byl v 60. letech 20. století přestavěn na širokoúhlé kino. V původních kancelářích městského úřadu je dnes pobočka České spořitelny. Městský úřad byl po válce přemístěn do budovy bývalé hospodářské záložny na jižní straně náměstí.


SynagogaSynagoga byla postavena v letech 1670-1680 na místě starší, údajně dřevěné synagogy, která vyhořela roku 1658. Nová zděná synagoga byla nejspíš postavena na jejím místě, ale v letech 1670-80 byla znovu přestavěna a roku 1730 po požáru barokně obnovena, anebo nově vystavěna (v tom případě by šlo už o třetí synagogu).Nová synagoga vyhořela roku 1730, následně byla obnovena v barokním slohu. Další přestavba proběhla v 19. století, poslední rekonstrukce kolem roku 1910. Není známo, dokdy sloužila bohoslužebným účelům. Roku 1957 byla prodána MNV Neveklov a následně využita jako skladiště. Roku 1999 byla vrácena Židovské obci v Praze, roku 2001 byla zahájena příprava na její rekonstrukci.

Židovský hřbitov

Hřbitov se nachází cca 750 m jižně od náměstí, při silnici do vsi Zárybnice, jeho vznik se datuje před rokem 1689 (z tohoto roku pochází první písemná zmínka) a později v roce 1755 byl rozšířen (zdější židovské pohřební bratrstvo bylo ovšem založeno už roku 1630). Přestože smlouva o zřízení hřbitova pochází až z poloviny 18. století.
Rozkládá se na celkové ploše 1999 m2 a čítá na 140 náhrobků, z nichž nejstarší dochované pochází z let 1754/1755. Během 19. století byla dobudována jednoduchá klasicistní márnice, na jejímž štítě je umístěn nápis
"Z prachu v prach". Hřbitov je ohraničen vysokou kamennou zdí a je uzamčen.

Morový sloupZ roku 1773 ve tvaru božích muk na náměstí s portrétem svatého Floriána a slunečními hodinami.

Kostel Československé církve husitské

V Neveklově vznikla po roce 1920 náboženská obec Církve československé husitské, v roce 1934 zde byl postaven jednolodní Husův sbor s věží. Autora se nám nepodařilo zjistit.

[Na začátek stránky]