Svatý Jakub Větší (Starší či Zebedeův) byl povolán Ježíšem spolu s jeho bratrem, apoštolem Janem, aby zanechali života rybářů na Genezaretském jezeře a stali se jeho učedníky (Mt 4,21-22 nebo Mk 1,19-20).
Patřil k užšímu kruhu Ježíšových učedníků, kteří se stali svědky jeho Proměnění a zápasu v zahradě Getsemanské, a byl také prvním apoštolem, který pro svou víru zemřel - na rozkaz krále Heroda Agrippy, jenž se chtěl zalíbit židovským odpůrcům křesťanství, byl r. 44 sťat.
Ze 7. století pochází legenda, podle níž Jakub šířil evangelium ve Španělsku. Je apokryfní, ale o dvě stě let později se za místo jeho posledního odpočinku prohlásilo Santiago de Compostela a stalo se jedním z největších poutních středisek Západu.

Svátek: 25. července
Atributy: Lastura (hřebenatka), poutnická hůl, meč, klíč