Rogier van dr Weyden: Lukáš portrétuje P. Marii (celý obraz)

Seznam domnělých "Lukášových portrétů" P. Marie
Evangelista sv. Lukáš (1. století)
Byl řeckého původu a pravděpodobně se narodil v Antiochii.
Sv. Pavel v listu Koloským o něm hovoří jako o lékaři. Byl autorem evangelia, které nese jeho jméno a Skutků apoštolských, které sepsal podle různých pramenů, včetně cestovního deníku. Se sv. Pavlem pobýval v Římě, jak je doloženo v Pavlo vých dopisech Timoteovi.

Byl autorem třetího evangelia a jeho pokračování Skutků apoštolů, které jsou trochu o Petrovi a hodně o Pavlovi. Bez Lukáše bychom nevěděli prakticky nic o Pavlových činech (ačkoli jeho dopisy by stále svědčily o jeho názorech a charakteru). Zdá se, že stejně jako Matouš, ale v menší míře, použil Marka i další zdroje ke svému líčení Ježíšova kázání a utrpení, ale badatelé se v této záležitosti zcela neshodují.
Pouze od Lukáše se dovídáme o narození a dětství Jana Křtitele, Ježíšově první návštěvě chrámu, milosrdném Samařanovi, marnotratném synovi, Lazarovi a boháči v pekle a o Zacheovi, který vyšplhal na fíkovník - sykomoru, aby na Ježíše lépe viděl.
Jestliže Lukáš doprovázel na některých cestách Pavla, což je zpochybňováno, a je tím Lukášem, kterého Pavel v Římě nazval posledním ze svých společníků, potom Lukášovým hlavním zdrojem pro jeho pozdější práci byl Pavel sám a jeho vlastní osobní zážitky.
Traduje se, že Lukáš se usadil v Řecku. Své evangelium začal psát těsně po sedmdesátce nebo o něco později. V záznamu pocházejícím asi z konce 2. stol. se tvrdí, že sloužil trvale Pánu, a když napsal své evangelium, zemřel v Řecku jako svobodný, ve věku 84 let "naplněn Duchem svatým".
Domněle namaloval obrazy Panny Marie. V 5. století byzantská císařovna Eudokia Augusta, která se uchýlila do Jeruzaléma, aby unikla před svou švagrovou, poslala do Konstantinopole Lukášův portrét Marie. O tisíc let později jej přinesli k hradbám města, aby odrazili Turky, ale bezúspěšně. Další takový obraz je v Santa Maria Maggiore v Římě, ale k připisování jejich autorství Lukášovi existují nepřekonatelné technické a stylistické námitky. Přesto však Roger van der Weyden namaloval Lukáše, jak maluje Pannu Marii (Petrohrad, Ermitáž). Lukášovým symbolem je býk.