Český kras: Mořina

Škola

Mořinská škola

Škola byla v Mořině zřízena v roce 1864. Jednalo se o přízemní budovu na dosavadním místě, která měla jen jednu učebnu a byt pro učitele. Roku 1887 bylo přistavěno patro, čímž mohlo být vyučováno ve třech učebnách. Zvýšení počtu studentů v důsledku otevření mořinských lomů si vyžádalo vletech 1913-1915 přestavbu, kterou získala budova školy svou současnou podobu. Každý školní rok končili žáci nejdříve v kostele sv. Stanislava slavnými službami božími s Te Deum v sídle farním. Po službách božích shromáždila se mládež školní ve škole, byvše napomenuta, aby udělených ji ve škole pokynů příčině jejího chování i v prázdninách byla pamětlivá. Po tomto byly rozdány zprávy školní a mládež se mohla na prázdniny rozejít.
Dnes je mořinská škola malotřídní s pěti ročníky a jedním oddělením školní družiny. Má tři třídy spojující druhý ročník se třetím a čtvrtý ročník s pátým. První ročník je samostatný. Toto uspořádání se může v jednotlivých školních rocích v závislosti na aktuálním počtu žáků v ročnících operativně měnit.
Pro nejbližší dobu připravuje obec Mořina půdní vestavbu v budově školy. Projekt už byl vypracován a nové prostory by měly zatím nejen částečně nahradit tělocvičnu, ale sloužit i pro mimoškolní aktivity, školní družinu, možná i třídu školky a uvolnit tím prostor pro vytvoření 5. třídy, která historicky ve škole byla.