Český kras: Mořina

Svatý Stanislav ze Szczepanowa (~1030-1079)

Jan Matejko: Smrt sv. Stanislava

Sv. Stanislav byl biskupem v Krakově. Je mučedníkem a národním světcem Polska. Narodil se okolo roku 1030 v Szczepanowě a zemřel v Krakově 11. 4. 1079.
Stal se biskupem a posléze národním patronem Polska. Pocházel ze šlechtické rodiny v Szczepanowe u Tarnowa a vzdělával se v Hnězdnu a snad dokonce i v Paříži. Byl vysvěcen na kněze, kanovníkem se stal v Krakově. Roku 1072 byl vysvěcen biskupem. Údajně byl vlídný k chudině a dovedl neúnavně kázat. Nakonec doplatil na střet s polským králem Boleslavem II. Smělým, zvaným též Krutý.
Boleslav II. usiloval o nezávislost Polska na Němcích a byl zarytým nepřítelem římského císaře Jindřicha IV. a také českého krále Vratislava II. a snažil se vybudovat dlouhodobé spojenectví s Uhrami a Kyjevskou Rusí, s jejichž vládnoucími rody byl pokrevně i zájmově spřízněn.
Ovšem podle historiků se král dopouštěl mnoha surovostí, nespravedlností a násilí, které nahrávaly jeho protivníkům. Zejména po únosu manželky jednoho polského šlechtice přetekla Stanislavova trpělivost a když vladař neprojevil lítost - pohrozil mu exkomunikací, tj. vyloučením z církve se všemi následky. To nakonec také udělal.
Král však chodil na bohoslužby do kostela dál, biskupa pro jeho styky s německými kléry prohlásil za zrádce a dokonce přikázal žoldákům, aby biskupa v kostele zamordovali. Protože se královský doprovod hrozil takového činu, provedl mord nakonec Boleslav II. sám. Dne 11. dubna 1079 vpadl do kostela sv. Michala ve Skalce, kde Stanislav právě sloužil mši, a vlastnoručně jej zabil mečem přímo u oltáře. Papež Řehoř VIl. vzápětí uvalil na Polsko klatbu, a moc polského krále padla. Bezprostředně poté totiž vypuklo v zemí povstání velmožů, kteří krále vyhnali do Uher. Boleslav II. Smělý se nakonec anonymně usadil v benediktinském klášteře v Ossiachu v rakouských Korutanech, kde zemřel a je pochován.

Podle legendy, král Boleslav II. Smělý, poté, co byl vyhoštěn v roce 1079 za vraždu svatého Stanislava, uprchl do Uher, pak putoval po Evropě až nakonec našel klid, když dorazil k benediktinům na Ossiachském jezeře v Korutanech. Tam král poprosil, zda zde může žít jako němý kajícník. Po opatově souhlasu zde žil ještě osm let nepoznán, až teprve na smrtelné posteli řekl svému zpovědníkovi, kdo byl a za co dělal pokání. Latinský nápis nad jeho hrobem na severní straně klášterního kostela pak říká: "Boleslav, polský král, vrah svatého Stanislava, biskupa z Krakova".

Biskup Stanislav byl nejprve pochován v kostele sv. Michala, ale v roce 1088 jeho ostatky byly přeneseny do krakovského dómu. Roku 1253-1254 byl Stanislav v Assisi papežem Inocencem IV. prohlášen svatým. Jeho svátek připadá na 12. dubna.