Český kras: Mořina

Kostel sv. Stanislava
Pohled na kostel z návsi

Kostel byl původně gotický, připomínaný ve 14. století se dokládá jako kostel farní. V 18. století byl přestavěn barokně. K větší opravě pak došlo v roce 1900. Při nedávné obnově vnější omítky se přišlo ve zdivu na dvě gotická okénka v presbytáři a na zděný portál na jižní straně, které pocházejí z poloviny 14. století, což znamená, že kostel sv. Stanislava byl postaven současně s dostavbou Karlštejna.
Poprvé je připomínán roku 1352, kdy vesnici s farním právem věnoval Karel IV. benediktinům na Slovanech.
Podací právo vykonával však český král. Roku 1387 daroval tento farní kostel Václav IV. kapitule karlštejnské jako filiální. Dnes je filiálním kostelem karlštejnské fary.
Kostel je jednolodní, obdélný, s nárožími vně zkosenými, uvnitř zaoblenými, s obdélným, trojboce ukončeným presbytářem se čtvercovou sakristií v ose. Na západní straně hranolová věž se schodištním přístavkem. Presbytář sklenut plackou a v závěru konchou, loď kryta plochou dosedavou klenbou s lunetami, podvěží a sakristie plackami. Kruchta se zvlněnou poprsní.

Interiér kostela

Vnitřní malby pocházejí z roku 1900 a byly pořízeny péčí benediktinů Emauzských. Hlavní oltář rokokový, sloupový s obrazem sv. Stanislava s nástavcem a brankami se sochami sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava a obrazem N. Trojice v nástavci. Vzadu signován Josefus Splíchal AO 1749.

Oltářní obraz sv. Stanislava (anděl vlevo drží meč, tj. nástroj umučení sv. Stanislava)

Dva boční oltáře byly pořízeny současné s hlavním oltářem, jsou rámové s obrazy P. Marie a sv. Anny z 19. století. Kazatelna je rokoková ze 2. poloviny 18. stol. Varhany pocházejí z konce 18. století. Mají rokokovou skříň a ornamentální motivy ve stylu Ludvíka XVI. V lodi na konzolách nalezneme dřevěné barokní sochy sv. Jana a sv. Pavla z poloviny 18. století. Kostelní lavice jsou barokní. Křtitelnice je novější, s pozdně barokním víkem ze 2. poloviny 18. století se skupinou Křtu Kristova.

V roce 1951 došlo k výměně střechy a kopulí, v letech 1990-1992 kostel dostal nové vnější omítky současně s barvou. Nícméně kostel má dál problémy s vlhkostí. V současné době je okolo kostela vykopána odvětrávací drenáž, která by měla vlhkost interiéru omezit. Zřejmě však bude nutno sáhnout k důkladnějšímu opatření.

Kostel je obklopen hřbitovem, jehož pilířová brána má nástavec s oválným otvorem s klenákem, podpírajícím do volut se stáčející římsu. Na hřbitově nalezneme starší plasticky vyzdobené pomníky, i náhrobky s novodobým designem.

Brána ke hřbitovu

Před kostelem se nacházejí dvě chráněné lípy

.